fbpx

ZPRAVODAJ

Dotační aktualita 5/2021

…partner, který pomáhá (již od r.1992).

OBSAH

Fond obnovy – první výzvy v říjnu – o co jde

OP TAK – první výzvy až v IQ/2022 – o co jde

Modernizační fond – financováno z emisních povolenek

Vážení podnikatelé,
asi všichni cítíme podobný stav – život na rozvlněném moři bez pevného bodu, na který jsme byli zvyklí. 

Doba také nahrává nejrůznějším spekulacím a „neúplným“ zprávám.

Proto Vám v tomto čísle přinášíme stručný, jednoduchý a hlavně otevřeně komunikovaný přehled  o  dotačních zdrojích pro podnikatele v blízkém a střednědobém horizontu.

Nepodléhejte uměle vytvářené panice, že zítra je pozdě.

Jiří Kučera

Fond obnovy – první výzvy již v říjnu – o co jde

Prostředky z fondu mají zmírnit dopady krize po COVID-19, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství. Výše prostředků grantové části pro ČR představuje objem ve výši cca 180 miliard korun.

Fond bude rozdělen do 6 až 10 oblastí (obdoba známých operačních programů), každou oblast bude spravovat konkrétní ministerstvo, které bude mít na starost žádosti, vyhodnocení i čerpání.

Co nabízí fond obnovy podnikatelům

Digitální transformace podniků – zvýšení digitalizace a prosazování inovací ve firmách v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0

Snižování spotřeby energie – zlepšení energetické účinnosti, přechod na čistší zdroje energie (FVE, bioplyn, biomasa…)

Teplárenství – zdroj i distribuce tepla – přechod z uhlí na lokální bezemisní zdroje a nízkoemisní paliva – biomasa, odpady, druhotné zdroje a  plyn, nahrazení kotlů na pevná paliva

Elektromobilita – podpora nákupu elektromobilů, železniční vozidla na alternativní pohon…

Rozvoj cirkulární ekonomiky a recyklace – energetické využívání odpadů, bioplynové stanice, zvyšování podílů recyklátů ve výrobcích, podpora inovativních a nízkouhlíkových materiálů)

Úspora vody v průmyslu

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovace do podnikové praxe

Kdy budou vyhlášeny první výzvy Fondu obnovy

V říjnu 2021 budou zveřejněny první výzvy v těchto oblastech:

Fotovoltaika (dotace na projekty do 1 MW výkonu instalované na střechy či fasády budov pro vlastní spotřebu i prodej)

Cirkulární ekonomika (dotace na zpracování vlastního odpadového materiálu a jeho další použití ve výrobním procesu; dotace pro firmy na nákup odpadového stavebního materiálu a jeho další využití) 

Snížení spotřeby vody v podniku (dotace pro podniky, které sníží spotřebu vody, nebo ji ve výrobním procesu recyklují)

Do konce roku 2021 budou vyhlášeny výzvy v těchto oblastech:

  Digitální podnik

  Nákup elektromobilů

  Projekty musí být zrealizovány nejpozději do dubna 2026, proto dojde k řadě zjednodušení:
   • Pravděpodobně bude jednotná míra podpory pro podniky všech velikostí
   • V rámci realizace nebude nutné pořádat výběrové řízení na dodavatele
   • K žádostem se nebude dokládat kompletní projektová dokumentace (platí zejména pro výzvu na  fotovoltaiku, kde nebude pravděpodobně nutný ani energetický posudek)

   Nechte si pohlídat vyhlášení vhodné dotační výzvy – stačí jeden „klik“

   Projdeme s vámi vaše potřeby a investiční plány, navrhneme řešení a úpravy z pohledu dotací, zorganizujeme co je potřeba a potom pohlídáme termíny.

   Ozveme se ve správný čas.

   Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

   OP TAK – první výzvy až v IQ / 2022 – o co jde

   Jedná se o novou verzi známých programů, které ČR čerpá již od vstupu do EU.

   Podnikatelé čerpali v letech 2014-2020 především z tzv. OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), nově se bude jednat o tzv. OPTAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

   Celková alokace zdrojů je cca 81,5 mld. Kč.

   Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

    SC 1.1: Rozvoj  výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

    SC 1.2: Využívání přínosů digitalizace pro podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

    Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

     SC 2.1: Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP

     Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

      SC 3.1: Zlepšování digitálního propojení

      Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

       SC 4.1: Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

       SC 4.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

       SC 4.3: Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E

       SC 4.4: Podpora udržitelné městké mobility v rámci předchodu na neutrální hospodářství

       Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

        SC 5.1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu

        SC 5.2: Podpora přechodu na oběhové hospodářství

        Co nabízí OP TAK podnikatelům

        Názvy a podmínky připravovaných konkrétních dotačních programů – výzev, jsou zatím ve fázi příprav. Již nyní je ale jasné, že prostředky bude možno čerpat na následující výdaje:

        • Podpora výzkumu a vývoje ve firmách (vývoj výrobků, materiálů, postupů)
        • Nákup ICT řešení a zavádění digitálních technologií 
        • Rozvoj průmyslu 4.0 – nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
        • Zavádění podnikových inovací – pořízení potřebné technologie
        • Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
        • Energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií
        • Investice do obnovitelných zdrojů
        • Podpora rozvoje energetických systémů a sítí pro provozovatele soustav 
        • Podpora technologií a systémů pro snižení spotřeby vody, plýtvání vodou apod.
        • Využívání druhotných surovin ve výrobě, snižování odpadů

        Kdy budou vyhlášeny první výzvy Fondu obnovy

        Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.

        Nechte si pohlídat vyhlášení vhodné dotační výzvy – stačí jeden „klik“

        Projdeme s vámi vaše potřeby a investiční plány, navrhneme řešení a úpravy z pohledu dotací, zorganizujeme co je potřeba a potom pohlídáme termíny.

        Ozveme se ve správný čas.

        Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

        Modernizační fond – financováno z emisních povolenek

        Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.

        Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun.

        Prostředky bude možné čerpat od r. 2021 do r. 2030. Modernizační fond implementuje Státní fond životního prostředí.

        Fond  se v perspektivě udržitelných technologií zaměřuje  na tyto prioritní oblasti:

         • Výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů (zaměřeno na dodavatele do sítě)
         • Energetická účinnost
         • Zařízení pro akumulaci a distribuci energie

         Fond  se v perspektivě udržitelných technologií zaměřuje  na tyto prioritní oblasti:

          Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

          Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) – zaměřeno na dodavatele energie

          Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslu v EU ETS 

          Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG)

          Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)

          Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov)

          Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)

          Komunitní energetika (KOMUENERG)

          Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB)

          Kdy budou vyhlášeny první výzvy Fondu obnovy

          Výzva ENERG ETS č. 1/2021 – Modernizace zdrojů: malé projekty

          Příjem žádostí: 19.7.2021 – 31.1.2022 Alokace: 1 400 000 000 Kč
          Na projekty do 15 mil. EUR, které povedou prostřednictvím modernizace zdrojů energie ke zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslu, je v rámci výzvy ENERG ETS č. 1/2021 alokováno 1,4 mld. Kč.

          Výzva ENERG ETS č. 2/2021 – Modernizace technologií: malé projekty

          Příjem žádostí: 19.7.2021 – 31.1.2022 Alokace: 1 000 000 000 Kč
          Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. To je cíl této výzvy na podporu modernizace technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokována 1 mld. korun.

          Výzva ENERG ETS č. 3/2021 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty

          Příjem žádostí: 19.7.2021 – 31.3.2022 Alokace: 5 000 000 000 Kč
          Na projekty modernizace zdrojů a technologií nad 15 mil. EUR je zaměřena výzva ENERG ETS č. 3/2021. Alokovaná částka činí 5 miliard korun.

          Výzva RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

          Příjem žádostí: 12.7.2021 – 15.11.2021 Alokace: 1 000 000 000 Kč
          Pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

          Výzva RES+ č. 2/2021 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

          Příjem žádostí: 12.7.2021 – 29.10.2021 Alokace: 3 500 000 000 Kč
          Pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

          Výzva HEAT č. 1/2021 – Malé projekty

          Příjem žádostí: 24.5.2021 – 14.1.2022 Alokace: 1 400 000 000 Kč
          Podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem první dotační výzvy z programu HEAT. Výzva je určena pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur.

          Výzva HEAT č. 2/2021 – Velké projekty

          Příjem žádostí: 24.5.2021 – 14.1.2022 Alokace: 5 000 000 000 Kč
          Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur

          Nechte si pohlídat vyhlášení vhodné dotační výzvy – stačí jeden „klik“

          Projdeme s vámi vaše potřeby a investiční plány, navrhneme řešení a úpravy z pohledu dotací, zorganizujeme co je potřeba a potom pohlídáme termíny.

          Ozveme se ve správný čas.

          Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

          JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, tel.: 577 210 729, e-mail: rpiczlin@jvmrpic.cz, www.jvmrpic.cz

          Obchodní manažer / manažerka
          pracovní pozice vhodná i pro absolventy
          Rosteme a potřebujeme posilu