+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 má za úkol přispívat k rozvoji začínajících i zavedených zemědělských a lesnických podniků, iniciuje modernizaci firem, zlepšuje jejich výkonnost a podporuje investice do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a rostlinné výroby, zahrnuje také opatření umožňující zemědělským podnikatelům rozšířit vlastní obor činnosti a diverzifikovat tak svoje aktivity, dále se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

Priorita 1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

V rámci priority 1 vznikl pro naplňování cílů a potřeb v oblasti předávání znalostí a inovací v zemědělství jeden speficický cíl, který obsahuje tři oblasti. Díky provázanosti jednotlivých oblastí vznikly v souvislosti s cíli shodná opatření pro celý specifický cíl. Opatření tkví v předávání znalostí a informačních akcích, které umožní podpořit vzdělávání, školení a informování zemědělců, vlastníků lesů či osob hospodařících v lesích. Cílem v rámci této oblasti je zlepšení kvalifikace, zvýšení dostupnosti základních odborných informací a rozšíření innovativních přístupů v praxi. Další opatření je zaměřeno na poradenské řídící a pomocné služby pro zemědělství, které se zaměří na kontroly podmíněnosti pro zemědělské podniky hospodařící na max. 100 ha z.p. V této oblasti budou podporovány především poradenské služby. Další opatření nese název spolupráce a má přispět k efektivnímu transferu znalostí a inovací jednak podporou různých forem spolupráce v oblasti zemědělství, lesnictví a v potravinářském řetězci, jednak zapojením PRV do struktury Evropského inovačního partnerství. Podporována bude spolupráce při vývoji nových produktů nebo zavádění nových postupů. Žadateli mohou být vzdělávací subjekty akreditované k této činnosti Ministerstvem zemědělství.

Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

V rámci tohoto specifického cíle bude podpora směřována do investic do hmotného majektu především podpora investic v zemědělských podnicích, kde bude kladen důraz na investice směřující k efektivnější výrobě nebo zvýšení přidané hodnoty produkce a jejího uvádění na trh, a to na úrovni zemědělského nebo zpracovatelského podniku. Dále bude podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, kde bude snaha o ochranu půdy, zlepšení akumulace vod v krajině, scelení pozemků, obnova vlastnických a nájemných vztahů k půdě apod. Posledním opatřebním bude spolupráce, která podpoří konkurenceschopnost podniků zejména zaváděním nových výrobků a postupů do praxe.

a

a

V rámci specifického cíle 2.1 bude podporováno opatření, které povede k rozvoji zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, především bude podporováno zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce. Tato opatření jsou klíčová pro naplnění prioritní oblasti směřující k posílení kvality lidského kapitálu a ke generační obměně v zemědělství. V zájmu efektivní podpory a lepšího zacílení opatření bude stanovena minimální velikost podniku definovaná minimálním rozsahem standardní produkce vymezené pro jednotlivé výrobní specializace, která zajistí dostatečný příjem ze zemědělské činnosti na podnikatele alespoň pro jednoho pracovníka v zemědělství. Pro další zajištění cílenosti podpory bylo navrženo poskytnout prioritu skupině mladých podnikatelů do věku 40 let.

V rámci tohoto specifického cíle 2.3 budou směřována opatření do oblasti investic do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, konkrétně bude podpora směřovat do investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizaci a uvádění na trh, což umožní zvýšit účinnost výrobního procesu v lesním hospodářství. Dále budou podporovány investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví. Tyto operace povedou ke zlepšení lesnické infrastruktury. Rovněž bude podpora směřována do oblasti předávání poznatků a vědomostí v zemědělství a lesnictví, zejména opatření předávání znalostí a informační akce. Toto opatření povede ke zvyšování kvalifikace a šíření poznatků vědy a výzkumu do praxe.

Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

V rámci speficikého cíle 3.1 bude podpora směřována na investice do hmotného majektu, především do investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, umožní zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce a jejího uvádění na trh. Další oblastí podpory jsou opatření dobrých životních podmínek zvířat, které zabezpečí zlepšení životní pohody hospodářských zvířat a vytvoří podmínky pro jejich přirozené chování, pohodlí a snížení četnosti vzájemných potyček mezi nimi. Opatření spolupráce napomůže prostřednictvím zavádění nových výrobků a postupů do praxe zvyšováním přidané hodnoty výrobků a produkci jedinečných výrobků s dobrým uplatněním na trhu.

Priorita 4: Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

V rámci priority 4 vznikl pro naplňování cílů a potřeb jeden speficický cíl, který obsahuje tři oblasti. Díky provázanosti jednotlivých oblastí vznikly v souvislosti s cíli shodná opatření pro celý specifický cíl. V rámci tohoto specifického cíle bude podpora směrována do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, konkrétně zalešňování a zakládání lesů, obnova poškozených lesů lesními požáry a přírodními katastrofami. Opatření Agroenvironmentálně-klimatické podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na biodiverzitu. Pro podporu komplexního, k ŽP setrnému způsobu hospodaření, je určeno opatření ekologické zemědělství. Další opatření budou směřována k posílení biologických rozmanitostí s podporou zachování vybraných lesů s významným podílem listnatých dřevin, jedlí a pařezin, a to konkrétně v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Dále budou podporovány investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, dále investice do zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů, prostřednictvím přeměny nestabilních porostů náhradních dřevin, které zlepší hospodaření s vodou. Podporovány budou také investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, které podpoří jejich mechanickou ochranu a také zvýší zájem o jejich výsadbu.

Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

V rámci priority 5 vznikl pro naplňování cílů a potřeb jeden speficický cíl, který obsahuje dvě oblasti. Díky provázanosti obou oblastí vznikly v souvislosti s cíli shodná opatření pro celý specifický cíl. Podpora bude směřována na opatření investice do hmotného majetku, které zčásti napomůže naplňování uvedených prioritních oblastí s cílem úspory vody a energie v zemědělské a zpracovatelské výrobě. U investic podporovaných s cílem zefektivnění výroby se dají předpokládat efekty v úspoře vody a energií. Avšak vzhledem k tomu, že opatření primárně cilí na konkurenceschopnost a tvorbu přidané hodnoty, příspěvek opatření k této prioritě bude spíše vedlejšího charakteru.

a

a

a

a

V rámci tohoto specifického cíle budou podporována opatření spolupráce, kde bude spolupráce především zemědělských podniků s dalšími subjekty v oblasti zpracování odpadů nebo využití energie z obnovitelných zdrojů. Dalším opatřením je rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti. Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností se zaměřuje na posílení diverzifikace zemědělských podniků do jiných druhů aktivit včetně využití zemědělské produkce/odpadů k výrobě obnovitelných zdrojů energie. Prostřednictvím podpory výstavby bioplynových stanic zpracovávajících statková hnojiva přispívá k ochraně ŽP tím, že dochází k omezení zakládání polních hnojišť.

V rámci specifického cíle budou podporována opatření, která prostřednictvím investic do hmotného majetku přispějí k řešení problematiky skleníkových plynů a amoniaku pocházejících ze zemědělství. Jedná se zejména o skladování druhotných odpadů zemědělské výroby a také obecně o stavby a rekonstrukce staveb v živočišné výrobě. Vzhledem k tomu, že opatření primárně cílí na konkurenceschopnost a tvorbu přidané hodnoty, příspěvek opatření k této prioritě bude spíše vedlejšího charakteru.

Tento specifický cíl pod sebou zastřešuje dvě opatření. V první řadě se jedná o opatření podpory zalesňování a zakládání lesů, která umožní zmírnit dopady klimatických změn, především sekvestrací uhlíku, vhodným zacílením dojde i k minimalizaci erozních vlivů, udržení či zvýšení biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení malého vodního cyklu. Druhým opatřením je agroenvironmentálně-klimatické opatření, kde je část podpor v rámci tohoto opatření vhodná pro podporu ukládání uhlíku v půdě, a tím snížení množství uvolňovaného CO2, které je stále ještě vysoké, zejména pak opatření na zatravnění.

Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto oblasti

V rámci specifického cíle 6.1 bude podporován rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností. Cílem je posílení diverzifikace zemedělských podniků do jiných druhů aktivit s cílem získat další zdroje příjmů z podnikání a rozdělit podnikatelské riziko plynoucí ze zemědělské výroby do dalších oblastí. Diverzifikace může přinést efekty, mj. prostřednictvím tvorby pracovních příležitostí na venkově a užšího propojení zemědělské výroby a dalšího podnikání na venkově. Jedná se zejména o nabídku služeb agroturistiky nebo využití zemědělské produkce/odpadů k výrobě obnovitelných zdrojů energie a další.

Iniciativa LEADER nabízí díky metodě implementace místní rozvojové strategie zdola-nahoru řadu příspěvků k prioritním oblastem rozvoje venkova. Znalost místního prostředí a využítí potenciálu dané lokality povede k realizaci akcí, které budou nejlépe reagovat na konkrétní místní problémy a podpora PRV tak může být efektivnější, než při plošném centrálním řízení. Prostřednictvím místních akčních skupin bude iniciativa LEADER podporována v rámci prioritní osy 6.2

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz