+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Dreamstime Xxl 29725321

OPZ – Podnikové vzdělávání zaměstnanců v novém formátu (nové neznamená vždy lepší)

Do konce měsíce srpna máte možnost podat žádost v rámci Operačního Programu Zaměstnanost (OPZ) do Výzvy č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců, jež si klade za cíl přispět k podpoře podnikového vzdělávání jakožto jednoho z hlavních pilířů konkurenceschopnosti podniků na trhu.

Oproti například projektu POVEZ II lze čerpat dotaci i na tzv. měkké dovednosti (soft skills) a jazykové vzdělávání. V OPZ se však počítá s mnohem většími projekty a to s přihlédnutím na limity Výzvy –  min. výše dotace je 500 tis. Kč, což v případě malého podniku znamená rozpočet nad hranicí 1,1 mil. korun.

Pokud máte předchozí zkušenosti s podáváním žádosti v rámci OP LZ, pak v rámci této Výzvy počítejte se značnými rozdíly. Jednak po technické stránce, kdy pro podání žádosti již neslouží IS BENFIT, ale nově vytvořený jednotný systém pro všechny operační programy. Tím je IS KP14+. Druhá oblast změn se týká přístupu ke zpracování dotační žádosti, kdy byla nově zavedena tzv. zjednodušená komplementární žádost. Snahou bylo snížit administrativní nároky a to i v objemu povinných příloh při samotném podávání žádosti a ponechat si poskytovatelem možnost vyžádání dodatečných příloh až v případě schvalování (vydání Rozhodnutí). Tato snaha o zjednodušení však nebyla v některých oblastech ku prospěchu.

Obecně byl změněn způsob dokladování jednotlivých aktivit v projektu. V žádosti nejde o fyzické vykazování prostřednictvím skutečných dokladů, pouze se souhrnně uvádějí počty plánovaných osobohodin, které účastnící v rámci jednotlivých podporovaných aktivitách celkově absolvují (např. vzdělávání v rámci aktivity Obecné IT, Měkké dovednosti, Jazykové vzdělávání apod.). Podstatnou změnou také prošla žádost o platbu, u níž již nebude potřeba dokládat daňové doklady, doklady o zaplacení atd. (tyto doklady však bude stále potřeba evidovat pro případné kontroly). K proplacení dojde na základě dokladu o absolvování kurzu pracovníka a splnění min. 70 % docházky.

Další zásadní změna, která vychází z uvedené logiky žádosti, lze pozorovat u způsobu výpočtu způsobilých (uplatnitelných) nákladů. Ty nevznikají na základě skutečných cen, které žadatel za proškolení svého zaměstnance zaplatí, ale na základě tzv. jednotkových nákladů – pro každou kategorii Aktivit jsou pevně stanoveny ceny za jednu absolvovanou osobohodinu školení, jež v sobě zahrnuje cenu plnění (školení), režii projektu, nepřímé náklady a mzdový příspěvek ve výši minimální mzdy a odvodů zaměstnavatele (např. u kurzů spadajících pod Obecné IT připadá žadateli 324 Kč způsobilých nákladů za každou absolvovanou hodinu).

Jako poslední uvedeme změnu způsobu hodnocení žádostí, která se zdá být největším úskalím nového zjednodušeného přístupu. Hodnocení Aktivit bude probíhat na základě „Matice očekávaného přínosu aktivit pro cílovou skupinu (podle tříd Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO)“. Jak samotný název napovídá, tak rozhodující při hodnocení bude, do jaké skupiny dle klasifikace CZ-ISCO školený pracovník patří a v rámci jaké Aktivity se bude vzdělávat. Výběr hlavní třídy CZ-ISCO za hodnotící parametr se však ukázal jako nepříliš šťastné řešení – seskupuje pracovní pozice, které v některých případech vyžadují zcela odlišné požadavky na vzdělávání a vznikají tak paradoxní situace, kdy pracovník, který by se měl vzdělávat ve svém oboru, dostane méně bodů než ten, který by zcela změnil své zaměření (rekvalifikace).

Změn a odlišností v porovnání s předchozími Výzvami v OP LZ je spousta a v tomto článku jsme uvedli ty z našeho pohledu nejzásadnější. Proto je důležité se s novými podmínkami co nejlépe seznámit, aby byla správně pochopena nová logika, která je při tvorbě žádosti důležitá.

 

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz