fbpx

Dotace 2021-2027 pro podnikatelské subjekty

Bře 18, 2020

Vzhledem ke skutečnosti, že dotační programové období 2014 – 2020 se již pomalu chýlí ke svému konci, nastává čas pro představení schválené struktury operačních programů budoucího programového období 2021 až 2027, které na to současné plynule naváže.

Již v první polovině roku 2018 schválila Evropská komise (EK) návrh víceletého finančního rámce pro období 2021 – 2027. V souladu s tímto rámcem stanovila nové investiční cíle (investiční potřeby), do kterých budou přerozdělovány evropské investice. Oproti stávajícímu období klesl počet cílů z 11 na 5. Jedná se o:

 • Inteligentnější Evropu
 • Ekologičtější bezuhlíkovou Evropu
 • Propojenější Evropu
 • Sociálnější Evropu
 • Evropu, která má blíže k občanům

V návaznosti na tyto kroky Evropské komise schválila začátkem roku 2019 Vláda České republiky návrh národních priorit financování a struktury operačních programů (OP), který pro budoucí programové období od roku 2021 až do roku 2027 počítá s osmi operačními programy. Jedná se o šest tematických operačních programů, operační program technické pomoci a program přeshraniční spolupráce, který je však stále ve fázi jednání se sousedními státy.

Každý operační program je řízen tzv. řídícím orgánem, který je zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení daného programu. Přehled operačních programů a jejich řídících orgánů pro období 2021-2027 je uveden v následující tabulce:

Název OP Řídící orgán
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP Doprava Ministerstvo dopravy
OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
OP Výzkum a vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP Lidské zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Technická pomoc a kvalita správy Ministerstvo pro místní rozvoj

Schválená varianta struktury OP přinese podle ministerstva pro místní rozvoj, které za ČR vyjednává dotační podmínky s EK, jen nepatrné změny celého systému a implementační struktury, vůči současnému složení operačních programů na roky 2014 až 2020. Tato skutečnost tak zajistí plynulý přechod mezi programovými obdobími, čímž se eliminují rizika spojená se zpožděním v čerpání a přizpůsobování se zcela nové struktuře.

Česká republika bude podle návrhu EK moci z nové podoby evropských fondů ve finančním období 2021 až 2027 získat až na 20,1 miliard EUR (přes 512 miliard Kč), což je o necelé 4 miliardy EUR méně než ve stávajícím období 2014 – 2020, kdy je pro ČR vyčleněno bezmála 24 miliard EUR (614,6 miliardy Kč).

Jelikož chce Evropská komise alokovat finanční prostředky do prvních dvou investičních cílů, tedy Inteligentnější a Ekologičtější Evropy, a s přihlédnutím k faktu, že čtenáři našeho webu jsou především podnikatelské subjekty, jež zajímá zejména oblast současného Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), jsou další odstavce zaměřeny na nastupující Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK), do kterého bude alokována přibližně pětina finančních prostředků poskytnutých z evropských fondů na roky 2021 – 2027.

Jak již samotný název programu napovídá, tak v jeho rámci bude kladen důraz převážně na oblast Aplikací, Inovací a zavádění prvků Průmyslu 4.0. Dojde tak k prohloubení již započatých trendů ze stávajícího období, které se zaměřuje hlavně na znalostní ekonomiku nebo na spolupráci VaV s inovačními firmami.

Přestože první zprávy o plánované alokaci peněžních prostředků nebyly příliš optimistické, bude nakonec v rámci OPTAK na dotace připraveno více než 100 mld Kč. Ve srovnání se stávajících programem OPPIK, který nabízí až 110 mld Kč, tak dojde k nepatrnému poklesu (viz přiložený graf).

Dotace v novém období 2021 – 2027 budou v rámci OPTAK alokovány na tyto oblasti:

 • Výzkum, vývoj a inovace (alokace 20 miliard Kč)
 • Podpora start-upů a rozvoj podnikatelské infrastruktury (alokace 20 miliard Kč)
 • Digitalizace, informační a komunikační technologie (alokace 13 miliard Kč)
 • Energetické úspory a využívání druhotných surovin (alokace 17 miliard Kč)
 • Vysokorychlostní internet (alokace 2 miliardy Kč)

Zbytek bude tvořit rezerva, přibližně 30 miliard Kč, kterou bude mít k dispozici Ministerstvo pro místní rozvoj.

Novinky, které s sebou přinese OPTAK:

 • Méně byrokracie pro podnikatele – jednodušší nárokování plateb díky zjednodušenému vykazování nákladů povede ke snížení administrativní zátěže žadatelů.
 • Pro nové dotační období bude od 1. ledna 2021 spuštěn nový administrační systém, který však bude uživatelsky velmi podobný stávajícímu systému MS2014+.
 • Dotace v rámci OPTAK budou za určitých podmínek poskytovány i velkým podnikům nad 250 zaměstnanců (u většiny dotovaných projektů nutná spolupráce s MSP), a to především v oblasti výzkumu a vývoje, vysokorychlostního internetu, energetických úspor a pozitivního dopadu na životní prostředí.
 • Tlak na rychlejší čerpání – pravidlo N+2 (projekt musí být realizován do konce 2. roku po roce zahájení realizace).
 • Otevřený přístup k dotacím. Nově již nebude docházet k omezení žadatelů o dotace dle kódů CZ-NACE.

Pro bližší informace o chystajícím se programovém období kontaktujte pracovníky naší společnosti, kteří Vám rádi poskytnou odpovědi na Vaše případné dotazy.

18.3.2020 Ing. Tomáš Hrbáček


Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu