fbpx

Co je to podnik v obtížích z pohledu dotačních titulů

30.6.2023

Podnik v obtížích a dotační tituly

V rámci všech dotačních programů pro podnikatele financovaných z fondů EU (včetně OP TAK), nemůže být vydán právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádnému žadateli, který je tzv. podnikem v obtížích. Z tohoto důvodu je důležitá (formálně nevyžadovaná) kontrola tohoto stavu již při přípravě dotační žádosti.

Co je to podnik v obtížích

Samotná definice pojmu podnik v obtížích je poměrně komplikovaná.

Zjednodušeně jde o takový podnik:

  • vůči němuž bylo nebo může být okamžitě zahájeno kolektivní úpadkové řízení,
  • který obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku/neukončil záruku nebo se na něj uplatňuje plán restrukturalizace,
  • kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě přesahující polovinu základního kapitálu (u s.r.o., která není malým nebo středním podnikem – „MSP“ s existencí do 3 let),
  • kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti (u společností, kde alespoň někteří společníci plně ručí za své závazky a zároveň nejde o MSP s existencí do 3 let),
  • kde v uplynulých 2 letech účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je > 7,5 a zároveň poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky zdaněním a odpisy je < 1,0 (netýká se MSP),

Přesné vymezení podniku v obtížích stanovuje v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Zda je vaše firma podnikem v obtížích ve smyslu příslušné definice můžete zkonzultovat našimi pracovníky.  

Podnik v obtížích a finanční zdraví jsou dva různé pojmy

Finanční zdraví a podnik v obtížích jsou různé pojmy. Splnění finančního zdraví z pohledu ekonomického hodnocení (rovněž sledované ze strany poskytovatelů dotací), automaticky neznamená, že žadatel není tzv. podnikem v obtížích dle výše uvedené definice.

Finanční zdraví žadatele je hodnoceno na základě několika ekonomických ukazatelů. Každý dotační titul může mít mírně odlišnou metodiku a druh použitých ukazatelů a jejich „zdravé“ hodnoty. Informace pro posouzení finančního zdraví se čerpají z finančních výkazů dané firmy nebo skupiny firem, pokud zpracovávají konsolidovanou závěrku, a to zpravidla za poslední dvě uzavřená období. Účelem této kontroly je zjistit, zda má žadatel stabilní a udržitelný finanční zdroj a finanční zázemí, které mu umožní úspěšně realizovat projekt a splnit své závazky vůči programu.

V případě, že finanční zdraví žadatele není dostačující, může být jeho žádost o podporu zamítnuta. Je proto důležité, aby žadatel pečlivě zhodnotil svou finanční situaci a připravil kvalitní podklady, které budou prokazovat jeho finanční stabilitu a schopnost řídit projekt úspěšně.

V případě potřeby lze situaci konzultovat s našimi pracovníky, můžeme navrhnout vhodná opatření například v majetkové rozvaze, která napomohou situaci řešit.

Kdy a jak prokazovat že podnik není v obtížích

V programu OP TAK je při podání žádosti ověření splnění definice podniku v obtížích (doložení potřebných dokladů) povinností pouze u projektů s požadovanou dotací více než 30 mil. Kč. U ostatních projektů se ve fázi podání žádosti podklady nedokládají a definice neprověřuje.

Podmínka, že žadatel nesmí být podnikem v obtížích v době vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace však platí pro všechny a žadatel ji stvrzuje v rámci česného prohlášení (u projektů pod 30 mil.Kč dotace nic dalšího nedokládá). 

Jelikož doložení podkladů pro vyhodnocení podniku v obtížích není vždy povinné, ale přesto je žadatel povinen garantovat, že není podnikem v obtížích a nese plnou odpovědnost prostřednictvím čestného prohlášení (které je často považováno za formalitu typu „nejsem v likvidaci“), je vhodné, aby měl žadatel dobré povědomí o tom, co pojem podnik v obtížích znamená, a co vlastně v čestném prohlášení podepisuje. Nesprávné čestné prohlášení může v lepším případě vést k nevystavení Rozhodnutí o přidělení dotace (veškerá práce a náklady na přípravu žádosti přijdou nazmar), v horším případě, pokud se na to přijde po čerpání dotace, může vést k odnětí dotace a vyčíslení sankcí ze strany poskytovatele dotace.

Podniky ve skupině 

Posuzování kritérií podniku v obtížích se nevztahuje pouze na samotného žadatele, ale také na propojené podniky dle definice MSP (malého a středního podniku). Těmto propojením se věnoval jeden z našich předchozích článků zde: https://www.jvmrpic.cz/aktualita-30-8-2022-podpora-de-minimis-a-pojem-jeden-podnik/.

Nejčastěji může nastat jedna ze 3 variant:

 • Celá skupina i žadatel je vyhodnocena jako podnik v obtížích – nelze získat dotaci.
 • Žadatel naplňuje některé z kritérií podniku v obtížích, ale skupina jako celek nikoliv – skupina může poskytnou finanční prostředky žadateli, aby již toto kritérium nenaplňoval. Po doložení mimořádné účetní závěrky je možné Rozhodnutí vydat.
 • Pokud některý z propojených podniků je podnikem v obtížích, ale sám žadatel ani skupina jako celek nikoliv – žadatel může být podpořen.
Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu