+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Vzdělávání zaměstnanců – klíč k úspěchu firmy

Podnikáte v dynamicky se vyvíjejícím oboru, kde je kladen velký tlak na rozvoj znalostí a dovedností?  Nejste spokojeni s kvalitou vzdělání Vašich zaměstnanců? Neodpovídají odborné znalosti absolventů Vašim firemním potřebám?

Díky projektu POVEZ II mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Program pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. Podporu mohou nyní získat i nově vzniklé firmy. Tento článek není zaměřen na uvedení konkrétních podmínek projektu, ty můžete nelézt zde, spíše je zaměřen na praktické rady a otázky/odpovědi, zdůraznění zásadních podmínek, nastínění možných chyb a přehled celého procesu podání žádosti.

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a samotných podnikatelů tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt tak usiluje o udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem a zaměstnanců, včetně adaptability starších pracovníků. V případě rozvoje firem a jejich ekonomického růstu se otevírá prostor pro udržení stávajících a tvorbu nových pracovních míst. Zároveň se do projektu budou moci zapojit zaměstnavatelé, kteří zamýšlí rozšíření činnosti podniku do nových oblastí, případně přechází na nový výrobní program. Z důvodu zachování efektivity požadovaného vzdělávání je nastavena finanční spoluúčast zaměstnavatele ve výši 15 % uznatelných nákladů na vzdělávání.

Jelikož neexistuje konkrétní seznam podporovaných vzdělávací aktivit, je vhodné daný záměr konzultovat přímo s pracovníky ÚP na nejbližší pobočce – komunikace s nimi zde hraje významnou roli, protože v tomto směru je výklad pouze obecný a vyvarujete se tak případnému neschválení Vaší žádosti. Doporučujeme tedy s nimi započít spolupráci hned na samém začátku, kdy tvoříte Váš záměr, a závěrem si od nich nechat zkontrolovat celou žádost před jejím podáním. Obecně však platí pravidlo, že vzdělávací kurzy by měly svým zaměřením vycházet z podnikatelské činnosti zaměstnavatele a neměly by se týkat obecných/základních znalostí (základní práce na počítači, obsluha kancelářského SW, řidičský průkaz, apod.).

V rámci žádosti je nezbytné patřičně zdůvodnit potřebu vzdělávacích aktivit a jejich vliv na posun/rozvoj firmy. Při posuzování žádostí bude bráno mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů.

 Hlavní výhody oproti předchozímu projektu POVEZ I:

Nejčastější otázky a odpovědi:

Ano, může. Původní podmínka doložení tříleté historie podnikání pro žadatele byla zrušena.

Ano, může za podmínky, že zaměstnanci mají v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce mimo Prahu.

Lze vzdělávat přes POVEZ II, uplatnit požadavek o dotaci můžete pouze u těch, kteří budou mít podepsanou pracovní smlouvu nejpozději 1 den před datem ukončení vzdělávací aktivity. Samozřejmě platí pravidlo o úspěšném ukončení kurzu a minimální účasti 80%.

Typický kurz by měl směřovat ke kariérnímu růstu zaměstnance a jeho další uplatnitelnosti na trhu práce. Příklady kurzů: svářečský kurz (svářečský průkaz), průkaz jeřábníka, VZV, kurzy programovacího jazyka, apod. Vzdělávání by však mělo odpovídat povaze podnikatelské činnosti zaměstnavatele, proto je dobré plánované kurzy/školení nejprve konzultovat s pracovníky na ÚP.

Na krajskou pobočku Úřadu práce. Rozhoduje místo a adresa ČSSZ, kde jsou přihlášeni zaměstnanci. 

Až po ukončení vzdělávací aktivity na základě závěrečných dokumentů. Vzdělávací firma vystaví fakturu, žadatel o dotaci ji proplatí a předloží doklady Úřadu práce, který poskytne dotaci. Na celou tuto transakci je 30 dní od ukončení vzdělávací aktivity.

Měsíčně. Po mzdové uzávěrce se každý měsíc předkládají podklady Úřadu práce, ten na základě nich proplácí příspěvek na mzdy maximálně 176 Kč hrubé mzdy za každou hodinu zaměstnance vykázanou účastí na vzdělávací aktivitě.

Může se účastnit vzdělávací aktivity, avšak nemá nárok na proplacení náhrady mzdy ani vzdělávací aktivity. Jednatel nefiguruje ani v seznamu a harmonogramu zaměstnanců navržených do vzdělávací aktivity.

Pouze zaměstnanci, kteří mají podepsanou pracovní smlouvu bez rozdílu výše týdenního/denního úvazku. Jiné pracovní vztahy jsou bez nároku na dotace – DPP, DPČ,  smlouvy o díla, atd.

Počítají se poslední dvě uzavřená účetní období a probíhající účetní období. (Pokud dnes žádám o dotaci přes POVEZ II, tak zjišťuji čerpání za rok 2014, 2015 a čerpání ve stávajícím roce 2016).

Deklarovaná lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dní od předložení kompletní žádosti.

Lze jen občany členských zemí EU/EHP a Švýcarska. U občanů zemí mimo EU/EHP a Švýcarska lze, avšak musí mít trvalý pobyt na území ČR.

Ano, mohou. Je však potřeba zdůvodnit a prokázat, že takovýto druh vzdělání není nikdo na území ČR schopen poskytnout.

Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou. Vzdělávání dálkovou formou ani formou e-learningu není možné. Každá vzdělávací aktivita musí být zakončena ověřením znalostí a dovedností (závěrečným testem). V případě akreditovaného vzdělávání je dokladem o absolvování získané osvědčení. V případě neakreditovaného vzdělávání je dokladem potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidence docházky.

V případě účasti zaměstnance či potenciálního zaměstnance na vzdělávací aktivitě nižší než 80 % nebude příspěvek na vzdělávací aktivitu ÚP ČR uhrazen. Pokud zaměstnavatel i přes nižší účast na vzdělávací aktivitě doloží osvědčení o úspěšném ukončení, bude na účastníka pohlíženo jako na neúspěšného.

Posloupnost aktivit celého procesu podání žádosti:

Schůzka se specialistou, pracovníkem ÚP

Vypracování žádosti

Předání žádosti na pobočku ÚP.

Schválení žádosti

Předání dokladů k proplacení na ÚP

Proplacení nákladů Úřadem práce

Poznámka: Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne vydání Vyrozumění (schválení žádosti). V případě vzdělávání externím vzdělávacím zařízením je zaměstnavatel povinen vybrat dodavatele v souladu s Obecnou částí Pravidel OPZ a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Desatero chyb/podmínek, kterých je potřeba se vyvarovat naleznete zde.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz