+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Přinášíme seznam často kladených otázek (včetně odpovědí):

Kde najdu CZ-NACE hlavní činnosti podnikání?

Od 1.1.2008 platí podle sdělení ČSÚ nová Klasifikace ekonomických činnost CZ-NACE, která nahradila dříve platnou klasifikaci OKEČ.

CZ-NACE – odvětvová klasifikace ekonomické činnosti (dříve OKEČ).

CZ-NACE konkrétní společnosti lze ověřit na základě IČ na http://registry.czso.cz/irsw/

Převod e-podpisu na jiný počítač

Je možno provést export elektronického podpisu a následný import do jiného PC

Vystavení e-podpisu na jednatele nebo ředitele?

Kvalifikované certifikáty jsou rozlišeny dle osoby žadatele:
– pro fyzickou osobu, fyzickou osobu podnikající (OSVČ), či pro zaměstnance (zástupce) právnické osoby.
V případě právnické osoby si vyřizuje kvalifikovaný certifikát jednatel firmy.

Kde vyřídit elektronický podpis?

Pro využití elektronického podpisu nutného pro komunikaci se subjekty veřejné správy, což jsou i příjemci žádostí o podporu z prostředků EU, si musí občan pořídit „kvalifikovaný certifikát“.
V současné době existují tito poskytovatelé certifikačních služeb, kteří jsou oprávněnii tyto certifikáty vydávat:

1. První certifikační autorita, a. s.
http://www.ica.cz/
2. Česká pošta, s. p.
http://www.postsignum.cz/
3. EIdentity a. s.
http://www.eidentity.cz/app

Musím archivovat doklady o projektu, pokud mi nebyla schválena dotace?

Ve vztahu k vyhlašovateli dotačního programu nemáte povinnost archivovat tyto materiály v případě neschválení žádosti o podporu.

Jak rychle mi bude dotace vyplacena?

V případě, že dojde ke schválení dotace a jsou doloženy všechny náležitosti pro vyhodnocení projektu (např. účetní doklady apod.), je z dosavadních zkušeností možno očekávat vyplacení dotace v období od 3 do 6 měsíců.

Kde najdu hodnotící kritéria k jednotlivým dotačním programům?

Hodnotící kriteria k programům jsou uvedeny v jednotlivých výzvách k programům, a to zpravidla jako samostatná příloha Pokynů pro žadatele.

Je možno žádat o dotaci na stavbu na zelené louce?

Obecně nebude podporována výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce.

Z dotačního programu Nemovitosti je možno žádat o dotaci na přípravu podnikatelské zóny (koupě pozemku a zasíťování), přípravu území (terénní úpravy, demolice), na rekonstrukce objektů, na odstranění nevyužitých staveb. Způsobilými výdaji není vlastní výstavba, ale pouze přípravné práce (např. inženýrské sítě, technické zařízení budov, hardware a sítě apod.).

Na jaké typy nákladů je možno získat dotaci v programu Marketing?

Přesné vymezení uznatelných nákladů lze nalézt až v konkrétní Výzvě k programu, které vychází z příslušného znění programu.
Rozsah (vymezení) uznatelných nákladů projektu však nemusí být v jednotlivých Výzvách úplně totožný s programovým vyhlášením.

Pro program Marketing jsou v OP PIK specifikovány tyto uznatelné náklady:

  • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP
  • náklady na administraci projektu
  • služby související s realizací projektu
  • služby odborných poradců a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků
  • pronájem, zřízení a provoz stánku
  • marketingové propagační materiály, další výdaje související s účastí podnikatelů na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v projektech Společné účasti

Co je to de-minimis a jsou všechny dotace z EU poskytovány dle tohoto pravidla?

Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu.

Pokud se čerpání podpory řídí pravidlem de minimis, je to ve vyhlášení příslušného programu vždy uvedeno. Podpory poskytnuté v tomto režimu se z jednotlivých programů kumulují. Za poslední 3 roky nesmí celková podpora poskytnutá v režimu de minimis jednomu subjektu přesáhnout hranici 200 tis. EUR.

Kdo je to malá a střední firma (MSP - malý a střední podnik)?

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).

  • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
  • V rámci kategorie MSP jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
  • V rámci kategorie MSP jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Může žádat o dotaci i podnikatel jako FO?

Záleží na konkrétním dotačním titulu. Obecně však platí, že podnikatel – fyzická osoba – může žádat o podporu ve formě dotace za podmínek, že vede účetnictví nejpozději k datu podání žádosti o podporu. Historii podniku může prokázat i svou daňovou evidencí.

Existují dotace na zřízení sběrného dvora?

Co se týče možných dotací na sběrný dvůr, tak se nabízí Operační program životní prostředí (OP ŽP), kde je prostřednictvím prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, vytyčen specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Tento specifický cíl klade důraz na snižování závislosti výrobních procesů na primárních surovinách a jejich nahrazování surovinami získanými z odpadů.

Podporován bude oddělený sběr odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů a systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných odpadů (papír, plast, sklo, BRKO a kovy).

Dotace budou na výstavby, modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů, systémy odděleného sběrů bioodpadů, sběrné dvory aj.

Žadateli mohou být mimo obce, kraje a státní podniky také podnikatelské subjekty a obchodní společnosti.

Předpokládané zveřejnění výzvy je plánováno na březen 2015.

Jak dlouho mohu realizovat projekt financovaný z dotací?

U většiny programů a výzev je realizaci projektu možné rozložit do tří let od podání žádosti.

Lze dotaci vyplácet po částech nebo ji dostanu až po úplném zaplacení všech faktur dodavatelů?

Projekt je možné rozdělit na ucelené logické části – etapy, a žádat vyplacení dotace za každou takovou etapu.

Musí být všechny předměty a nemovitosti pořízené z dotace označeny samolepkami?

Pravidla publicity jsou závislá na výši vyplacené dotace. Stroje a další předměty ale již není nutné polepovat samolepkami a informacemi o spolufinancování nákupu z EU.

Za jak dlouho se dozvím výsledek podané žádosti o dotace?

Podaná žádost cca do měsíce projede formální kontrolou a poté následuje samotné hodnocení. To trvá dle vytíženosti hodnotitelů od 2 do 4 měsíců.

Je možné si část prací, např. na stavbě, udělat své pomocí a požadovat dotace?

Vlastní aktivace v rámci dotací není možná. Dodavatelem dodávek, služeb, či stavebních prací musí být vždy třetí osoba vylučující střet zájmů se žadatelem.

Kdy mohu začít realizovat projekt?

Z investičního hlediska je potřeba vynakládat výdaje až po podání dotační žádosti – od tohoto data lze považovat vynaložené náklady projektu za uznatelné/způsobilé. Před podáním žádosti by nemělo dojít ani k podpisu smlouvy, případně jiným právně vymahatelným závazkům objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou (výjimkou je nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti).

Mohu si vybrat libovolného dodavatele technologie/stavebních prací/služeb?

Při výběru dodavatele je potřeba se řídit závaznými Pravidly pro výběr dodavatelů (PpVD), které přesně určují, v jakých případech lze dodavatele vybrat libovolně a v jakých případech je potřeba realizovat výběrové řízení. PpVD by měla být volně přístupná u každého Operačního programu (jako samostatná příloha, případně součást obecných či specifickým podmínek). Otázka správného výběru dodavatel je pro projekt zásadní, a proto je potřeba ji věnovat velkou pozornost.

Jakým způsobem se zahajuje realizace výběrového řízení?

Výběrové řízení musí být zahájeno zveřejněním oznámení na profilu zadavatele. Obsah tohoto oznámení, respektive povinné údaje, jsou blíže specifikovány v Pravidlech pro výběr dodavatelů. Lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den od zveřejnění oznámení na profilu zadavatele.

Kdy mi bude dotace vyplacena?

Dotace je vyplácena až na základě zpětně předložených účetních dokladů a prokazatelných dokladů o úhradě nárokovaného výdaje, tzv. ex-post (vyplácení dotace formou záloh není možné). Je tedy potřeba počítat s tím, že na financování projektu musíte mít předem zajištěný dostatek finančních prostředků (ať už vlastních, případně s pomocí bankovního úvěru či jiných finančních nástrojů).

Lze v rámci projektu pořídit a uplatňovat dotaci i na požitý majetek?

Nákup použitého majetku není  podporován. Musí se jednat o zcela nový, nepoužitý majetek, který nebyl předmětem odpisů.

Od kdy musí být stavba či stroj opatřen povinnou publicitou EU (OPPIK)?

Publicita je povinná od okamžiku zahájení projektu (zahájení prací). Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Není tedy relevantní datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Kde lze získat logo OP PIK v elektronické podobě?

Loga povinné publicity pro OP PIK jsou v různých barevných provedeních k dispozici v záložce Povinná publicita.

Může být v zadávací dokumentaci uvedena maximální cena zakázky?

Ano, maximální cena zakázky může být v zadávací dokumentaci uvedena. Nabídky, které budou mít vyšší cenu, budou muset být vyřazeny.

V jakém jazyce musí být uváděna povinná publicita v propagačních materiálech (dotace Marketing)?

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část programu Marketing je vyžadováno, aby se informace o spolufinancování projektu Evropským fondem pro regionální rozvoj (povinná publicita) uváděla v angličtině nebo v příslušném jazyce cizojazyčných propagačních materiálů.

Jakou formou mají být oznámeny výsledky výběrového řízení?

Výsledky výběrového řízení musí být bez zbytečného odkladu zveřejněny na profilu zadavatele. Oznámení o výsledku VŘ se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz