+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Cílem Operačního programu Rybářství je především rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimo-produkčních funkcí rybníků (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.). Operační program si klade za cíl rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a současně zavádět moderní intenzivní chovné systémy k zajištění celoročních dodávek ryb na trh.

Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Specifický cíl se zaměruje na zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zaváděním nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů. Specifický cíl bude naplňován prostřednictvím podpory inovativních metod a technologií. Dotaci lze poskytnout na rozvíjení v akvakulturních hospodářských technických, vědeckých nebo organizačních znalostí, které snižují dopad na ŽP. Dále na vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na trh. Inovace se provádějí ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými vědeckými nebo technickými subjekty, které jsou uznány v ČR a které ověřují výsledky těchto operací.

a

a

a

a

Specifický cíl je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje. Dále je snaha o zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější akvakulturu. Specifický cíl bude naplňován prostřednictvím investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury. Dotaci lze poskynout na produktivní investice do akvakultury, diverzifikaci produkce akvakultury, modernizaci akvakulturních jednotek, obnovu stávajících rybníků aj. Podpora bude poskytována podnikům akvakultury.

Specifický cíl se zaměřuje na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst prudukce ryb z těchto zařízení. Naplnění cíle bude prostřednictvím investic do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (vč. líhní) s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k ŽP. Dotace bude poskytována na prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a dále na investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody. Podpora bude na zvýšení produkce nebo modernizaci existujících podniků akvakultury.

Tento specifický cíl se zaměřuje na vysazování úhořů říčních do vnitrozemských vodních toků. V rámci tohoto opatření dochází k ochraně a rozvoji vodních živočichů. Specifického cíle bude naplňováno prostřednictvím vysazování úhořů říčních do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování bude realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře. Dotace bude poskytována na náklady přímo spojené s účastí na zachování a rozmnožování vodní živočichů ex-situ. Příjemci dotace mohou být podniky akvakultury a podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury.

Priorita Unie 3: Podpora provádění Společné rybářské politiky

V rámci specifického cíle 3.1 je kladen důraz na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví. Toto opatření přispívá ke specifickému cíli podporou shromažďování, správy a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení č. 1380/2013 a dále upřesněno v nařízení (ES) č. 199/2008. Dotaci lze poskynout na shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění společné rybářské politiky, celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, zlepšení systému shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající systémy shromažďování a správy údajů.

Specifický cíl 3.2 se zaměřuje především na zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury, a to zejména s ohledem na globální, integrovaný a společný přístup. Rovněž se zaměřuje na spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu, a v neposlední řadě na rozvoj kultury dodržování pravidel a spolupráci mezi všemi hospodářskými subjekty a rybáři. Dotace lze poskytnout na vývoj, nákup a instalace komponentů, školení a výměnné programy, iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jejich zúčastněných osob. Příjemci mohou být profesní organizace, podniky akvakultury a Ministerstvo zemědělství.

Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

Specifický cíl 5.1 se zaměřuje na zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh a na rovnováhu nabídky a poptávky na trhu. Opatření přispívají ke specifickému cíli podporou přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů SRP. Dotaci lze poskynout na přípravu a provádění plánů produkce, vytváření organizací producentů, vedení regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní atd. Příjemci mohou být organizace producentů a sdružení organizací producentů.

V rámci tohoto specifického cíle je snahou zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb a modernizace a inovace zpracovatelských kapacit. K naplňování specifického cíle bude docházet prostřednictvím investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Dotaci lze čerpat na zlepšení bezpečnosti, hygieny, zdravotní a pracovní podmínky, podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu. Příjemci dotací mohou být podniky akvakultury, subjekty reprezentující akvakulturu, rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů, hlavní spolky rybářských svazů, organizace producentů a Ministerstvo zemědělství.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz