fbpx

… partner, který pomáhá tvořit (již od roku 1991).

Dotační poradenství 

pro firmy

Nabízíme víc než dotační poradenství

Naší doménou jsou firemní dotace.

 

Silnou stránkou je specializace na dotace podporující výzkum a vývoj, dotace na úspory energií a dotace v oblasti automatizace a robotizace. V těchto oblastech nabízíme komplexní služby, pro které jsme vybudovali potřebnou infrastrukturu a které přesahují a doplňují služby běžného dotačního poradenství.

Dotační audit

Podrobný rozbor dotačních možností s ohledem na připravované projekty ve vaší společnosti. Přidanou hodnotou, plynoucí z dlouholetých zkušeností, je naše schopnost sladit potřeby firem s možnostmi dotačních programů a navrhnout změny projektů tak, aby je bylo možné z dotací financovat.

Dotační audit je zdarma. Rádi se s vámi setkáme ve vaší společnosti nebo vás uvítáme v naší kanceláři.

výběrová řízení

Špatně realizované výběrové řízení bývá jedním z nejčastějších důvodů nepřidělení nebo krácení dotace. Naše služby zahrnují kompletní péči i v tomto směru. Zpracujeme pro vás výběrová řízení dle pravidel jednotlivých operačních programů.

Přenechejte výběrová řízení na nás, garantujeme vám jejich správnost.

Zpracování a podání žádostí

Vytvoříme a podáme žádost o dotaci, včetně studie proveditelnosti, finanční analýzy a vhodných povinných i nepovinných příloh. Máme bohaté zkušenosti s kreativním nastavením parametrů projektů vůči podmínkám dotačního programu a formální správnost podle podmínek dotačního programu smluvně garantujeme.

Naše historie a silné stránky vám zajistí dobře odvedenou práci na vaší žádosti o dotaci a zvýší šanci na schválení.

výběrová řízení

Špatně realizované výběrové řízení bývá jedním z nejčastějších důvodů nepřidělení nebo krácení dotace. Naše služby zahrnují kompletní péči i v tomto směru. Zpracujeme pro vás výběrová řízení dle pravidel jednotlivých operačních programů.

Přenechejte výběrová řízení na nás, garantujeme vám jejich správnost.

Dotační management

Na schválení žádosti navazuje fáze realizace a udržitelnosti projektu, které jsou doprovázeny celou řadou povinností
příjemce dotace vůči poskytovateli dotace, a to po dobu 3–5 let podle typu dotačního programu. Jejich neplnění může vést k odejmutí dotace nebo k jejímu krácení. Proto této fázi a dlouhodobému partnerství v této fázi přikládáme velký význam.

Pomůžeme zajistit vše potřebné, aby nenastaly žádné komplikace.

Co naši zákazníci oceňují

Silné stránky, bohatá a úspěšná historie a zkušenosti pro nás nejsou pouze marketingovým tvrzením, ale reálnou skutečností, kterou jsme odpracovali za více než 25 let naší existence.

Historie & zkušenosti

Od roku 1992 působíme na trhu poradenských firem. Díky dlouholeté praxi máme bohaté zkušenosti s různými poskytovateli dotací.

w

Informační servis zdarma

Poskytujeme aktuální informační servis z oblasti dotací. Bezplatně a nezávazně s vámi probereme váš investiční projekt a možnost získání dotací.

Šetříme váš čas

Při zpracování dotační agendy přebíráme většinu činností na sebe. Od zákazníků požadujeme zpravidla prvotní zadání a závěrečnou kontrolu.

Individuální přístup

Každá zakázka je realizována individuálně. Při tvorbě nepoužíváme šablony ani předchystané kapitoly.

Zastupitelnost pracovníků

Díky zastupitelnosti není realizace zakázky vázána na konkrétní osobu. V případě nemoci našeho pracovníka přebírá jeho kompetence dočasně zástupce.

Naše odměna

Odměna za naše služby je z velké části závislá na výsledku. Jsme motivováni odvést dobrou práci – zajistit schválení dotace a její udržení, to znamená plnění podmínek dotace po dobu 5 let.

dotační Programy a naše případové studie

Vyžádejte si ukázky, jak umíme (někdy i netradičně) programy využívat.

Potenciál

Program podporuje budování vývojových pracovišť a dílen ve firmách. Lze hradit veškeré náklady související s výstavbou nebo rekonstrukcí potřebných objektů, stroje a zařízení potřebné pro vybavení vývojového pracoviště (např. laboratorní přístroje, měřidla, výrobní stroje pro vývojové práce), stejně tak i unikátní dlouhodobý nehmotný majetek (patenty. licence), případně SW.

Aplikace

Neinvestiční program – financuje vývoj nových výrobků do fáze prototypu nebo vývoj nových technologických postupů do fáze ověřené funkčnosti. Dotovány jsou osobní náklady, nakupované služby, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod.

Inovace

Program podporuje zavádění nových, inovativních výrobků nebo technologických postupů do výroby. Financuje potřebné stavby a stroje a také práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace výrobků. Podmínkou je ukončený předchozí výzkum a vývoj do fáze prototypu nebo ověřené technologie. V rámci našich služeb pomáháme splnit i tyto podmínky.

Průmysl 4.0

Podpora automatizace výroby a činností sloužících k podpoře výroby. Jedná se o tzv. výrobní technologie (např. obráběcí a další stroje) a nevýrobní technologie (např.  měřicí přístroje, skenery, kamery, čtečky kódů, čtečky čipů, vybudování firemní internetové sítě, propojení strojů s řídícími prvky, sondy, čidla na výrobních strojích, automatizovanou kontrolu, počítačové vybavení, automatizované skladové hospodářství, software včetně CAD/CAM systémů, řídící systémy včetně PLC, MES, ERP, MIS, nástroje pro řízení výroby, sledování výkonnosti, efektivnosti apod.).

Proof of concept

Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Lze financovat studii proveditelnosti a aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Inovační vouchery

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Vhodné pro menší projekty do cca 400 tis.Kč (měření, testování, zkoušky, rozbory, analýzy…., certifikace výrobku, výpočty, návrh technologických postupů, konstrukčních řešení, výrobků, materiálů…, vývoj SW, HW, prototypu, optimalizace procesů, vlastností, modelování, simulace procesů apod.).

Trend

Neinvestiční program z národních zdrojů – financuje vývoj nových výrobků do fáze prototypu nebo vývoj nových technologických postupů do fáze ověřené funkčnosti. Dotovány jsou osobní náklady, nakupované služby, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod.  

Specializace a kompetence

Překračujeme hranice běžného dotačního poradenství.

Dotační poradenství poskytujeme ve všech oblastech. Vedle toho se specializujeme na tři specifické oblasti – programy na podporu inovací, programy na energetické úspory a programy na podporu automatizace a robotizace.

Abychom v těchto oblastech mohli služby poskytovat komplexně a s potřebnou odborností, vybudovali jsme široké, odborné, technické zázemí, které nám umožňuje nejen optimalizovat nastavení projektů vůči dotacím, ale také podpořit projekty při jejich přípravě i následné realizaci odbornými nápady a stanovisky profesních specialistů.

U nás již zdaleka nejde jen o dotační poradenství.

z našich referencí

Zvládáme specifika malých firem i velkých korporací

AZUB bike s.r.o.

Společnost AZUB bike s.r.o. je největším výrobcem lehokol v České republice. Z pohledu světové konkurence se řadí mezi 3 nejvýznamnější světové výrobce lehokol.

Spolupráce historicky proběhla v dotačních projektech Marketing – podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích a Nemovitosti – rekonstrukce brownfieldu na moderní výrobně-administrativní objekt.

V roce 2021 byla úspěšně zpracována a schválena dotační žádost v programu Aplikace. Naše úsilí bylo směřováno zejména k argumentaci potřeb trhu a personálních (výzkumně-vývojových) kapacit malé společnosti. V rámci tohoto projektu bude moci společnost vyvinout prototyp celoodpružené skládací tříkolka s integrovanou asistencí pohonu a variabilní možností adaptace pro handicapované.

 

 

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

Společnost PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. nabízí veškerá měřidla geometrických veličin od ručních dílenských měřidel až po nejsofistikovanější automatizovaná měřicí zařízení.

Cílem dotační žádosti Aplikace, zpracované a schválené v roce 2021, je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

V rámci žádosti byla snaha aplikovat znaky iniciativy Průmysl 4.0 a zajistit tak její schválení, což se také podařilo. Výstupem projektu bude prototyp automatické kalibrační stanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykora spol. s r.o.

SYKORA, spol. s r.o., je významný evropský výrobce kuchyní.

Cílem projektu bylo zavedení autonomních technologií, představující druhou fázi digitalizace a automatizace výroby. Proces přípravy dotační žádosti do programu Průmysl 4.0 zahrnoval vhodné rozčlenění investice do výrobních a nevýrobních technologií a začlenění projektu do stávajícího prostředí firmy.

Realizací projektu došlo k významnému zvýšení konkurenceschopnosti na světových trzích.

 

 

 

 

Česká zbrojovka a.s.

Česká zbrojovka a.s. patří mezi světově uznávané výrobce zbraní.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti výroby. Žádost o dotaci, kterou připravila naše společnost v rámci programu Úspory energie, byla zaměřena na změnu systému vytápění a výměnu rozvodů vytápění. Realizace projektu představovala najít taková východiska technických řešení, která umožnila provést výpočet energetických úspor s dostatečným bodovým hodnocením pro schválení žádosti o dotaci.

 

 

Solar Global Service a.s.

Solar Global Service a.s. je přední český poskytovatel servisních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren.

Cílem projektu bylo pořízení bateriového systému pro akumulaci elektrické energie. Žádost o dotaci, kterou připravila naše společnost v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, byla zaměřena na pořízení unikátní inovativní technologie v oblasti úspor energie a alternativních zdrojů.

Realizace projektu umožnila snížit pořizovací náklady tohoto systému.

 

V-PODLAHY, s.r.o.

Společnost V-PODLAHY, s.r.o., je přední dodavatel podlah na českém trhu a je partnerem mnoha významných tuzemských i mezinárodních společností.

Cílem zpracovaných projektů bylo provést rekonstrukci vlastních objektů v provozovnách Plzeň, Ostrava a Vsetín. Naše společnost připravila žádosti do programu Úspory energie, což umožnilo potřebné stavební práce provést.

Vedle energetických úspor došlo i k významnému zhodnocení stavebních objektů.

 

Agropodnik, a.s., Zlín

Agropodnik, a.s., Zlín provozuje podnikatelský areál a zabývá se pronájmem podnikatelských prostor.

Cílem projektu bylo provést rekonstrukci vybraných objektů v areálu společnosti, včetně problematické prosklené fasády hlavní budovy.  Žádost o dotaci připravila naše společnost v rámci programu Úspory energie s cílem maximalizovat možnosti programu pro realizaci této investiční  akce.

Realizace vedla ke zkvalitnění podnikatelského zázemí zasídlených firem.

Bentglass a. s.

Bentglass a. s. je specialista na výrobu kalených a ohýbaných kalených skel.

Cílem firmy bylo posílit technologické vybavení, tak aby byla schopna pokrýt rostoucí poptávku na trhu. Žádost o dotaci, kterou připravila naše společnost v rámci programu Inovace, byla zaměřena na zahájení výroby skleněného fotonického panelu, jehož funkční prototyp vznikl na základě společného výzkumu s VUT v Brně.

Dotační podpora umožnila rychlejší pořízení technologie a rozvoj společnosti.

LAMBRO – 92 a.s.

LAMBRO – 92 a.s. se specializuje na výrobu nerezových trubek a profilů.

Naše společnost připravila žádost do programu Inovace s cílem zajistit financování nákupu nové technologie a souvisejících stavby. Kritický moment byl fakt, že společnost vyrábí na základě přesného výkresového zadání zákazníků. Nejedná se tedy o výrobky s vlastní konstrukcí.

V rámci žádosti byla úspěšně doložena produktová a procesní inovace a společnost realizovala rozsáhlou investici.

AEV, spol. s r. o.

AEV, spol. s r. o., se od svého vzniku specializuje na výrobu produktů pro automobilový a letecký průmysl.

Cílem žádosti o dotaci, kterou připravila naše společnost v rámci programu Inovace, bylo pořízení nových výrobních technologií. Základem projektu byla inovace v podobě automobilového polovodičového relé, u kterého došlo k zásadnímu zvýšení technických a užitných hodnot. Realizace projektu umožnila žadateli pořízení moderních strojů a zařízení.

REMIVA, s.r.o.

REMIVA, s.r.o., v současné době patří mezi největší zpracovatele plastových technologických odpadů z výroby v ČR.

Žádost o dotaci, kterou připravila naše společnost v rámci programu Aplikace, byla zaměřena na získání finančních prostředků pro výzkum a vývoj nového materiálu z recyklátu, který bude mít vyšší užitné vlastnosti.

Realizace projektu umožnila nalézt takové složení směsi polymeru a aditiv, aby nově vzniklý polymer měl vodivé elektrické vlastnosti.

ADA Zlín, s.r.o.

ADA Zlín, s.r.o., se specializuje na výrobu polyetylenových a laminátových tub určených převážně pro kosmetický a potravinářský průmysl.

Firma potřebovala pořídit nové výrobní technologie. S ohledem na velikost firmy a její zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu byly šance na schválení projektu ztížené. Rozborem problematiky výroby tub bylo připraveno několik námětů pro přípravu projektu.

Následně byla připravena žádost do programu Inovace.

DEPROX s.r.o.

DEPROX s.r.o. se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů.

Cílem projektu bylo zakoupit technologie a posílit zázemí vývojového pracoviště, které bylo často odkázáno na subdodávky, které omezovaly firmu kapacitně i kvalitativně.

Naše společnost připravila projekt a dotační žádost do programu Potenciál. Projekt měl svá specifika daná velikostí firmy a skladbou technologie, kterou společnost potřebovala pořídit. Společnost pořídila postupně veškerou plánovanou technologii.

OBSIDIAN a.s.

OBSIDIAN a.s. patří mezi přední výrobce izolačních velkoformátových skel.

Cílem projektu bylo pořízení moderní výrobní linky na velkoformátová (cca 6 x 4 m) čtyřvrstvá skla. Naše společnost pomohla navrhnout koncepci vhodného projektu pro dotační žádost v programu Inovace. Tuto žádost zpracovala a pomohla připravit potřebné přílohy. Práce byly náročné vzhledem k velikosti firmy, vysokému rozpočtu projektu a potřebě etablovat výzkumně-vývojové aktivity firmy.

MESIT aerospace, s.r.o.

MESIT aerospace, s.r.o.,(dnes MESIT asd, s.r.o.), je dceřinou společností MESIT holding, a.s. Cílem projektu bylo pořízení výrobní technologie a diagnostických a laboratorních přístrojů pro zkvalitnění výrobního procesu.

Naše společnost pomohla navrhnout koncepci možného projektu pro dotační žádost v programu Inovace. Projekt i žádost jsme následně zpracovali a pomohli jsme vytvořit přílohy, které úspěšnou žádost podpořily.

RPG Recycling, s.r.o.

RPG Recycling, s.r.o., zajišťuje sběr, svoz a recyklaci pneumatik s následným prodejem pryžového granulátu, textilního vlákna a ocelového kordu. Cílem projektu bylo pořídit technologii pro likvidaci nadrozměrných pneumatik o průměru 200 cm.  Naše společnost iniciovala podobu projektu do programu Nízkouhlíkové technologie – inovativní technologie v oblasti druhotných surovin.

Následně jsme připravili žádost o dotaci a opatřili ji přílohami prokazujícími plnění podmínek dotačního programu.

Kontakt

JVM – RPIC, spol. s r.o.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

GPS: 49.2233467N, 17.6699525E

IČ: 469 614 29

DIČ: CZ46961429

+420 577 210 729

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti

+420 603 511 687

Ing. Roman Šibl

vedoucí oddělení tvorby projektů

+420 736 674 262

O nás

Naše společnost se věnuje od svého vzniku organizačnímu a ekonomickému poradenství, na které navazuje specializovaná činnost dotačního poradenství.

Geograficky společnost zaměřuje svoji působnost na oblast Moravy s důrazem na zákazníky ve Zlínském kraji, v okolí Brna a Ostravy.

Za dobu svého působení společnost a její pracovníci dosáhli celé řady úspěchů. Namátkově jmenujme alespoň oficiální spolupráci s ČMZRB, a.s., působení v síti Regionálních poradenských a informačních center (RPIC), akreditované členství v Asociaci pro poradenství, certifikaci pracovních postupů dle ISO 9001 (ITI TUV), ocenění „Nejlepší RPIC v ČR“, certifikaci pracovníků v rámci Národního registru poradců, získání statutu Partner banky UniCredit Bank apod.

 

Pracovníci procházejí trvalým vzdělávacím procesem za účasti domácích, ale i zahraničních specialistů. Mezi významné poskytovatele vzdělávacích programů a studijních pobytů patří například Foreas Aiseanna Saothair (Ireland), Durham University Business School (England), Odborná stáž na Hackney Business Venture London (England), Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH – DGM (Germany).

Díky své dlouholeté historii disponujeme mnoho let vytvářeným a rozvíjeným know-how pro uspokojování potřeb zákazníků v oblastech, na které se specializujeme. Dlouhodobě působíme v oblasti dotací, což je umožněno nejen nabízením kvalitních služeb, ale také navazováním slušných a poctivých vztahů se zákazníky. V tomto ohledu je naše dlouholetá působnost vážným závazkem a nejvyšší mírou jistot našich zákazníků.

Ing. Jiří Kučera, jednatel společnosti

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu