+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Strategie IROP je založena na kombinaci a synergickém propojení vhodně volených intervencí regionálního charakteru doplněných o intervence na národní úrovni s výrazným průmětem do území, jako prostředku posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vyvážený rozvoj území. Důležitým aspektem v rámci strategie Integrovaný regionální operační program (IROP) je zohlednění zvolených řešení s ohledem na různorodosti potřeb v jednotlivých typech území. Cílem programu je podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů, zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů, posílit environmentální udržitelnost, optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů.

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

V rámci tohoto specifického cíle je shana přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního zapojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. Cíl bude naplňován prostřednictvím rekonstrukcí, modernizacemi a výstavbou nových silnic. V souladu s DoP bude podporována výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Příjemci dotace mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Dílčí cíle v rámci Specifického cíle 1.2 jsou zaměřeny na posílení přepravních výkonů veřejné dopravy, rozvinutí vozových parků městských autobusů s alternativními pohony, zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání a rovněž zajištění potřeb specifických skupin obyvatel k dopravě. Zvláštní pozornost je třeba věnovat návaznosti různých druhů dopravy a vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní MHD, umožňující účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch. Příjemci mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné linkové dopravě a Ministerstvo dopravy.

Cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu, jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry, či mimořádné události antropogenního původu. V tomto specifickém cíli budou podporovány aktivity posílení odolnosti staveb, vybudování nových disalokací základních složek IZS k zajištění jejich adekvátní připravenosti, modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS. Příjemci mohou být základní složky IZS zajišťující plošné pokrytí na území ČR, organizační složky státu, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl se zaměřuje na optimalizaci infrastruktury sociálních služeb, odstranění překryvů v jejich nastavení a rozmíštění a udržitelnost sítě sociálních služeb. Opatření budou směřována na pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, podporováno bude i zahrnutí doplňující zeleně v okolí budov a na budovách. Rovněž bude podpora směřovat na zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování humanitní péče a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení. Příjemci mohou být nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, církve.

a

a

a

K řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob přispívá rozvoj sociálního podnikání, které je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování, ale zatím není plně využit jeho potenciál. Vedle podpory vzniku nových podnikatelských aktivit je potřeba podpořit stávající sociální podniky. Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu. Opatření budou směřovat k výstavbě, rekonstrukci, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Příjemci mohou být OSVČ, MSP, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, nestatní neziskové organizace.

Cílem je vytvoření systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich zdravotního stavu a ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti. Cíle bude dosaženo dokončením procesu koncentrace vysoce specializované péče, zvýšením dostupnosti péče na navazující, rozvojem infrastruktury a deinstitucionalizací psychiatrické péče. Podporována bude modernizace infrastruktury poskytovatelů vysoce specializované péče, dále zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení efektivního systému péče atd. Příjemci budou Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí.

Prostřednictvím kvalitní infrastruktury a jejího dostatečného množství je nutné zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností. Podpora se opírá o Analýzu potřeb, ze které vzešla nutnost podpory vzdělávání a vzdělanosti obecně. Podporované aktivity povedou ke zvýšení klíčových schopností, které jsou důležité pro osobní naplnění a rozvoj, vedou k lepšímu začlenění dětí, žáků a studentů, připraví je na další vzdělávání a pomohou k lepšímu uplatnění na trhu práce. Podporováno bude rozšíření kapacit pro předškolní a školní vzdělávání. Dále výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Příjemci budou školy, kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi.

Cílem je nákladově efektivním způsobem na základě přiměřené úrovně analýzy a hodnocení snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se čtyřmi a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň. Za účelem snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov bude podporováno zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. Za stejným účelem bude rovněž podporována výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy. Příjemci mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty.

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Cílem je aktivizovat potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území. Mezi hlavní problémy jsou zahrnuty špatný technický stav části památkového fondu, riziko významné ztráty části kulturního a přírodního dědictví, nedostatečná infrastruktura aj. Podporovány budou revitalizace vybraných nemovitých národních kulturních památek, památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, revitalizace kulturních památek ve vesnických a městských památkových rezervacích, zatraktivnění parků a zahrad u národních kulturních památek, posílení ochrany, uchování, digitalizace a zpřístupnění kulturního dědictví. Příjemci mohou být obce, kraje, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení PO, církve, FO.

Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy a to prostřednictvím mj. i koordinovaného propojení a sdílení informací a dat veřejné správy (eJustice, eCulture, eHealth, eProcurement, eSbírka, eLegislativa apod.) jako i zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry a existujícími agendovými informačními systémy. Specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití IKT systémů. Podporovány budou projekty z oblasti eGovernment, infrastruktury a informační a komunikační systémy veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu (vč. jeho publikování) veřejné správy vč. cloudových řešení. Příjemci mohou být organizační složky státu, státní organizace, obce, kraje.

Dlouhodobým problémem v ČR je špatná územní příprava velkých investic zaměřených zejména na dopravní a technickou infrastrukturu. Právě dokumenty územního rozvoje mohou značně zrychlit umisťování těchto investic. Cílem je zvyšovat dostupnost a synergické efekty územně plánovacích dokumentů, podporovat komplexní přístupy k řešení území, reagovat na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu a povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Přínosem podporovaných dokumentů je zkvalitnění a zrychlení rozhodování veřejné správy, zlepšení projektové přípravy zejména investičně náročných projektů, zlepšení péče o krajinu, opatření pro protipovodňovou ochranu území a adaptaci na změnu klimatu a podpora sociální soudržnosti v území. Příjemci mohou být obce a kraje.

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl je koncipován, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. Hlavním a zastřešujícím cílem je příspěvek k vyváženému a udržitelnému územnímu rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností zejména s ohledem na periferní oblasti, dlouhodobé stabilizace venkovských oblastí, zabránění odlivu lidí a využití místně specifického potenciálu. Podporováno bude zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, rozvoj infrastruktury po poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví aj. Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

Implementace metody LEADER, resp. CLLD, probíhá prostřednictvím MAS. Jejich hlavním úkolem je aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Za účelem naplnění specifického cíle 4.2 budou podporovány přípravné a podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD. Podpora provozních a animačních nákladů nepřekročí 10% celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci SCLLD. Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000. Typ příjemce je MAS, který je buď obecně prospěšná společnost, spolek, ústav nebo zájmové sdružení PO.

Prioritní osa 5: Technická pomoc

Specifický cíl se zaměří na podporu efektivního řízení IROP. Financuje náklady na řízení, monitorování, kontrolu, analýzy, podporu absorpční kapacity, propagaci a poskytování informací. Důraz bude také kladen na boj proti korupci na základě Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020. Hlavním cílem prioritní osy je vytvoření podmínek pro efektivní implementaci a řádné čerpání finanční alokace dle pravidel stanovených evropskou a národní legislativou a přitom byly naplňovány cíle operačního programu. V oblasti evaluací bude podporována realizace evaluačního plánu IROP, především vypracování analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování slabých míst implementační struktury. Příjemci mohou být řídící orgán IROP a zprostředkující subjekty.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz