+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) bude plynule navazovat na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost z období 2007 – 2013. Cílem OPZ je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy v ČR – dotace budou směřovány na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl je navržen tak, aby zajišťoval přímý příspěvek podpořených intervencí k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává. Podporováno bude např. zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a programy, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí, podpora vytváření nových pracovních míst, realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Žadateli mohou být poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce.

a

b

Specifický cíl je navržen tak, aby naplňoval Specifické doporučení Rady v oblasti zvýšení dostupnosti služeb péče o děti a zajišťoval přímý příspěvek podpořených intervencí k dosažení cílové hodnoty míry zaměstnanosti žen 65 % vytčené v Národním programu reforem. Pro její dosažení bude nutná podpora opatření na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a znovu začlenění žen na trh práce. Podporováno bude především vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce, podpora zavádění flexibilních forem práce, vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené, podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti atd. Žadateli mohou být organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, zaměstnavatelé, kraje, obce,  poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a sociální partneři.

Specifický cíl je navržen tak, aby intervence podpořené v jeho rámci přispívaly k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude vzhledem k vysoké závislosti ČR na exportu, měnící se struktuře ekonomiky a tedy i zaměstnanosti nutné zvyšovat úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Podporována bude tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, poradenství, podpora sdružování MSP za účelem vzdělávání, zavádění age managementu, podpora odborné praxe a stáží v podnicích apod. Příjemci mohou být zaměstnavatelé, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, MPSV, MPO a jimi řízené/zřízené instituce, sociální partneři atd.

Specifický cíl je navržen tak, aby přispíval k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Aktivity v rámci tohoto specifického cíle jsou zaměřené na řešení příčin nedostatečné kvality systému dalšího vzdělávání. Podpory budou směřovat na rozvoj a zavedení potřebných systémových a plošných kroků v oblasti dalšího vzdělávání a na provázání s již realizovanými opatřeními v této oblasti ve spolupráci a koordinaci s MŠMT. Podpora se rovněž zaměří na vytvoření funkčního systému monitorování a předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce a funkčního a plošně dostupného kariérového poradenství. Dále bude zajištěna funkční spolupráce ÚP ČR, resp. dalších institucí trhu práce s aktéry na regionální úrovni při rozvoji lidských zdrojů a řešení regionální nezaměstnanosti. Příjemci budou MPSV a jím zřízené/řízené instituce, MŠMT a jeho řízené organizace atd.

Specifický cíl je navržen tak, aby naplňoval Specifické doporučení Rady v oblasti služeb zaměstnanosti a zprostředkovaně tak vytvářel podmínky pro dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Aktivity v rámci tohoto specifického cíle jsou zaměřené na řešení příčin nízké kapacity institucí trhu práce. Intervence se zaměří na posílení analytické, metodické a řídicí schopnosti MPSV, Úřadu práce ČR a dalších institucí trhu práce při realizaci politiky zaměstnanosti. Dojde k optimalizaci řízení a odpovědnosti jednotlivých stupňů řízení uvnitř ÚP ČR při zabezpečování a realizaci jednotlivých činností politiky zaměstnanosti. Intervence rovněž podpoří schopnost regionálních aktérů na trhu práce při navrhování a realizaci záměrů regionálního a lokálního rozvoje zaměstnanosti a jejich spolupráci s pracovišti ÚP na všech stupních řízení. Podpoří se schopnost pracovníků ÚP ČR implementovat nové způsoby práce s uchazeči o zaměstnání. Příjemci mohou být MSPV, MŠMT a jejich zřízené organizace.

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl je navržen tak, aby zajišťoval přímý příspěvek podpořených intervencí k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o 30 000 osob) vytčené v Národním programu reforem. Podporováno bude především sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny atd., dále propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče, podpora plánování sociální bytové politiky obcí, podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob apod. Příjemci budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV, MZdr., MS, MV, MO a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO, zaměstnavatelé, sociální podniky, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce atd. 

a

b

c

e

V rámci tohoto specifického cile budou přijata opatření a realizovány aktivity, které přispějí k vytvoření propracovaného systému podpory vzniku a rozvoje podnikatelských programů včetně systému pro vzdělávání podnikatelských subjektů. Výsledkem by mělo být rozšíření resp. zvýšení počtu a rozvoj sociálních podniků a jejich podpůrných institucí a zvýšení jejich kvality. Podporované aktivity budou směřovány do oblasti aktivit přispívajících k boji s diskriminací všech druhů, programů sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, prevence kriminality apod. Příjemci budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV, MZ., MS, MV, MO a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO, zaměstnavatelé, sociální podniky, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce atd.

Specifický cíl 2.3 je koncipován tak, aby byla lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb obecného zájmu, která přispěje k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, sníží závislost na sociálních dávkách i riziko mezigeneračního přenosu chudoby. Podpora bude směřovat na transformaci a deinstitucionalizaci pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb, psychiatrické péče, rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, systémové, koncepční, strategické, osvětové a metodické opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů atd. Příjemci budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (zejména MPSV, MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, atd.

Specifický cíl je navržen v souladu s opatřeními v NPR v oblasti sociálního začleňování i udržitelného systému zdravotnictví a jednotlivé aktivity přispějí zejména k reformě psychiatrické péče v ČR, která představuje jednu z hlavních priorit oblasti zdravotnictví ČR. Podporováno bude vzdělávání v oblasti sociální, koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi a pro rodiny, dále aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu, podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizace s udělenou akreditací Ministerstva vnitra. Příjemci budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (zejména MPSV, MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, atd.

Specifický cíl je navržen tak, aby přispěl svými intervencemi k dosažení cílů NPR v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a zároveň i k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008. Aktivity v tomto specifickém cíli budou spočívat v realizaci projektů na podporu vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni, vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání, podpora prorodinných opatření obcí atd. Příjemci budou subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního rozvoje.

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Specifický cíl je navržen tak, aby podpořil příspěvek ostatních prioritních os k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti a Specifických doporučení Rady a reagoval na aktuální společenské problémy v této oblasti. Podporováno bude sociální experimentování, sběr dobré praxe a fungujících principů, vývoj a šíření inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy, spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování, zvyšování efektivity sociálních služeb, inovace v oblasti dlouhodobé péče a podpora aktivit zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování NNO, adaptace na nové technologie zajišťující udržitelný rozvoj apod. Příjemci mohou být veřejně prospěšné organizace / NNO, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, sociální partneři, zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné organizace.

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

Specifický cíl je navržen tak, aby naplňoval Specifické doporučení Rady v oblasti fungování veřejné správy a přispíval k plnění Strategie Evropa 2020. Aktivity v rámci tohoto specifického cíle jsou zaměřené na řešení příčin nízké transparentnosti a efektivity veřejné správy, vysoké administrativní a regulatorní zátěže a nedostatečné odbornosti zaměstnanců veřejné správy. Podporované aktivity budou směřovány k využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných kapacit ve veřejné správě a justici, racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství, nastavení a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů, boje proti korupci, pokročilého zacházení s ICT apod. Žádat mohou organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, obce a kraje vč. jimi zřizovaných a zakládaných organizací.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz