+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
937374 84325739

Podnikatelský záměr vs. Studie proveditelnosti

Podnikatelský záměr vs. Studie proveditelnosti, jak se navzájem liší? Níže uvedené dokumenty jsou vždy nedílnou součástí všech projektových žádostí o dotace z programů EU či větší úvěry v bankách. Jejich účelem je zhodnotit předkládaný projekt.

Podnikatelský záměr

Je základní plán podnikání, který se může vyskytovat v řadě forem: od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších firem. V jednodušší formě se ani nemusí jednat o dokument, ale pouze o pár vět, které si budete pamatovat a budete schopni je komukoli sdělit jako svůj plán. Propracovanější formy podnikatelského plánu jsou dokumenty s rozsahem desítek stran, které komplexně popisují vás, vaše plány i vaši konkurenci. V každém případě je ale podnikatelský záměr zacílen především na tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní, stěžejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora.

Na podstatu podnikatelského záměru lze nahlížet ze dvou hledisek. V hlubší rovině jde o prakticky nedosažitelný ideál, jemuž se podnikatel více či méně úspěšně snaží v průběhu podnikání přiblížit. V rovině obecné lze pak podnikatelský záměr chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu.

Typickým znakem podnikatelského záměru je utajení jeho klíčových částí až do okamžiku realizace. Podnikatel usiluje v rámci volného trhu o konkurenční výhodu, a proto se snaží své záměry tajit, dokud je to jen možné, aby je nezneužila dříve jeho konkurence. Úspěšnost podnikatelského záměru je tak do značné míry závislá na jeho praktickém provedení.

Zejména v případech, kdy je podnikatelský záměr spojen s velkými investicemi nebo žádostí o vnější zdroje úvěr je často vyžadována Studie proveditelnosti.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru.

Součástí studie proveditelnosti je:

 • textová analýza projektu (sloučení projektu),
 • analýza efektivnosti investice,
 • předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů – citlivostní analýza,
 • předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr většinou v určitém časovém rámci.

Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora.

Základní osnova:

 1. Úvodní informace
 2. Stručné vyhodnocení projektu
 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 4. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
 5. Management projektu a řízení lidských zdrojů
 6. Technické a technologické řešení projektu
 7. Dopad projektu na životní prostředí
 8. Zajištění investičního majetku
 9. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 10. Finanční plán a analýza projektu
 11. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 12. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
 13. Harmonogram projektu
 14. Závěrečné shrnující hodnocení projektu


Cílem studie proveditelnosti je prokázat, zda:

 • byla vybrána nejlepší možná varianta,
 • byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na výstavbu a provoz,
 • byla prokázána trvalá udržitelnost investice,
 • byla identifikována rizika.

Přesná osnova Studie proveditelnosti je vždy uvedena u konkrétního dotačního programu v metodických pokynech pro žadatele.

Z výše uvedeného je patrné, že Podnikatelský záměr i Studie proveditelnosti mají pro hodnotitele žádosti o dotaci velkou informační hodnotu. Je nutno zpracovávat tyto dokumenty opravdu detailně tak, aby byla zajištěna komplexnost informací, především po stránce popisu připravenosti projektu, plánovaném budoucím průběhu řešení a výsledcích projektu po kompletním zrealizování. Vzhledem k objektivnosti materiálu je dobré pouvažovat i o tom, zda nebude výhodnější, pokud takový materiál bude tvořit externista, který může lépe posoudit především slabé stránky či ohrožení a má zkušenost se zpracováním takovýchto „studií“.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz