+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Cílem Operačního programu Doprava je zajistit rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost a současně zlepšení dostupnosti a podpory udržitelných druhů dopravy. Hlavním zaměřením OP je dopravní infrastruktura. Podporovány budou aktivity ve specifických oblastech (silniční, železniční, letecká a vodní) navázané na příslušné strategie. Dále dokončení napojování dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu zajišťující podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti příslušných regionů postavené na mobilizaci jejich vnitřních faktorů.

Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

V rámci specifického cíle 1.1 bude podporováno větší využití železniční dopravy a postupné překonání rozdílu mezi kvalitou a spolehlivostí železnice v ČR a vyspělých zemích EU. Podporované aktivity v rámci specifického cíle 1.1 bude modernizace, obnova, rekonstrukce a výstavba tratí a další infrastruktury v rámci železničních uzlů, úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI a zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce zelezniční infrastruktury. Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. SŽDC.

a

a

a

a

a

a

a

V rámci specifického cíle 1.2 je důležité vytvroření podmínek pro větší využití vnitrozemské vodní dopravy zlepšením stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy, řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu. Podpora bude směřovat především na modernizaci a výstavbu infrastruktury vodních cest (plavební stupně, plavební komory, objekty pro zajištění bezpečnosti, atd.) a do RIS a návazného rozvoje infrastruktur prostorových dat. Příjemci mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC.

Specifický cíl 1.3 se zaměřuje na větší zapojení multimodální nákladní dopravy v přepravních řetězcích modernizací stávající a výstavbou nových terminálů multimodální dopravy, a to v souladu s prioritami sítě TEN-T. Jedním z cílů bude snaha o zapojení železniční a vodní dopravy do kombinovaných přepravních řetězců. Podporované projekty budou zaměřeny na překladiště kombinované dopravy, její modernizace a výstavba, napojení terminálů do dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, výstavbu doprovodné infrastruktury veřejného terminálu a rovněž podpora přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu. Příjemci budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků.

Specifický cíl 1.4 se zaměřuje na zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy zaváděním a rozvojem systémů městské a příměstské hromadné dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, trolejbusy). Podporované projekty budou v oblasti výstavby a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train a trolejbusy). Příjemci mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

V rámci tohoto specifického cíle je snaha dosud nevybavenou dopravní infrastrukturu postupně vybavovat vhodnými systémy ITS, které pomohou ke zlepšení řízení dopravního provozu, ke zlepšení řízení mimořádných situaci a ke snížení nehodovosti a snižování následků závažných zranění způsobených dopravními nehodami. Projekty budou podporovány zejména v oblasti rozvoje systémů a služeb vč. ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti a dále v oblasti rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů na městské úrovni včetně integrace na vyšších úrovních. Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Cílem navržených intervencí v rámci tohoto specifického cíle je přispět k vytvoření podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a širší využití železniční dopravy a vodní dopravy, a to zejména prostřednictvím nastartování trvalého cyklu obnovy  parku osobní železniční dopravy a plavidel vodní dopravy. Podporované projekty budou v oblasti obnovy vozidlového parku osobní železniční přepravy, úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI a obnova parku plavidel nákladní a pravidelné osobní veřejné vodní přepravy. Příjemci mohou být vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě a vlastníci a provozovatelé plavidel provozující nákladní vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní dopravu.

Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Specifický cíl 2.1 je zaměřen především na doplnění chybějících úseků dálnic a rychlostních silnic navazující na zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T, zlepšení parametrů a obnova stávající sítě a rozvoj dálnic, rychlostních silnic a silnic TEN-T, zajištění standardů EU na silniční síti s velkým objemem dopravy a podpora zavádění, využívání a koordinace ITS na silniční síti TEN-T. Podporována bude výstavba nových úseků silniční sítě, modernizace a obnova již provozovaných úseků, podpora systémů a služeb ITS, podpora zavádění nových technologií pro ochranu dopravní infrastruktury aj. Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR.

V rámci specifického cíle 2.2 bude podporováno vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti, a to zejména ve městech a na hlavní síti TEN-T a rovněž budou poskytovány příspěvky k naplňování cílů Strategie Evropa 2020 dle požadavků Směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány aktivity typu vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony, mj. v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst. Příjemci podpory budou vlastnici/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

V rámci specifického cíle 3.1 bude podporována výstavba, obnova a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo sít TEN-T za účelem zlepšení dostupnosti regionů, budování obchvatů sídel na silnicích I. třídy s nejvyššími intenzitami dopravy na základě multikriteriální analýzy a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení dopadů na životní prostředí. Podporány budou rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu a rovněž výstavba obchvatů a přeložek. Příjemci podpory budou vlastnici/správci dotčené infrastruktury, žejména ŘSD ČR.

Prioritní osa 4: Technická pomoc

V rámci specifického cíle 4.1 může být financována příprava, řízení, monitorování, hodnocení, aktivity v oblasti informovanosti a publicity, výměna informací, řešení stížností, kontrola, audit, zpracování příslušných strategických dokumentů a podkladů atd. Cílem je vynaložit prostředky na snížení administrativní zátěže na příjemce, a to zejména formou podpory systémů elektronické výměny dat a aktivit k posílení kapacity ŘO, ZS a příjemců při administraci programu. Podporovány budou projekty založené na řízení a kontrolu programu, podporu absorpční kapacity, technické zabezpečení činnosti, publicitu, vzdělávání a evaluaci. Příjemci budou subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které jsou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz