fbpx

Jak se při výběrovém řízení vypořádat s rostoucími cenami.

30.6.2022

Ze všech stran poslední dobou neustále slyšíme o zdražování – sdělovací prostředky vytvářejí všeobecnou hysterii a snad neexistuje oblast, kde by postupně nedocházelo ke zdražování.

Jak k této situaci ale přistupovat, kdy u dotačních projektů výběr dodavatele proběhl prostřednictvím výběrového řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů (PpVD) a smluvní cena je pevně daná a není možné ji navyšovat (i s přihlédnutím k faktu, že se jedná o hlavní hodnotící kritérium)? To si objasníme v následujících odstavcích.

Zadavatelé se tak mohou dostat do situace, kdy jim vybraný dodavatel oznámí, že vlivem růstu cen vstupních surovin, energií, dopravy atd. musí přistoupit k navýšení smluvní ceny, jinak slíbené plnění (např. CNC stroj) nedodá. Žadatel je tak přinucen navýšení akceptovat, jinak ohrozí realizaci projektu a tím také vyplacení dotace. 

Jaké jsou možnosti řešení

Dle aktualizace PpVD ze dne 30. 3. 2022 je možné v těchto situacích využít preventivní opatření omezující negativní důsledky růstu cen, respektive inflace v podobě inflační doložky a pracovat s tzv. indexací cen. Zadavatel tak má možnost si tuto situaci předem ošetřit a stanovit si jasné mantinely pro navýšení smluvní ceny – tj. od jaké výše inflace se může k indexaci přistoupit, jakým způsobem bude cena přepočtena, k jakému rozhodnému okamžiku se indexace vypočítá, jaká bude maximální míra nárůstu cen smluvních položek apod.

Kdy to lze použít

To je však možné pouze v případě, pokud podmínky využití inflační doložky byly jednoznačně vymezeny již v Zadávací dokumentaci (a následně obsaženy i ve smlouvě). Pokud se tedy chystáte výběrové řízení teprve realizovat, pak doporučujeme tyto podmínky do Zadávací dokumentace zakomponovat. Pokud již VŘ bylo vyhlášeno a stále běží lhůta pro předložení nabídek, pak je možností provést změnu Zadávacích podmínek (nezapomeňte však o změně informovat všechny účastníky a současně doporučujeme adekvátně prodloužit lhůtu pro předkládání nabídek). 

Kdy to nelze použít

Pokud však již byl vybrán vítěz, se kterým byla následně podepsána smlouva, tak tyto podmínky inflační doložky zpětně aplikovat nelze.

V takovém případě je možné navýšení cen pouze v limitech, které určují PpVD. Ta dovolují akceptovat nárůst ceny pouze v takovém rozsahu, aniž by došlo k podstatné změně závazku ze smlouvy – tj. u zakázek na dodávky či služby je dovolena změna nižší než 10 % původní hodnoty závazku, u zakázek na stavební práce musí být hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V případě nedodržení uvedených limitů bude přistoupeno ke krácení způsobilých výdajů (potažmo dotace) kontrolním orgánem.

Další možností, jak podobnou situaci řešit je vypovězení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy, pokud tato možnost v zadávací dokumentaci byla definována a příjemce dotace má dostatek času najít nového dodavatele.

Doporučení

Buďte obezřetní a nenechte se dodavatelem vlivem situace zatlačit k přistoupení na jeho podmínky.

Pokud na realizaci projektu spolupracujete s dotačním poradcem, doporučujeme s ním veškeré kroky předem konzultovat – pomůže vám najít vhodný způsob pro řešení vaší situace, případně vám pomůže správně naformulovat inflační doložku.

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu