+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP Životní prostředí 2014-2020 reaguje na aktuální environmentální výzvy, spojené zejména se zvyšujícím se rizikem dopadů změny klimatu a klade proto velký důraz na opatření v oblastech mitigace i adaptace na očekávané dopady změny klimatu. OP ŽP 2014-2020 je koordinován s operačními programy v relevantních oblastech, zejména s Integrovaným operačním programem (IROP) a Operačním programem Doprava (OP D).

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.1 navazuje na cíl Směrnice Evropského parlamentu a Rady, tj. dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem, což je i hlavním cílem ČR. V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány výstavby kanalizací za předpokladu existence vyhovujících čistíren odpadních vod, výstavby a modernizace úpraven vod a výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. Pro specifický cíl se předpokládá využití 50% alokované částky pro prioritní osu 1, více než polovina alokované částky specifického cíle je určena na ČOV a výstavbu nové kanalizace. Příjemci mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a státní podniky.

a

b

V rámci realizace opatření v tomto specifickém cíli budou podporována komplexní a systémová opatření zajišťující strategickou ochranu vodních zdrojů. Především se jedná o soubory opatření v ploše povodí významných vodních nádrží. Podporované aktivity budou zaměřeny na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami a likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích. Pro tento specifický cíl se předpokládá využití 10 % alokované částky pro prioritní osu 1 a více než polovina alokované částky specifického cíle je určena na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami v ploše povodí. Příjemci mohou být obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky a organizační složky státu.

V rámci specifického cíle 1.3 je záměr omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Podporovány budou obnovy, výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních děl, stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití. Pro specifický cíl se předpokládá využití 30% alokované částky pro prioritní osu 1, více než polovina alokované částky specifického cíle je určena na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků. Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, VŠ a veřejné výzkumné instituce.

Specifický cíl 1.4 je velmi úzce spojen se specifickým cílem 1.3. Tento specifický cíl tvoří soubor nestrukturálních opatření zaměřených na prevenci a ochranu obyvatel, majetku, kulturního dědictví a životního prostředí před účinky povodní a zajištění zlepšení rychlosti a kvality informací v době povodně. Podporované aktivity budou spojeny s analýzou odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření, budování, rozšíření a zkvalitnění varovných systémů na lokální i celostátní úrovni. Pro specifický cíl se předpokládá využití 10 % alokované částky pro prioritní osu 1. Příjemci mohou být obce, kraje, státní podniky, VŠ, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a organizační složky státu.

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Nezbytným krokem pro snížení úrovně znečištění ovzduší v ČR je omezení primárních emisí znečisťujících látek z lokálního vytápění domácností. Specifického cíle bude dosaženo prostřednictvím náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové invironmentálně šetrné způsoby vytápění. Dále bude podporována výměna kotlů na pevná paliva. Na specifický cíl 2.1 je kladen velký důraz, na podporu aktivit v rámci tohoto cíle bude vyhrazeno přibližně 75 % alokace prioritní osy 2. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby.

a

b

Specifického cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace vhodných opatření ke snížení resuspenze a emisí znečišťujících latek ze stacionárních zdrojů, které se výraznou měrou podílejí na vysoké úrovni znečištění ovzduší. Podporované aktivity budou v oblasti náhrady a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek, pořízení čistících vozů, změny technologických postupů, rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií atd. Příjemci mohou být právnické a fyzické osoby (podnikající).

Specifický cíl 2.3 se bude zaměřovat především na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy Země. Dále na výstavbu a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy Země, pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení meteorogolických a klimatologických dat. Příjemci budou zejména kraje, obce, státní podniky, spolky, organizační složky státu, veřejné výzkumné organizace a příspěvkové organizace.

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

V souvislosti s prevencí vzniku odpadů je třeba klást důraz na podporu čistší produkce, aplikaci technologických změn snižujících produkci odpadů. Významným krokem je taktéž umožnění opětovného použití výrobků. Mezi hlavní cíle se řadí racionálnější využívání surovin, materiálů a energií, snížení množství odpadů, podpora modernizace výrobních technologií, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, budování center pro předcházení vzniku odpadů, budování separačních technologií pro plastový odpad s obsahem POP’s. Mezi příjemce se řadí především kraje, obce, státní podniky, dobrovolné svazky obcí, spolky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a občanská sdružení.

a

b

c

Tento specifický cíl 3.2 klade důraz na snižování závislosti výrobních procesů na primárních surovinách a jejich nahrazování surovinami získanými z odpadů. Smyslem tohoto SC je dosažení zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budovaní třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů a systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů (papír, plast, sklo, BRKO a kovy). Podporovány budou výstavby, modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů, systémy odděleného sběru bioodpadů, sběrné dvory aj. Typy příjemců budou kraje, obce, státní podniky, spolky, podnikatelské subjekty, obchodní společnost, občanská sdružení a příspěvkové organizace.

V rámci specifického cíle 3.3 je snaha odstraňování nepovolených skládek (ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech a NATURA 2000), rekultivace starých skládek (technicky nebezpečných). Lokality, u nichž budou prokázána rizika pro lidské zdraví a ekosystémy budou moci být rešeny v rámci SC 3.4. Typy příjemců mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, občanská sdružení a fyzické osoby (podnikající).

V rámci specifického cíle 3.4 budou podporovány inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci. Rovněž budou podporovány realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit, odstraňování (vymístění) nepovolených tzv. černých skládek prioritně v ZCHÚ a území Natura 2000. Mezi hlavní cílové skupiny se budou řadit subjekty zajišťující odstraňování ekologických zátěží na území celé ČR. Typy příjemců budou jak právnické, tak i fyzické osoby.

V rámci spefického cíle 3.5 bude snaha především o snižování průmyslového znečištění, zvyšování bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami, snižování množství emisí, rozvoj inovačních a informačních technologií a realizace technologií s vyšší bezpečností provozu. Podporovány budou mj. rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, protipožární izolace zásobníků LPG, modernizace zabezpečovacího zařízení, informační systémy pro podporu prevence závažných havárií atd. Příjemci budou kraje, obce, státní podniky, spolky, podnikatelské subjekty a organizační složky státu.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

V rámci specifického cíle 4.1 bude snaha o zajišťování péče o vzácné druhy a jejich biotypy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Podporované aktivity budou např. z oblasti zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a zlepšení kvality, příp. rozlohy jejich biotypů, zlepšení podmínek pro obnovu druhové rozmanitosti krajiny aj. Příjemci v rámci tohoto specifického cíle budou AOPK ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR.

Specifický cíl 4.2 je zaměřuje podobně jako Specifický cíl 4.1 na péči o vzácné druhy a jejich biotypy. Rovněž je zde snaha o vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů, či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Aktivity se budou soustřeďovat jednak na zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů, ale také na vytváření podmínek pro zachování druhů v urbanizovaném a silně antropogenně ovlivněném prostředí. Žadateli mohou být kraje, obce, státní podniky, VŠ, spolky, podnikatelské i nepodnikatelské subjekty a příspěvkové organizace.

Specifický cíl 4.3 se mj. zaměřuje na zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány aktivity typu vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv či obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Cílové území je vymezeno pro celou ČR mimo území hl. města Prahy. Příjemci mohou být kraje, obce, příspěvkové organizace, státní podniky, VŠ, veřejné výzkumné instituce, spolky, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

Specifický cíl 4.4 se zaměřuje na revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Je snaha o zvýšení efektivity plánování, péče a ochrany zeleně, zlepšení životního prostředí v sídlech, posílení ekosystémových funkcí v sídlech, zlepšení hospodaření se srážkovými vodami, zlepšení klimatických podmínek v sídle (menší výkyvy teplot, zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení prašnosti) díky podílu a kvality vegetačních a vodních ploch a prvků v sídlech. Mezi příjemce se mohou řadit např.  obce, příspěvkové organizace, spolky, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty a fyzické osoby.

Prioritní osa 5: Energetické úspory

V rámci specifického cíle 5.1 bude snaha o snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. Rovněž budou podporovány realizace technologií na využití odpadního tepla a nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, VŠ, školské právnické osoby, spolky, organizační složky státu a obecně prospěšné společnosti.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz