+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Old Key

Hodnotící kritéria ve výběrových řízeních

Při tvorbě zadávací dokumentace na výběrové řízení ať už podle pravidel API (Agentura pro podnikání a inovace vzniklá odštěpením od Czechinvestu) v rámci OP PIK, nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je mimo správného a úplného popisu předmětu plnění a požadavků na něj, nejdůležitější zvolit ty správné hodnotící kritéria a jejich váhy.
Správně nastavené hodnotící kritéria zadavateli pomohou vybrat nejvhodnější nabídku v případě, že pro něj není tím nejdůležitějším kritériem k výběru dodavatele nejnižší nabídková cena, ale v jeho rozhodování o dodavateli hrají roli i jiné aspekty.
Vždy je však nutné mít na zřeteli, že není možné nastavit parametry příliš přísně, aby je mohl splnit jen jeden „preferovaný“ dodavatel. Ve chvíli vyhlášení výběrového řízení musí být zadavatel schopen doložit (např. na výzvu kontrolního orgánu API), že na trhu existovali minimálně dva nezávislí dodavatelé, kteří byli schopní všechny zadavatelem požadované parametry splnit. Skutečnost, že nakonec podá nabídku jen jeden účastník, už není relevantní.
Seznam hodnotících kritérií, které je možné využít v rámci výběrového řízení na dodávky a služby:

Výše nabídkové ceny
Minimální váha tohoto kritéria v případě, že není jediným hodnotícím kritériem, je alespoň 50%. Jedná se o kritérium s nejvýhodnější minimální hodnotou.

Váhy ostatních hodnotících kritérií tak v součtu musí dát maximálně 50 %. Rozložení vah mezi jednotlivá kritéria je plně na rozhodnutí zadavatele.

Termín dodání – ve dnech od podpisu smlouvy
Při hodnocení rychlosti dodání je nutné stanovit minimálně nejzazší termín dodání, za který již účastník nemůže jít a jehož překročení pak bude postihováno smluvními pokutami. Jestliže zadavatel požaduje dodání, či zahájení prací až od určitého data, pak lze uvést, že nejlépe bodována bude hodnota XX dnů a ostatní se poté poměrem dopočítají. Jedná se o kritérium s nejvýhodnější minimální hodnotou.

Záruční podmínky – délka záruky
Jedná se hojně využívané hodnotící kritérium zejména u stavebních prací a dodávek technologií, kde zadavatel požaduje delší záruku než zákonných 12 měsíců. Nejdelší hodnocenou zárukou může být doba 60 měsíců. Doba záruky se počítá od termínu protokolárního předání/převzetí dodávky, nebo díla.

Servisní podmínky
Jedná se o hodnotící kritérium, které se může skládat z více podkritérií, kterými mohou být:
– Rychlost servisního zásahu po nahlášení závady
Zde je nutné specifikovat, co bude myšleno „nahlášením“ závady, zda pouhé zavolání na telefonní číslo servisního oddělení, či obchodního zástupce, nebo musí jít o písemnou formu doručenou na definovanou emailovou adresu apod. Případně v jakém režimu lze závady hlásit. Zda 24hodin denně, nebo jen v pracovní dny a pracovní dobu dodavatele. Jedná se o kritérium s nejvýhodnější minimální hodnotou.
– Cena servisního zásahu
I zde je nutné přesně definovat, jak má být výpočtu ceny dosaženo. Např. jedná se o dopravu a práci servisního technika po dobu 8h. Účastník poté nacení práci technika po dobu 8hod a cenu dopravy na místo servisního zásahu a zpět. U tohoto kritéria je nutné umožnit plnění ZDRAMA – bez uvedení hodnoty.
– Cena pozáručního servisu
Lze stanovit stejně jako cena servisního zásahu – doprava a 8hodin práce servisního technika.
– Termín dodání náhradního dílu
Lze hodnotit i rychlost dodání náhradního dílu, či odstranění poruchy. Opět je nutné specifikovat, od kdy se lhůta počítá a zda se počítají kalendářní dny, či dny pracovní.

U všech podkritérií servisních podmínek bude nejvýhodnější hodnota vždy ta nejnižší nabízená a body pro ostatní nabídky se poměrem dopočítají.

Technické parametry
V případě, že je pro zadavatele důležitý jeden či více technických parametrů, je možné zvolit jako hodnotící parametr splnění tohoto parametru a výši jeho hodnoty. Může se jednat například o opakovatelnost bodu, přesnost, dosahovaná drsnost povrchu, spotřeba elektrické energie či jiný technický parametr, který je pro zadavatele důležitý. Parametr se vymezí v požadavcích buď minimální, maximální hodnotou, nebo rozpětím, které musí splnit a lepší hodnoty pak budou bodovány – nejlepší nabídka získá plný počet bodů, všechny ostatní nabídky pak poměr bodů k nabízenému plnění.

Provozní náklady
Zde může zadavatel hodnotit číselně vyjádřitelné náklady na provoz (spotřeba energií a médií, objem dodaného materiálu vs objem odpadového materiálu, zmetků, apod.)
(Dle povahy parametru získá plný počet bodů nejvyšší / nejnižší hodnota a ostatní se poměrově dopočítají)

Zabezpečení dodávek
lze stanovit povinnost dodavatele zajistit dodávky k předmětu zakázky, lze pak hodnotit ekonomickou výhodnost zajištěných dodávek (Dle povahy parametru získá plný počet bodů nejvyšší / nejnižší hodnota a ostatní se poměrově dopočítají)

U stavebních prací jsou hodnotícími kritérii:
– Výše nabídkové ceny
– Termín realizace / dokončení díla
– Délka záruční doby
Přičemž platí stejně jako u dodávek a služeb, že minimální váha u výše nabídkové ceny je 50 %.

Z výše uvedeného je zřejmé, že sestavení kvalitní zadávací dokumentace a samotný výběr dodavatele je složitý proces a správné nastavení podmínek a výběrových kritérií se nevyplácí podceňovat.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz