+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
End4

Monitoring projektu

Získáním dotace povinnosti žadatele nekončí. Po podpisu Podmínek poskytnutí dotace a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí žadatel předkládat monitorovací zprávy, které slouží k průběžnému zjišťování pokroku v realizaci projektu. Monitoring projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Hlavním cílem monitoringu je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.

Příjemce dotace má v aplikaci eAccount k dispozici kalendář, který příjemci uvádí, jaký typ zprávy je třeba vyplnit k příslušnému datu. Je zapotřebí, aby byly všechny zprávy opatřeny elektronickým podpisem, který zajistí příjemce dotace. Povinnost k vyplnění zprávy vzniká příjemci dotace již na základě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žadatel má povinnost plnit závazné ukazatele v takovém rozsahu a termínu, ke kterému se zavázal v Podmínkách. Pakliže nebude dosaženo cílových hodnot závazných ukazatelů ve stanoveném termínu, hrozí žadateli sankce.

Monitorovací zprávy podává příjemce dotace v elektronické aplikaci eAccount. Jednotlivé typy zpráv, které musí příjemce dotace vyplnit, jsou rozděleny následovně:

  • Průběžná zpráva,
  • Závěrečná zpráva,
  • Monitorovací zpráva, která se dělí na Doplňující zprávu a Monitorovací zprávu.

Průběžná zpráva

Průběžnou zprávu podává příjemce dotace vždy za období, které je uvedeno v eAccountu na záložce Monitoring projektu ve sloupci časové období pro „Výdaje a příjmy“. Důležitým datem je dále termín pro podání zprávy, do kterého musí být zpráva podána. Příjemci je současně k dispozici ikona prodloužení termínu podání zprávy, přičemž je možné zažádat nanejvýše dvakrát u jedné zprávy. Průběžná zpráva je předkládána příjemcem po podpisu Rozhodnutí vždy za celé ukončené období (etapa, pololetí), a to i zpětně od začátku realizace projektu před podepsaným Rozhodnutím.

Po kliknutí na datum příslušné průběžné zprávy se příjemce dostane na záložku „Údaje o aktuální etapě“. Zde musí zatrhnout, zda etapa probíhá podle harmonogramu, jestli je harmonogram etapy dodržen a zda je etapa zahájena nebo ukončena. Současně musí příjemce vyplnit seznam výběrových řízení, a to pro zakázky v hodnotě 500 tis. Kč bez DPH a vyšší. V rámci výběrového řízení musí příjemce vyplnit několik polí (jedná se o název, datum vyhlášení a ukončení výběrového řízení, typ, stav, předmět, způsob zahájení VŘ, dále název dodavatele, smluvní částku celkem bez DPH a vyčíslit způsobilé výdaje). Termínem ukončení výběrového řízení se myslí datum vyhodnocení nabídek.

Na další záložce „Výdaje a příjmy“ zadává příjemce vynaložené investiční, neinvestiční a nezpůsobilé výdaje a spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů. Udává vždy skutečnost v tisících za dané období a odhad přírůstku vzniklých výdajů v příštím čtvrtletí v tisících. Za investiční výdaje jsou považovány způsobilé výdaje vzhledem k projektu, za nezpůsobilé výdaje je považováno např. DPH. Výši způsobilých výdajů, které jsou uvedeny v položce investiční výdaje, příjemce vyplní i do položky spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů. Do dalších navazujících průběžných zpráv (na další období) se částky ze záložky „Výdaje a příjmy“ kumulují.

Na záložce „Podání zprávy“ musí příjemce zatrhnout souhlas s prohlášením o pravdivosti údajů, a poté je mu zpřístupněno tlačítko „vygenerovat dokument“, kterým vygeneruje vyplněnou průběžnou zprávu na záložku „Přílohy“. Dokument musí elektronicky podepsat a poté může ze záložky „Podání zprávy“ zprávu odeslat (před podáním se doporučuje kliknout na ověřit data).
 

Závěrečná zpráva

V závěrečné zprávě příjemce vyplňuje údaje za celé období projektu. Tuto zprávu předkládá příjemce po ukončení realizace projektu společně s Žádostí o platbu (ŽoPl). Struktura zprávy je podobná jako v případě průběžných zpráv s několika rozdíly.

Na záložce „Výdaje a příjmy“ vyplňuje příjemce pouze skutečně vynaložené náklady ve vztahu k projektu.

Závěrečná zpráva obsahuje dvě nové záložky – „Závěrečné vyhodnocení projektu“ a „Závazné ukazatele“.

Na záložce „Závěrečné vyhodnocení projektu“ žadatel vyplní požadovaná pole, tzn. krátký popis realizace projektu, porovnání plánovaných a skutečných výsledků realizace a zaškrtne, zda projekt proběhl dle harmonogramu, jestli byl realizován v místě uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace, jestli byl realizován v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace, jak byla zajištěna publicita a zda již proběhly kontroly orgánů ČR a EU.

Na záložce „Závazné ukazatele“ vyplní cílovou a skutečnou hodnotu závazného ukazatele, který uvedl v žádosti.

Záložka „Přílohy“ musí obsahovat výše uvedené přílohy a z poslední záložky „Podání zprávy“příjemce odešle závěrečnou zprávu.

 Monitorovací zpráva

  1. Doplňující zpráva – obsahuje záložky „Identifikace, Monitorovací ukazatele, Finanční výkaz leader žadatele, Přílohy, Podání zprávy“. Záložka „Monitorovací ukazatele“ obsahuje ukazatel nově vytvořená (přepočtená) pracovní místa v několika členěních. Hodnoty nově vytvořených pracovních míst počítá příjemce od data zahájení projektu do konce účetního období příslušného roku. Dále příjemce uvede přidanou hodnotu z výkazu zisku a ztrát a u programu Marketing ještě hodnoty tržby za prodej zboží – vývoz do EU a mimo EU. Záložka „Finanční výkaz leader žadatele“ umožňuje stáhnout nový finanční výkaz, nebo je možno použít stávající ekonomické hodnocení zatržením příslušného pole.V doplňující zprávě musí příjemce na záložce „Přílohy“ nahrát příslušné výkazy, ze záložky„Podání zprávy“ vygeneruje doplňující zprávu, elektronicky podepíše a odešle zprávu k hodnocení.
  2. Monitorovací zpráva – obsahuje podobné záložky jako „Doplňující zpráva“, při vyplňování postupuje žadatel podobně.

Pozn.: Doplňující zprávu podává příjemce jen jednou, a to v případě, že realizoval projekt „na přelomu let“. Monitorovací zprávu podává příjemce jedenkrát za rok, a to druhý, třetí a čtvrtý rok následující po roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz