fbpx

OPPIK končí, přichází OPTAK

Zář 10, 2020

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK 2021 – 2027), má stále konkrétnější podobu. Uvedený text se snaží přinést jasnou informaci „o čem to bude“zpřehlednit informace ze strategických dokumentů.

Naleznete zde konkrétní témata, která budou u podnikatelů dotačně podporována v období 2021-2027.

Zaměření OPTAK vychází ze tří evropských cílů politik, které jsou v případě OPTAK realizovány vybranými specifickými cíli (SC).

EU Politika: Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

 • Podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž hlavním cílem je tvorba nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb
 • Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe
 • Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích zlepšením přístupu podniků k otevřené infrastruktuře, ve které budou moci otestovat nové technologie v reálných provozních podmínkách
 • Inovační vouchery
 • Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru (rozvoj technologických center)
 • Sdílené kapacity pro VaI – klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra, atd.
 • Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh účast doktorantů v podnicích…)

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

 • Zavádění digitalizace v podnicích včetně nezbytné analýzy procesů a návazné investiční podpory pro nasazování digitálních řešení; podpora projektů v oblastech souvisejících s umělou inteligencí, automatizací procesů a robotiky a kybernetické bezpečnosti online i fyzických systémů, v souvislosti se zaváděním nových technologických poznatků
 • Budování a další rozvoj Center pro digitální inovace, včetně zapojení do sítě těchto center, a to na
  národní i evropské úrovni a podpora jejich činnosti spočívající v poskytování služeb pro MSP
 • Pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a podpora využití HPC – projekty či služby zaměřené na
  řešení výpočetně náročných úloh, zpracování rozsáhlých dat, využití nástrojů umělé inteligence, pokročilé vizualizace, tvorby digitálních dvojčat atd.
 • Využití moderních technologií (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky
 • Vývoj a pořízení specializovaného SW (např. pro počítačovou bezpečnost, simulace, monitorování,
  počítačové vidění, pro práci s velkými daty – Big Data Analytics, pro 3D tisk apod.), dále v oblasti digitalizace, automatizace, průmyslu 4.0 a vyšší úrovně, zavádění AI, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce apod. SW řešení, která zásadním způsobem zefektivňují procesy a přidanou hodnotu zejména v MSP
 • Budování a modernizace výpočetních a datových center

 SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

 • Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podniků v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci,
  průmyslovou transformaci a podnikání
 • Činnosti Center pro digitální inovace (či podobně zaměřených center)
 • Propojování podnikové sféry (předpokládaný nositel projektu) se systémem formálního vzdělávání v oblasti
  dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání
 • Komplementární investice v projektech programu Digitální Evropa

 SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů (autonomní obousměrnou komunikací), podporováno bude dále pořízení strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby (princip průmyslu 4.0)
 • Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP od pre-inkubace, přes inkubaci start-upů a spin-off, po fázi scale-up (podpora podnikatelských záměrů a zavádění nových obchodních modelů, posílení růstových motivací, podpora komercionalizace produktu a služeb aj.)
 • Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb s důrazem na růst tržního potenciálu, např. prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, investičních možností, zavádění nových a pokročilých technologií, včetně podpory mezinárodní expanze
 • Podnikatelská infrastruktura pro potřeby MSP (podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, podpora podniků při revitalizaci brownfieldů, podpora podniků při přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů na podnikatelské funkční nemovitosti vhodné pro využití a podnikání MSP)
 • Účast MSP na zahraničních veletrzích a výstavách
 • Usnadnění přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího rozvoje, inovačních řešení, investic a růstu konkurenceschopnosti, včetně podpory vzniku MSP a přístupu k úvěrovému financování i alternativním kapitálovým a kvazikapitálovým instrumentům

EU Politika: Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik 

SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti  

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Akumulace všech forem energie
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace)
 • Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie
 • Podpora aktivit firem energetických služeb (Energy Services Companies, ESCO) pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry vč. dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu
 • Zvýhodněná podpora při možnosti využití investiční dotace pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry vč, dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu 

SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

 • Podpora solárních termických systémů
 • Podpora solárních elektráren
 • Podpora malých vodních elektráren
 • Podpora větrných elektráren
 • Podpora tepelných čerpadel
 • Podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie
 • Podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu
 • Podpora efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie
 • Podpora výstavby zařízení na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě
 • Podpora akumulace energie a transformace energie mezi energonositeli 

SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni 

 • Instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart grids
 • Využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě (akumulaci), která jsou plně integrovanými komponentami sítě definovanými ve Směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a používají se pouze za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy
  nebo distribuční soustavy, ale ne pro účely zajišťování výkonové rovnováhy nebo řízení přetížení
 • Výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních soustav a související infrastruktury Snížení technických ztrát a zvýšení účinnosti energetických soustav
 • Zavádění systémů řízení spotřeby energie Výstavba konverzních zařízení Power-to-Gas ke konverzi elektřiny z  OZE na nové druhy plynů, výstavba metanizačních jednotek, připojení obou zařízení k plynárenské soustavě (sloužících k výrobě vodíku elektrolýzou, případně následné výrobě syntetického metanu nebo biometanu z vodíku a CO2
 • Výstavba metanizačních jednotek (výroba syntetického metanu nebo biometanu z vodíku a CO2)
 • Výstavba zařízení/stanic na zachytávání CO2 (technologie CCS/CCU)
 • Výstavba konverzních zařízení/výroben nových druhů nízkoemisních/nízkouhlíkových plynů (například výroba vodíku ze zemního plynu parní reformací, pyrolýzou)
 • Připojení výroben a konverzních zařízení k plynárenské soustavě (měření množství a kvality vyrobených nových druhů plynů, výstavba připojovacích plynovodů, vtláčecích zařízení vyrobených nových plynů do
  plynárenských soustav, obousměrné redukční stanice tlaku pro možnost připojení nových výroben plynů do nižších tlakových úrovní atd.)
 • Osazení plynových expanzních turbín v RS spojených s výrobou elektrické energie
 • Výstavba zkapalňovacích stanic
 • Modernizace a úprava plynárenské soustavy, výstavba plynovodů a  modernizace zásobníků plynu včetně instalace nových podzemních sond, moderních kompresorů a bezpečnostních prvků, kompatibilních s novými druhy plynů, vybavení zásobníků plynů biologickou metanizací
 • Vytvoření dodatečné potřebné kapacity na plynárenské soustavě, která reaguje na nahrazování uhlí zemním plynem u velkých elektrických, tepelných a průmyslových zdrojů
 • Instalace inteligentních prvků v plynárenských sítích a software za účelem rozvoje/vzniku smart grids a pro efektivní řízení integrace nových druhů plynu 

SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 

 • Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridyv podnicích, přičemž se jedná o tyto podporované kategorie silničních vozidel – L (dvou – čtyřkolová vozidla), M1 (osobní), M2 a M3
  (minibus/bus), N1 a N2 a N3 (nákladní)
 • Budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích
 • Zkapalňovací stanice LNG 

SC 4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích
  služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody
 • Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku)
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením)
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod
 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji
 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků
 • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech 

SC 4.2. Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další)
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití  

EU Politika: Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení 

 • Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu velmi vysoké kapacity s využitím zejména kabelů s optickými vlákny
 • Zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou založených zejména na kabelech s optickými vlákny. Včetně budování backhaulových sítí tam, kde je jejich kapacita nedostatečná. (mj. v rámci výstavby inteligentních energetických sítí s cílem zajistit optickou datovou konektivitu i do malých obcí.)
 • Vytváření pasivní/fyzické infrastruktury potřebné pro budování vysokorychlostního přístupu k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou
 • Podpora využívání nových konstrukčních prvků a technologických postupů pro budování infrastruktury vysokokapacitních sítí s cílem zrychlení a zlevnění výstavby
 • Opatření na straně poptávky včetně její agregace například využitím voucherů na služby vysokorychlostního připojení prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou
 • Vybudování odborné a technické kapacity v území, usnadňující a zrychlující interakci aktérů při budování sítí s velmi vysokou kapacitou v regionech mj. v rámci koordinace výstavby nebo významné renovaci liniových staveb – Broadband Competence Office Česká republika (BCO)
 • Podpora informovanosti o technické infrastruktuře a jejího sdílení, a to i s využitím informačních zdrojů veřejné správy
 • Vytváření informačních nástrojů stimulujících poptávku a zlepšujících informovanost veřejnosti o službách a sítích elektronických komunikací
 • Podpora efektivního sběru, ověřování a zpracování dat o sítích a službách elektronických komunikací

 

 

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu