fbpx

OP TAK – změny pravidel při výběru dodavatele

30.3.2023

OP TAK není OP PIK

Od r. 2023 se naplno spouští programy pro podnikatele z nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V porovnání s minulým Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)  dochází k významným změnám, které jsou důležité. Jednou z takových oblastí změn jsou  Pravidla pro výběr dodavatelů.  

Zákon má přednost před Pravidly 

Výběrová řízení dobrovolně zrealizovaná dle Zákona o zadávání veřejných zakázek nejsou nově brána jako porušení Pravidel pro výběr dodavatelů.

Pravidly se také neřídí zadavatelé, kteří mají zákonnou povinnost zadat podlimitní či nadlimitní zakázku v některém ze zadávacích řízení dle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Tzn. například u podnikatelů při dotaci nad 50% a objemu zakázky nad 0,5 mil.Kč je nutné postupovat důsledně podle ZZVZ.

Nové pojmy

Pro účely Pravidel pro výběr dodavatelů se nově zakázky podle výše předpokládané hodnoty člení na:

  • Zakázka malého rozsahu – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce.
  • Zakázka vyšší hodnoty – zakázka na dodávky a/nebo služby, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 2 000 000 Kč bez DPH. Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 6 000 000 Kč bez DPH.

Profil zadavatele – jedině certifikovaný 

Nově je třeba využít profil zadavatele, který se musí nacházet na seznamu certifikovaných elektronických nástrojů.

Zadavatel je povinen na webovém portálu API – zveřejnit informace o vyhlášeném výběrovém řízení s odkazem na profil zadavatele, kde je uložena kompletní zadávací dokumentace; a to nejpozději následující den po zahájení výběrového řízení.

Uzavřená výzva – jednání pouze s několika potenciálními dodavateli 

Nově může zadavatel zadat zakázku malého rozsahu na dodávku či služby také v uzavřené výzvě v rámci které písemně vyzve minimálně 3 vhodné dodavatele k podání nabídek. Minimální lhůta pro podání nabídek je v případě uzavřené výzvy u zakázek malého rozsahu 10 kalendářních dnů.

Nově může zadavatel zadat zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20.000.000. Kč bez DPH, také v uzavřené výzvě. Minimální lhůta pro podání nabídek je v takovém případě 15 kalendářních dnů.

Kontrola dokumentace až po podpisu smlouvy

V rámci OP PIK bylo možno u zakázek s hodnotou nad cca 11,2 mil. Kč odeslat zadávací dokumentaci na kontrolu poskytovateli dotace již před vyhlášením výběrového řízení. Zamezilo se tak nevratným chybám – zadavatelé mohli zadávací dokumentace opravit dle zjištěných nedostatků a doporučení projektového manažera a tím se vyhnout případným sankcím. Nyní tato pojistka odpadá a je potřeba postupovat obzvláště obezřetně již při sestavování dokumentace.

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu