fbpx

Problematika indikátorů povinných k naplnění v rámci dotací

Kvě 19, 2020

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), je vydefinováno celkem 23 programů podpory. Každý z těchto programů má stanoveny indikátory (ukazatele), které jsou dány jeho charakterem, a je potřeba na ně klást důraz již při přípravě dotačních projektů.

Tyto indikátory, jejichž výši si stanovuje každý žadatel o podporu (dotaci) sám, a to již při podání dotační žádosti, slouží ke sledování (vyhodnocení) konkrétních aktivit prováděných v rámci dotovaného projektu. Naplnění takto vymezených indikátorů je nejdůležitějším závazkem projektu a pro poskytovatele dotace dokladem o tom, že dotace byly využity účelně. Nenaplnění některých indikátorů zpravidla vede ke krácení nebo úplnému odejmutí dotace.

Při jejich stanovování se samozřejmě musí dodržet podmínky jednotlivých výzev dotačních programů.

Z hlediska své závaznosti se indikátory dělí na dva typy:

  • Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory). Žadatel musí naplnit jím stanovenou cílovou hodnotu k určenému datu (uvedeno v dané dotační výzvě). Pokud této cílové hodnoty k určenému datu nedosáhne, tak mu může být poskytnutá dotační (finanční) podpora krácena, či úplně odepřena.

Pevným datem, do kterého má být cílová hodnota naplněna, se nejčastěji rozumí termín ukončení realizace projektu, případně doba udržitelnosti projektu – 3 (5) let od ukončení realizace projektu.

  • Indikátory povinné k výběru (neboli monitorovací indikátory) nemají nastavenou cílovou hodnotu, díky čemuž v případě jejich nenaplnění nehrozí žádné sankce. Žadatel je však povinen je sledovat a vykazovat, a to opět po dobu realizace projektu, případně po dobu udržitelnosti.

Dalším důležitým aspektem, proč je nutné důkladné porozumění této problematice závazných ukazatelů je kromě možného krácení dotační podpory také fakt, že jsou na jejich stanovenou výši často navázány i podmínky samotných hodnocení dotačních žádostí.

V takovýchto případech je vždy nejdůležitější vytyčit hodnotu ukazatele tak, aby se maximalizoval počet bodů v rámci hodnocení, a zároveň se minimalizovaly závazky pro žadatele plynoucí z dotační žádosti.

Stanovené indikátory již není zpravidla po podání žádosti o podporu možné změnit. V odůvodněných případech lze provést změnu pouze u jejich cílové hodnoty a datumu dosažení této cílové hodnoty, a to za jasně daných podmínek:

  • změna musí být podána nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím lhůty, kdy má být dosaženo cílového hodnoty indikátoru,
  • změna musí být ohlášena poskytovateli dotace, který rozhodne, zda je taková změna přípustná.

Plnění indikátorů se ve většině případů vykazuje v tzv. monitorovacích zprávách, jež jsou příjemcem dotace předkládány v průběhu realizace projektu a informují poskytovatele dotace o aktuálním stavu projektu.

Existují však i případy, kdy se naplnění indikátorů prokazuje až během následné udržitelnosti projektu, tedy v době, která nastává po ukončení realizace projektu. V takovýchto situacích příjemce dotace dokládá výši indikátorů v tzv. zprávách o udržitelnosti.

Například dotační program Aplikace zaměřený na získávání nových znalostí prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje má stanovený jako povinný indikátor k naplnění počet nově přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu, za který se považují poloprovoz, ověřená technologie, software, prototyp, užitný vzor nebo průmyslový vzor. Tento indikátor je třeba naplnit již k plánovanému datu ukončení realizace projektu.

Naproti tomu u dotačního programu Úspory energie je stanoveným indikátorem povinným k naplnění: snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. Plnění této hodnoty, dané Energetickým posudkem před podáním dotační žádosti, musí být žadatelem prokázáno minimálně jednou po dobu udržitelnosti projektu.

Prokázání probíhá opět formou Energetického posudku, který prokáže snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od ukončení projektu.

Příklad z naší praxe – jak je důležité správné určení ukazatelů uvádí nedávný příklad z naší praxe, kdy se na nás obrátil podnik, kterému hrozilo vrácení dotace v dotačním programu Aplikace. Při podání dotační žádosti si nastavil jako indikátor užitný a průmyslový vzor, přičemž průmyslový vzor nešel uplatnit u jeho typu produkce (chemická směs polymeru), nicméně z pohledu poskytovatele dotace se jednalo o nenaplnění indikátoru a krácení dotace.

Z uvedených skutečností plyne, že problematika stanovení indikátorů povinných k naplnění v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se řídí dle specifik jednotlivých dotačních programů a závisí na konkrétním řešení daného investičního projektu. Proto doporučujeme se v této otázce obracet na odborné pracovníky naší společnosti, kteří s Vámi prokonzultují případné dotazy či nejasnosti.

19.5.2020 Ing. Tomáš Hrbáček

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu