+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je zaměřen na podporu nákupu moderních technologických zařízení, rozvoj ICT a informačních technologií, snížení energetické náročnosti (úspory energií v podnikatelských objektech), ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu.

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace a její cíle

V rámci tohoto specifického cíle bude podporováno zavádění inovativních výrobků vlastního nebo získaného aplikovaného, nebo průmyslového výzkumu. Vhodné budou především projekty, které vznikají ve spolupráci s vysokými školami a vývojovými a vědeckými pracovišti. Prostřednictvím zvýšené inovační výkonnosti budou podniky schopny uvádět nové produkty na trh, provádět vlastní výzkum a vývoj a komercializovat jeho výsledky. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (zejména MSP), organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy, zemědělští podnikatelé s projektem v oblasti VaV a inovací.

Specifický cíl 1.2 se zaměřuje především na aktivity určené na zlepšení vnějšího prostředí pro podnikové inovace, tj. dotace na podporu služeb podpůrné inovační infrastruktury (zejména vědeckotechnických parků, klastrů, inovačních center, podnikatelských inkubátorů). Cílem je řešit problémy nedostatku pro inovace vhodných kapacit u podnikatelských subjektů (zejména MSP). Díky financování by mělo dojít ke zlepšení jejich nabídky, lepšímu propojení podniků a vědecko-výzkumné základny. Žadateli mohou být Organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy, neziskové organizace a podnikatelské subjekty, či podnikatelská seskupení.

Dotační programy v rámci prioritní osy č. 1:

Program Potenciál cílí především na podporu podnikům pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podpora bude směřovat rovněž na zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center zaměřených na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií. Pogram je určen pro podniky všech velikostí, které chtějí provádět nebo již provádějí vlastní výzkum a vývoj. Podporovány budou především projekty typu založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, technologií, hardware či sítí, budov, strojů aj. vybavení, které je nezbytné pro zajištění aktivit centra.

a

b

c

d

a b c d e

Program Inovace je určen pro podniky, které uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky či výrobní procesy a rovněž přichází s novými nápady. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku. Pro malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů a velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů. Dotace se vztahuje na pořízení nových výrobních strojů, zařízení, HW, SW, ochranu práv duševního vlastnictví, nákup, zhodnocení či výstavby nemovitostí a pro malé a střední podniky rovněž na podporu provozních nákladů.

Program Služby infrastruktury nově v rámci OP PIK nahradil předchozí program Prosperita v rámci OPPI. Program se zaměřuje na podporu vytváření spolupráce výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především prostřednictvím rozvoje vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů. Program je určen pro podnikatelské subjekty (velké podniky mohou získat podporu jen vyjímečně na projekty negenerující příjmy), územní samosprávné celky a jejich svazky, pro veřejné výzkumné instituce, VŠ, stávající provozovatele vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů. Výše podpory bude dosahovat až 45 % dle velikosti podniku.

Program Spolupráce v rámci OP PIK je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje klastrů a technologických platforem se zaměřením na rozvoj inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím propojenosti mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Program je cílen na tvorbu příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace. Žadateli mohou být podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, neziskové organizace a ogranizace pro výzkum a šíření znalostí.

V překladu je tento program založen na zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a představuje fázované zadávání veřejných zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje. Cílem programu je dát subjektům z veřejného sektoru nástroj, prostřednictvím kterého budou moci financovat vývoj inovativních řešení problému. Obecně je program založen na sdílení rizik a zisků mezi veřejným sektorem a průmyslovými subjekty, které realizují výzkum a vývoj. Žadateli mohou být podniky všech velikostí, organizace pro výzkum a šíření znalostí a orgány státní správy a samosprávy.

Cílem programu je podpora aktivit, které zajistí rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, které tyto výsledky výzkumu a vývoje mohou posunout dále na trh a uplatnit je v praxi. Celý proces projektu se tedy skládá ze tří navzájem na sebe navazujících částí. Nejprve je nutná proveditelnost výzkumu, následně se provádí ověření komerčního potenciálu a v konečné fázi se zavádí výsledky do praxe. Žadateli mohou být podniky všech velikostí, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí a neziskové organizace.

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je propojení vazeb mezi podnikatelskou sférou (především MSP) a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Mezi uznatelné náklady se budou řadit například osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu a služby partnerských organizací poskytovaných podniku za účelem splnění cílů projektu. Program je určen pro malé a střední podniky a podnikatelská seskupení, pro ográny státní správy a samosprávy, pro výzkumné organizace a pro neziskové organizace.

Hlavním cílem programu Aplikace je podpoření realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Procentuální výše podpory se liší dle velikosti podniků a dle toho, zdali jde o průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj. V případě průmyslového výzkumu mají možnost získat malé podniky podporu až 70 % způsobilých výdajů, střední podniky až 60 % a velké podniky až 50 % způsobilých výdajů. V případě experimentálního vývoje mají možnost získat malé podniky až 45 %, střední podniky až 35 % a velké podniky až 25 % podpory. Mimo podniky mohou o podporu žádat také organizace pro výzkum a šíření znalostí a orgány státní správy a samosprávy.

Obecným cílem programu Inovačních voucherů je podpora spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi. V rámci podpory je kladen důraz, aby firmy a výzkumné organizace navázaly kontakt a na základě úspěšného společného projektu rozvinuly vzájemnou spolupráci. Žadateli o dotaci mohou být podniky všech velikostí, organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy a neziskové organizace. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat v rozmezí od 80 do 500 tis. Kč.

Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a její cíle

Podporované projekty umožní vznik či rozvoj podnikatelů s krátkou historií nebo udržení na posílení konkurenceschopnosti MSP. Podporováno bude především odvětví zpracovatelského průmyslu a služeb. Specifický cíl 2.1 bude rovněž zaměřen na zvyšování produkční kapacity podnikatelských činností pořízením strojů a zařízení a posílením pracovního kapitálu. Projekty budou zaměřeny na realizace podnikateslkých záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací MSP zejména pro mikropodniky. Žadatelé budou podnikatelské subjekty ve výrobě a službách, v oblasti poradenství provozovaté inovační infrastruktury a projekty zemědělských podnikatelů zaměřené na podnikatelské poradenství.

Prostřednictvím specifického cíle 2.2 bude zaměřováno na expanzi na nové trhy v zahraničí, zlepšení dostupnosti kvalitních poradenských služeb za účelem pomoci MSP k vyššímu využití tržních příležitostí a rovněž zlepšení ekonomických výsledků podnikatelského sektoru v podobě růstu podílu exportu na celkových výkonech. Projekty budou zaměřené na služby pro MSP, především na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Žadateli mohou být CzechInvest, CzechTrade, Podnikatelské subjekty (MSP) a zemědělští podnikatelé zaměření na podnikatelské poradenství nikoliv poradenství do zemědělské činnosti).

Díky tomu, že je rozvoj malých inovativních podnikateslkých aktivit omezen nevhodnými parametry podnikatelských nemovitostí, je zaměření specifického cíle zvýšení využitelnosti této infrastruktury, včetně využití brownfieldů, umožňující přechod od běžné výroby v nízkých hodnotových stupních k inovativní výrobě. Je to vhodný nástroj pro investice do budov na podnikání. Projekty budou zaměřeny na modernizace výrobních provozů a rekonstrukce, dále rekonstrukce brownfieldů. Naopak podporovány nebudou developerské projekty. Žádat mohou podnikatelské subjekty (MSP) a municipality.

Specifický cíl 2.4 se zaměřuje na zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů v podnicích. Další oblastí je pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školících středisek, v rámci kterých budou mít zaměstnanci možnost proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním. Žádat mohou podnikatelské subjekty (MSP).

Dotační programy v rámci prioritní osy č. 2:

Cílem programu Poradenství 1 (pro začínající podniky) je poskytování základních poradenských služeb začínajícím podnikům, které jsou nápomocné k rychlejšímu rozvoji jejich podnikání. V rámci tohoto programu mohou podnikatelské subjekty žádat o dotaci expertní poradenské služby, a to například prostřednictvím podnikatelských inkubátorů. Příjemci dotace mohou být jednak provozovatelé inovační infrastruktury např. podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR, ale také malé a střední podniky působící do 5 let v oblasti výroby, stavebnictví či obchodu a služeb.

a

b

c

Cílem programu Poradenství 2 je poskytnout podnikům (především MSP) sofistikované poradenské služby v oblasti mentoringu, koučingu a odborného know how, díky kterým budou moci inovovat a rozvíjet své podnikání, které bude na trhu lépe konkurenceschopné. Žadateli mohou být MSP působící v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu či maloobchodu, výroby či rozvodu tepla, elektřiny a plynu, agentura CzechInvest a CzechTrade. Podporované projekty budou např. analýzy zavádění informačního systému, potenciálu společnosti, organizační a marketingové inovace, corporate governance aj.

Podpora prostřednictvím programu Marketing je cílena především na české podniky (MSP), kteří se prezentují na zahraničních výstavách a veletrzích, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Podporovány budou především aktivity spojené s pronájmem, zřízením a provozem stánků na výstavách a veletrzích v zahraničí, marketingové propagační materiály, služby související s realizací projektu případně služby odborných poradců. Žadateli mohou být MSP, agentura CzechTrade a CzechInvest.

Cílem programu Školící střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, které umožní další rozvoj podnikatelských subjektů. Program umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně školních pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví. Žadateli mohou být MSP působící v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či ICT a dále neziskové organizace. Výše dotace je procentuálně závislá na velikosti podniku. Malý podnik může žádat podporu až do výše 45 %, střední podnik do výše 35 % podpory.

Primárním cílem programu Nemovistosti je podpora rozvoje podnikatelských nemovistostí, např. rekonstrukce objektu, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Prostřednictvím této podpory dojde k rozvoji celého podniku. Podpora je určena především pro MSP a municipality. Dotace se vztahuje např. na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, nákup či úpravy pozemků, rekonstrukci, modernizaci a úpravy objektů, na odstranění nevyužitých staveb, inženýrské sítě a komunikace, hardware a sítě a technické zařízení budov.

Program Technologie je směřován především na podporu drobných, malých a středních podniků pro realizaci nových podnikatelských záměrů. Dotace mohou směřovat na nákup strojů, zařízení, pořízení patentových technologií či potřebného technologického vybavení. Procentuální výše dotace na jeden projekt závisí na velikosti podniku. Zatímco malý podnik (do 49 zaměstnanců) může žádat až do výše 45 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) do 35 % způsobilých výdajů. Mezi uznatelné náklady lze zařadit jak hmotný, tak i nehmotný majetek.

Podpora v rámci programu Progres je určena malým a středním podnikatelům (do 5 let) a rozvojových podniků prostřednictvím snadnějšího přístupu k bankovním úvěrům na realizaci jejich investičně zaměřených podnikatelských projektů pro zahájení a rozvoj podnikání. Dotace se vztahuje na pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukci budov a získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti. Procentuální výše dotace je závislá na velikosti podniku. Malý podnik může čerpat až 45 % způsobilých výdajů a střední podnik až 35 % způsobilých výdajů.

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin a její cíle

Specifcký cíl 3.1 se zaměřuje především na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Podporované projekty budou zaměřeny na výstavbu nových a rekonstrukci výroben elektřiny a tepla z OZE primárně pro distribuci, nikoli pro vlastní potřebu. Zejména půjde o podporu výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic do místa spotřeby a výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Žadatelé mohou být podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky).

a

b

c

d

Specifický cíl 3.2 se zaměřuje především na podporu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Specifický cíl 3.2 je zaměřen na projekty typu modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, zvyšování energetické účinnosti výroby a instalace kogeneračních jednotek. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (MSP, případně velké podniky), pro intervence v oblasti úspor energie rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace a podnikatelé v oblasti akvakultury.

Specifický cíl 3.3 je zaměřen na zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům ve všech regionech. Projekty budou zaměřeny např. na nasazení automatizovaných prvků v distribučních soustavách, nasazení prvků řízení napětí a měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách a řešení lokální bilance řízením toků. Žadateli mohou být provozovatelé distribučních sítí.

V rámci specifického cíle 3.4 je vybráno zaměření na projekty zavádění technologií akumulace energie, zavádění off grid systémů, zavádění systémů řízení spotřeby energií, inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin, zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě a zavádění techologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i EU deficitní. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (zejména střední a velké podniky), vysoké školy, obce, kraje a jimi zřizované organizace.

Hlavním cílem v rámci této oblasti je využití kombinované výroby elektřiny a tepla, rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. Projekty budou zaměřeny např. na instalace kogeneračních jednotek v soustavách zásobování teplem, rekonstrukce stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, budování nových a rozvoj stávajících soustav zásobování teplem a rekonstrukce stávajících tepelných sítí. Mezi žadateli se mohou řadit podnikatelské subjekty soustřeďující se na výrobu a dodávku tepla do systému zásobování teplem z kombinované výroby elektřiny a tepla.

Specifický cíl 3.6 je zaměřen na zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udrženlivosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům ve všech regionech. Projekty budou zaměřeny na výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosových soustav a transformoven. Žadateli mohou být provozovatelé přenosových soustav (malé i velké podniky).

Dotační programy v rámci prioritní osy č. 3:

Program Obnovitelné zdroje energie se zaměřuje na podporu využívání alternativních zdrojů energie. Mezi podporované projekty se mohou řadit např. výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, instalace kogeneračních jednotek nebo výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla či vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby. Dotace jsou určeny pro podniky všech velikostí.  Procentuální výše podpory je závislá na velikosti podniku. Malý podnik může čerpat až do výše 70 % způsobilých výdajů, střední podnik do 60 % způsobilých výdajů a velký podnik do výše 50 % způsobilých výdajů.

a

Program Úspory energie je zaměřen na snižování energetické náročnosti podniků a omezení výdajů za energie v podnicích. Kromě finanční podpory na zateplení, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu, elektráren, využití odpadní energie ve výrobních procesech, zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů lze také čerpat dotaci na výměnu starých technologií za úspornější. Výše dotace je odvozena od velikosti podniku. Malý podnik může čerpat až do výše 65 % způsobilých výdajů, střední podnik do výše 55 % způsobilých výdajů a velký podnik do výše 45 % způsobilých výdajů.

Program Nízkouhlíkové technologie si klade za cíl zvýšit míru uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti dopravy, výroby energie nebo v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin. Podporovány budou projekty typu zavádění např. elektromobility silničních vozidel, řízení spotřeby energií či zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin. Žadatele o dotaci mohou být jak malé, střední, tak i velké podniky.

V rámci programu Smart grids I. (Distribuční sítě) budou podporovány projekty zaměřené na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách na hladině vysokého napětí. Podpora je určena především pro střední a velké podniky. Procentuální výše podpory se liší dle velikosti podniku. Střední podnik může čerpat až do výše 60 % způsobilých výdajů a velký podnik až do výše 50 % způsobilých výdajů. Dotovány budou veškeré investiční náklady přímo spojené s instalací zařízení.

Cílem programu Smart grids II. (Přenosové sítě) je výstavba, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosových soustav a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí. Mezi uznatelné základy se řadí dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rovněž ekologické studie. Program je určen především pro velké podniky a provozovate přenosových soustav. Dotace se vztahuje na instalace kogeneračních jednotek v dosud oddělených soustavách, rekonstrukce jednotek, které umožní vyšší úspory energie primární energie, budování nových předávacích stanic a rovněž posilování výkonu přenosové soustavy.

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přistupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

V rámci specifického cíle 4.1 je soustředěn hlavní cíl na růst konkurenceschopnosti ekonomiky založený na moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu. Podporované projekty budou zaměřeny na zřizování nových, modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury (sítí) pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků. V případě zřizování nových sítí s pevným připojením do domácností musí síť umožnit rychlost až 100 Mbit/s. Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací bez ohledu na velikost dotyčné osoby.

Podpora v rámci specifického cíle 4.2 je orientována na nabídkovou stranu tzn. ICT firmy, které vytvářejí vlastní ICT řešení. Smyslem tohoto specifického cíle není prosté vybavení podniků hardwarem či softwarem. Zákazníci, tj. podnikatelské subjekty a obyvatelé využívající IT, budou tato řešení a služby poptávat. Projekty budou zaměřeny např. na tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty, v případě velkých podniků budou podporovány projekty, jejichž realizace povede v konečném důsledku ke snižování nákladů MSP.

Dotační programy v rámci prioritní osy č. 4:

Cílem programu Vysokorychlostní internet je především posílení infrastruktury vysokorychlostního internetového připojení. Kladen je zejména důraz na pokrývání tzv. bílých míst, kde takový přístup k vysokorychlostnímu internetovému připojení neexistuje. Podporovány budou projekty modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s, dále zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu. Žadatelé mohou být FO nebo PO podnikající v oblasti elektronických komunikacích bez ohledu na jejich velikost. Míra podpory činí 50 % z prokázaných způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku žadatele.

Program ICT a sdílené služby v rámci OP PIK navazuje na předchozí program ICT a strategické služby realizovaný v rámci OPPI. Cílem programu ICT a sdílené služby je podpora všech typů podnikatelských subjektů zaměřujících se na vývoj software, případně vytvářejících centra strategických služeb. Program se soustřeďuje na financování tvorby sofistikovaných ICT řešení v oblasti komunikací, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví a přístupu k zaměstnání. Dále bude podporováno budování datových center a zřizování center sdílených služeb. Výše dotace je závislá na velikosti podniku. Malý podnik může čerpat podporu až do výše 45 % způsobilých výdajů, střední podnik až do výše 35 % způsobilých výdajů a velký podnik až do výše 25 % způsobilých výdajů.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz