fbpx

Možnosti dotací souvisejících s inovacemi

9.7.2021

Dotace 2014-2020 se mj. zaměřují na transformaci podniků ze zpracovatelů na výrobce (k tomu slouží skupina programů zaměřených na inovace) s cílem posílit výrobu finálních výrobků ve firmách a budovat firmy s vlastní vývojem, které mohou vytvářet finální přidanou hodnotu.

Pro většinu „normálních“ firem se tak cesta k dotacím zdánlivě uzavřela. Možnosti však existují, je potřeba problematice dobře porozumět a využít zkušenosti poradců.

Do skupiny programů zaměřených na podporu inovací patří programy  Inovace, Aplikace, Potenciál, Trend a Inovační vouchery. Čím se tyto programy liší:

Program Potenciál

Podporuje budování vývojových pracovišť ve firmách – lze hradit veškeré náklady související s výstavbou nebo rekonstrukcí potřebných objektů, stroje a zařízení potřebné pro vybavení vývojového pracoviště (například laboratorní přístroje, měřidla, výrobní stroje pro vývojové práce,…), unikátní dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, licence…)

Program Aplikace

Neinvestiční – financuje vývoj nových výrobků do fáze prototypu nebo vývoj nových technologických postupů do fáze ověřené funkčnosti. Dotovány jsou osobní náklady, nakupované služby, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod.

Program Inovace

Podporuje zavedení nových, inovativních výrobků nebo technologických postupů do výroby. Financuje potřebné budovy a stroje a také práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace výrobků.

Inovační vouchery

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Vhodné pro menší projekty do cca 400 tis.Kč (měření, testování, zkoušky, rozbory, analýzy…., certifikace výrobku, výpočty, návrh technologických postupů, konstrukčních řešení, výrobků, materiálů…, vývoj SW, HW, prototypu, optimalizace procesů, vlastností, modelování, simulace procesů apod.).

Program TREND

Neinvestiční – financuje vývoj nových výrobků do fáze prototypu nebo vývoj nových technologických postupů do fáze ověřené funkčnosti. Dotovány jsou osobní náklady, nakupované služby, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod.

V každém z těchto typů programů (a tedy předložených projektů) lze pracovat s následujícími kategoriemi:

  • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
  • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
  • Organizační inovace – zavedení nových  metod  organizace  firemních  procesů  prostřednictvím  zavádění  nových informačních  systémů  integrující  a automatizující  procesy  uvnitř  podniku  zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby;
  • Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů.

V rámci dotačních programů jsou podporovány inovace, které:

  • Využívají výsledky vlastního výzkumu a vývoje,
  • Výsledky výzkumu a vývoje vzniklé ve spolupráci s jinými subjekty,
  • Výsledky výzkumu a vývoje v podobě transferu technologie z vysokých škol, nebo od dalších subjektů (v tomto případě se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, která jsou chráněna právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory).

Jak vše doložit:

Aktivity k dosažení inovací musí být ukončeny a v rámci dotační žádosti prokazatelně doloženy – v případě využití výsledků výzkumu a vývoje vzniklých vlastní činností či ve spolupráci musí žadatel doložit existenci funkčního prototypu/vzorku. Při transferu technologie musí žadatel doložit existenci funkčního prototypu/vzorku a tento transfer musí být smluvně doložen.

Produktová a procesní inovace musí v rámci dotační žádosti dosahovat minimálně 6. inovačního řádu dle prof. Valenty (Valenta František, Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001). Musí se tak jednat minimálně o novou generaci (výrobku), při které je zachována konstrukční koncepce, ale dojde k ke změně v konstrukčním řešení.

Kvalitní projektová podpora se u těchto programů vyplatí

Uvedené programy jsou náročné jak z hlediska konceptu žádosti o dotace (vyžadují nejen znalost dotací, ale i schopnost diskuze nad technickými aspekty projektu), tak z hlediska řízení projektů a dokladování jejich výsledků.

V  rámci vysokých škol existují speciální týmy projektové podpory. Zde jsou firmy žádající o dotace v nevýhodě. Je však možné spojit se s partnery, kteří kompletní servis podpory dotačních projektů zaměřených na inovace nabízejí. Disponují odborným zázemím po stránce technické, po stránce institucionálního partnerství a samozřejmě i po stránce dotační. Více se informací o těchto možnostech lze nalézt na www.centrumavpi.cz.

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu