+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Hlavním cílem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Cílem je prostřednictvím posílení předpokladů pro špičkový výzkum zvýšit počet výzkumných týmů, které dosáhnou mezinárodní kvality z hlediska originality výzkumu a praktických dopadů výzkumu. Podporovány budou především aktivity typu: podpora výzkumných týmů, dobudování, upgrade a doplnění strategicky významných infrastruktur vědy a výzkumu vysokých škol, zvýšení kvality řízení ve vědě a výzkumu aj. Žadateli mohou být VŠ, veřejné výzkumné instituce, korporace vč. obchodních, příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu, další subjekty provádějící výzkum, orgrány státní správy a samosprávy a další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Cílem je zvýšit přínosy výzkumu pro řešení společenských výzev a obecně pro společnost, čehož bude dosaženo zejména prostřednictvím posílení kapacit pro efektivní spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v rané fázi, díky posílení partnerství veřejného a soukromého sektoru i efektivnějšímu řízení politiky VaV na národní úrovni. Podporovány budou především aktivity rozvoje dlouhodobé výzkumné spolupráce veřejného a soukromého sektoru při realizaci výzkumu zaměřeného na řešení společenských potřeb, rozvoje strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru, zlepšení kvality strategického řízení VaV na národní úrovni. Žadateli mohou být VŠ, veřejné výzkumné instituce, korporace vč. obchodních, příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu, další subjekty provádějící výzkum, orgány státní správy a samosprávy a další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Cílem je prostřednictvím podpory odlišného zaměření VŠ a jejich silných stránek dospět ke zvýšení kvality a diverzity vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti, včetně podpory podnikavosti a dalších moderních dovedností studentů, zejména v návaznosti na RIS 3. Podporované budou především aktivity z oblasti zkvalitnění vzdělávací a poradenské činnosti veřejných, státních i soukromých VŠ, posílení internacionalizace a celkový rozvoj a modernizace vzdělávacích a dalších činnosti VŠ, výuka dle nejmodernějších výukových trendů a posilování spolupráce s praxí. Žadateli mohou být VŠ, další subjekty podílející se na realizaci specifického cíle.

a

a

a

a

a

a

Cílem je prostřednictvím zkvalitnění různých typů podpory zvýšení účasti studentů se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělávání a dále snížení studijní neúspěšnosti studentů. V rámci tohoto cíle bude podporováno rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti vysokoškolských poradenských a asistenčních služeb, revize a adaptace studijního prostředí pro zájemce o studium a studenty s důrazem na osoby se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin. Žadateli mohou být VŠ a další subjekty podílející se na realizaci cílů tohoto specifického cíle.

V rámci tohoto specifického cíle 2.3 je snaha o vytvoření podmínek na VŠ, které budou flexibilně reagovat na poptávku po CŽV ze strany dospělé populace a subjektů aplikační sféry. Přes zřejmé výhody využívání potenciálu VŠ k výuce CŽV kurzů je nutné zlepšit kvalitu podmínek na VŠ pro poskytování CŽV a zvýšit zájem veřejnosti o CŽV. Rovněž je nutné zvýšit kvalifikaci akademických pracovníků VŠ pro výuku těchto kurzů, aby byly atraktivní, inovativní a interaktivní, a jejich podporu a motivaci k nabídce a realizaci kurzů CŽV. Podporováno bude zvýšení kvalifikace akademických a ostatních pracovníků VŠ vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro CŽV na VŠ, jeho zatraktivnění a zvýšení účasti firem. Žadateli mobou být VŠ a další subjekty, které se podílejí na realizaci tohoto specifického cíle.

V rámci speficického cíle 2.4 je snaha o zlepšení systému akreditace a financování VŠ. Cílem je vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality VŠ a vytvoření udržitelného systému financování VŠ navázaného na výsledky hodnocení kvality. Dalším dílčím cílem je zvýšit zaměření systému hodnocení na kvalitu, a to včetně systému financování VŠ. Vytvoření a zavedení vnitřního hodnocení a zajišťování kvality VŠ, které bude schopné identifikovat a reagovat na nedostatky ve vnitřních řídicích procesech VŠ, vč. nedostatečných personálních a odborných kapacit. Podporováno bude vytvoření, zavedení a rozvoj transparentních systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ, budování kapacit pro zajišťování kvality na VŠ, zkvalitnění vnějších forem hodnocení. Žádat mohou VŠ a další subjekty podílející se na realizaci specifického cíle.

Cílem je zvýšit kvalifikaci výzkumných a dalších pracovníků ve VaV, zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí a ze soukromého sektoru do výzkumných organizací a zvýšit kvalifikaci pracovníků pro efektivní implementaci RIS 3. Snahou je také zvýšit zájem dětí, mládeže a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky. Podporováno bude zvýšení kvalifikace výzkumných, administrativních a technických pracovníků ve výzkumných organizacích, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti, příliv špičkových odborníků ze soukromé sféry i ze zahraničí, zvýšení kvality a efektivity strategického řízení výzkumných organizací, zatraktivnění práce ve VaV jako profesní volby díky stimulaci zájmu dětí a žáků o VaV. Žádat mohou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVal, další subjekty provádějící výzkum, orgány státní správy a samosprávy a další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Cílem je rozvoj rovných příležitostí a podmínek pro inkluzívní vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu s důrazem na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a dále snížení předčasných odchodů ze vzdělávání a aktivizace cílových skupin v ČR pro zvýšení šancí ve společnosti a na trhu práce. Podporováno bude zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě nebo žáka, zajištění rozvoje kompetencí a potenciálu každého jednotlivce, zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství, zvýšení kvality výchovy, vzdělání a terapie pro klienty v institucionální výchově v ČR. Žádat mohou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, VŠ.

a

a

Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce. Motivaci žáků a relevanci vzdělávání bude podporovat i propojení školního a mimoškolního vzdělávání. Podporovány budou aktivity z oblasti zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, zvýšení podílu pedagogů a organizací, zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství, otevření ZŠ, SŽ, ŠPZ. Žádat mohou školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, VŠ, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy.

Cílem je na všech úrovních vzdělávacího systému zkvalitnit strategický přístup k vedení, sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání. U aktérů dojde ke zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, vč. podpory rovných příležitostí. K realizaci změny je nutné výrazně zlepšit informovanost odborné veřejnosti a rodičů. Podporováno bude zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení, zavedení hodnocení, vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému. Žadateli mohou být školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, VŠ, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy.

Cílem je zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli. Podporováno bude zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků, vytvoření sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací, redukce obtíží nastupujících učitelů v adaptační fázi, rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu. Žadateli mohou být školy a zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, VŠ, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy.

Cílem je podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je zlepšit podmínky pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost. Podporované aktivity budou zaměřeny na zvýšení zájmu dětí a žáků, rozšíření polytechnického vzdělávání, zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně, zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství apod. Žadateli mohou být školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, VŠ, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz