+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Při poskytování služeb uplatňujeme tyto přístupy:

1. Oblast – objektivní informace

 • Klientovi poskytujeme zásadně informace a služby na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na jeho zájmy.
 • Klienta vždy upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit.
 • Klientovi vždy jasně sdělujeme výši odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy.
 • Nezneužíváme výhodu chybějících znalostí a zkušeností klienta.

2. Oblast – odbornost

 • Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně splnit sami nebo s odpovídající odbornou asistencí.
 • V zájmu klienta dbáme na vlastní zvyšování odbornosti.

3. Oblast – ochrana informací

 • Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou předávány třetí osobě, využívány k vlastnímu prospěchu nebo prospěchu třetí strany.

4. Oblast – profesionální přístup

 • Každý pracovník jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Nepravdivé nebo zavádějící informace nezpracováváme bez předchozího prokazatelného přání klienta vedeni snahou zabránit újmě klienta.
 • Zájmy klienta řadíme na první místo a to i na úkor vlastní újmy.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů a nezneužili svého postavení k osobnímu prospěchu ani k prospěchu třetích osob.
 • Nehovoříme před klientem o jiných poskytovatelích služeb neobjektivně.
 • Vždy jednáme tak, abychom zachovali naši důstojnost a dobrou pověst.
 • Každou poradenskou službu poskytujeme na individuální bázi a je vždy spojena s vypracováním konkrétního výstupu (doporučení), který řeší individuální požadavky každého jednotlivého klienta.
 • Nepřijímáme takové zakázky, které by byly v rozporu s našim etickým kodexem a právním řádem.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz