fbpx

ZPRAVODAJ

Dotační aktualita 4/2022

…partner, který pomáhá (již od r.1992).

OBSAH

Stručný pohled na dotace 2021+, (jak přemýšlet) 

Aktuální dotační programy do 31.11.2022, (včetně praktických komentářů) 

Vážení podnikatelé,
o tom, že jsou vyhlášeny nové programy jste dostali určitě spoustu zpráv do svých e-mailových schránek. Dokonce tam možná byly i základní parametry programů.

Skutečnost je taková, že schopnost použít tyto programy na projekty firem je již horší, zejména potom ve srovnání s programy, na které jsme byli doposud zvyklí. Důvodů je několik, zejména však rostoucí zpřesnění programů, jejich zacílení a tím i technické definice, které programy doprovázejí.

Proto jsme pro vás připravili nejen přehled dostupných programů, ale i poznámky, komentující limity těchto programů. Věřím, že vám pomohou neztrácet čas a peníze zbytečným snažením.

Pokud zjistíte, že potřebujete fundovaně probrat nové možnosti, kdykoli zavolejte, máme dost zkušeností, znalostí a schopností pomoci.

                                                                                                                               Jiří Kučera

Stručný pohled na dotace 2021+, (jak přemýšlet)

V r. 2022 se objevilo po zdánlivé pauze a dobíhání starých dotačních programů několik zcela nových příležitostí pro podnikatele.

Nezasvěcení rozdíly příliš neregistrují, spíše se zajímají o to, na co je lze využít. Přesto je dobré rozlišovat a pokusit se trochu taktizovat při jejich využívání.

Fond obnovy

Prostředky z tzv. Fondu obnovy, mají jiný režim než známé strukturální fondy. Část pro podnikatele administruje MPO (ne agentura API), proto mají odlišný režim a pravidla od doposud známého OPPIK, nebo připravovaného OPTAK, které jsou financované ze strukturálních fondů.

Mezi důležité aspekty patří, že prostředky musí být rozděleny do  31.12.2023 a vyčerpány (projekty zrealizovány) do 30.6.2026. Naproti tomu OPTAK bude možné rozdělovat až do konce r. 2027. To samozřejmě ovlivňuje i současné priority MPO, kdy byly přednostně vyhlašovány programy právě z Fondu obnovy.

Co je podstatné u Fondu obnovy:

 • Výše dotace bez ohledu na velikost podniku je jednotná a vysoká (zpravidla 40%)
 • Většina dotačních programů je vhodná i pro velké podniky
 • Lze realizovat projekty i na území Prahy
 • Programy mají méně limitů a jsou „přátelštější“, než plánované programy OPTAK
 • Patří sem již vyhlášené programy Úspora vody, FVE, ICT, Cirkulární ekonomika
 • V některých případech může čerpání zkomplikovat úspěšnou žádost v OPTAK v budoucnu (např. vybudování FVE nyní z fondu obnovy podstatně zhorší budoucí projekt na úsporu energie v OPTAK)
 • Vzhledem k výši prostředků a termínům, nelze předpokládat v mnoha případech opakování výzev (proto např. velké podniky by neměly váhat s žádostmi, další šance nebude a v OPTAK ji nedostanou)
 • Více viz poznámky u jednotlivých programů níže v textu zpravodaje

Strukturální fondy (OPTAK)

Jedná se o prostředky ze strukturálních fondů, nástupce známého OPPIK. Pro MPO je administruje agentura API. Prostředky jsou alokovány na období do r. 2027 +2 roky. Na rozdělování (vyhlašování programů) a čerpání je tedy poměrně dost času a lze předpokládat, že výzvy se budou opakovat a zpřesňovat, podle získávaných zkušeností na straně MPO a aktuálních potřeb hospodářské situace.

Co je podstatné u OPTAK:

 • Výše dotace je různá, podle místa realizace projektu, u některých programů, pro některé regiony není dokonce čerpání možné vůbec
 • Programy mají významně omezený okruh možných příjemců – velké podniky zpravidla vyloučeny, na rozdíl od OPPIK však v některých programech mohou žádat i podniky od 250-499 zaměstnanců, případně i do 3 tis. zaměstnanců
 • Nelze realizovat projekty na území Prahy
 • Programy mají velká množství technických limitů, na rozdíl např. od OPPIK, vyžadují více odborných, případně kvalitativně jinak zpracovaných příloh, často vyžadující externí specialisty a je složitější prokazovat nárok na dotaci i splnění závazných ukazatelů
 • Patří sem již vyhlášené programy Inovace, Aplikace, Úspory energií
 • Příprava žádostí je časově náročnější, než tomu bylo u OPPIK a je nákladnější s ohledem na nutnost zapojit externí dodavatele (patentová rešerše, marketingové studie, dokladování úrovně technologické připravenosti apod.)
 • Programy bude výhodnější využívat spíše pro promyšlené, koncepční projekty většího finančního rozsahu

Modernizační fond

Jedná se o prostředky soustředěné z emisních povolenek, poskytuje podporu zejména pro projekty přispívající k výstavbě nových OZE, dekarbonizaci teplárenství, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu, dopravy a veřejného sektoru.

Prostředky bude možno čerpat minimálně v následujících 10-ti letech.

Co je podstatné u Modernizačního fondu:

 • Většina prostředků není určena pro běžný podnikatelský sektor, ale pro veřejný sektor a pro distributory a výrobce energie (často zapojených do EU ETS)
 • Pro podnikatele je nejzajímavější větev výstavby FVE, kde je však podmínkou, že FVE musí být postavena na zemi, nebo v kombinaci na zemi a střechách budov
 • Výhodou je (zejména u FVE do 1 MWp) snadnější žádost a její administrace

Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

Aktuální dotační programy 2021+, (včetně praktických komentářů)

Nyní, když máme jasno o výhodách a nevýhodách zdrojů financování, můžeme projít jednotlivé dotační programy  a přemýšlet do jaké míry lze konkrétní projekty vaší firmy přizpůsobit možnostem dotačních programů.

Je potřeba mít na paměti, že cesty nejsou přímé – nákup stroje může vést přes „vodu“, přes „inovace“ apod.  To je však již na vašich schopnostech, nebo schopnostech vašich dotačních poradců a také na schopnostech pojmout přípravu komplexně, včetně návrhu a zastřešení potřebných doprovodných příloh, které mají zásadní vliv úspěšnost žádosti. 

Níže najdete přehled a základní charakteristiku vyhlášených dotačních programů a to s praktickými postřehy co je a co není reálné.

Dotace na úspory energie (zateplení, okna, vrata, stroje, zdroje vytápění, FVE, osvětlení, ohřev vody...)

Termíny podávání žádostí 

1.9.2022-30.11.2023

Co je podporováno

 • Snížení energetické náročnosti budov (zateplení, otvorové výplně, stínění, chlazení, větrání včetně rekuperace, příprava teplé vody, osvětlení, řízení nakládání s energií v budovách, vegetační střechy a fasády…)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, FVE na budovách (akumulace jen jako součást), solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel…
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace všech forem energie
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti výrobních procesů  (stroje
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a sítě
 • Nástroje energetického managementu

Kdo může žádat

Malé i velké podniky, všechny obory mimo CZ-NACE 03 Rybolov a akvakultura.

Výše dotace

Malý podnik 65%, Střední 55%, Velký 45% – platí pro Severozápad (Karlovarský a Ústecký), Severovýchod, (Liberecký, Královehradecký a Pardubický), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský), Moravskoslezsko (Moravskoslezský).

Malý podnik 55%, Střední 45%, Velký 35% – platí pro Střední Čechy (Středočeský), Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský) a Jihovýchod (Jihomoravský, Vysočina).

Celková výše měrných investičních výdajů předloženého projektu nesmí nepřesáhnout 37 500 Kč/úsporu konečné spotřeby energie v GJ za rok (135 000 Kč/MWh). Zároveň maximální výše měrných způsobilých výdajů nesmí přesáhnout 25 000 Kč/úsporu konečné spotřeby energie v GJ za rok (90 000 Kč/MWh)

Praktický komentář

 • POZORsplnit podmínku minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 % v případě opatření renovace stávajících budov (tzn. bez výměny zdroje tepla výpočet na zateplení nevyjde, obdobně bude problém aby vyšel projekt jen pořízení tepelných čerpadel)
 • POZORsplnit podmínku minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi v případě opatření mimo renovace stávající budovy (tzn. bez FVE  nebo tepelného čerpadla výpočet na výměnu stroje pravděpodobně nevyjde)
 • Faktory primární energie – do výpočtu je zahrnuta pouze energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vlhkosti, větrání a osvětlení budovy
 • POZOR – projekty zahrnujících instalaci FVE, výše úspory energie z FVE nesmí překročit hranici 30 % celkové úspory energie (tzn. nelze udělat projekt jen na vybodávání FVE  bez dalších opatření, výpočet nevyjde)
 • V případě využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, jsou dány podporované druhy pevné biomasy a jejich maximální přepravní vzdálenosti, dodávky musí být smluvně zajištěny (komplikace pro kotle na odpad z výroby – stolárny apod.)
 • Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek (zajistíme předběžné posouzení smysluplnosti projektu i následný posudek)

Dotace na FVE (pouze na pozemku nebo kombinace pozemku a budově)

Termíny podávání žádostí 

10.8.2022-15.3.2023

Co je podporováno

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE)
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a  Systémy výroby vodíku elektrolýzou vod

Podporovanými aktivitami nejsou – instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS pouze na budovách, netýká se subjektů provozujících zařízení v EU ETS (emisní povolenky) na území České republiky.

Kdo může žádat

Malé i velké podniky.

Výše dotace

Max. 50 % z celkových výdajů projektu, způsob výpočtu vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu a případné kapacitě akumulace či výkonnosti elektrolyzéru – doporučujeme konzultaci pro přesný výpočet.

Praktický komentář

 • Nelze využívat instalace na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany III. až V., a to pouze za předpokladu povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy. (toto musí být zajištěno již v době podání žádost o podporu)
 • Lze realizovat i instalace na vodní ploše
 • Hodnocení projektů se liší podstatně u FVE do a nad 1MWp (proto doporučujeme obezřetnou a taktickou konzultaci pro FVE nad 1MWp)
 • Na další možnosti FVE bude nutno počkat do příštího roku (pokud chcete FVE jen na budově, nebo neuvažujete o komplexnějším projektu, kde je FVE jen součást celé investice)

Náš TIP (skvělé možnosti) Dotace na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin ve výrobě

Termíny podávání žádostí 

27.7.2022-30.9.2022

Co je podporováno

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu
 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu 
 • Zavádění technologií pro výrobu z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku 
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti. Náhrada stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných kritických vstupních surovin – náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu
 • Snížení množství vstupů při výrobě – náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin

Kdo může žádat

Podnikatelské subjekty bez omezení včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Výše dotace

Jednotná ve výši 40%, minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 20 mil Kč.

Praktický komentář

 • Program lze s výhodou využít na nákup strojů
 • Je potřeba promyslet možnosti v konstrukci výrobků, zda nelze snížit materiálovou náročnost, provést záměnu materiálu, nebo použít část druhotné suroviny
 • Program je zajímavý i pro přepracování vlastního odpadu a jeho vrácení do výroby, nebo jeho prodej jako surovinu (neodpad), typicky drtička, extruder
 • V případě stavebního odpadu, lze provést drcení, třídění, pokud bude následovat přepracování do polotovaru (např. směs vhodná pro další zpracování) nebo výrobku z takového odpadu

Dotace na úsporu vody (retenční nádrže, technologie, dešťová voda...)

 Termíny podávání žádostí 

12.5.2022-30.9.2022

Co je podporováno

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody snížením spotřeby technologií při zachování produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Kdo může žádat

Podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, všechny obory mimo CZ-NACE A 01, A 02 a CZ-NACE 03 Rybolov a akvakultura.

Výše dotace

Jednotná ve výši 40%, minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil Kč.

Praktický komentář

 • Projekt musí prokázat vodním auditem (zajistíme) úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok
 • Program lze využít i na výměnu technologie (myčky, uzavřené technologické okruhy apod.)
 • Lze nastavit projekt i na vybudování retenční nádrže, čističky vody, úsporu z vlastních vrtů, vybudování vrtů apod.

Náš TIP (skvělé možnosti) Dotace na vývoj nových výrobků, strojů, materiálů, technologických postupů, SW

Termíny podávání žádostí 

1.9.2022-30.11.2022

Co je podporováno

Vývoj nových výrobků, strojů, zařízení, materiálů, technologií, služeb a SW.

Výsledky těchto činností by měly vést k tvorbě produktů konkurenceschopných na evropských a světových trzích.

V rámci vývoje se musí uplatnit prvky průmyslového výzkumu (koncepce, návrhy, výpočty, modelování, analýzy…) a experimentálního vývoje (konstrukce, testování, výroba prototypu).

Program je neinvestiční a umožňuje hradit:

 • Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby (náklady na služby, např. na ověřování prototypů, laboratorní testování, služby poradců, studie a analýzy, výpočty, modelování …)
 • Osobní náklady (např. osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu)
 • Materiál (např. výdaje na materiál pro vytvoření vzorků, modelů a simulací, na komponenty pro stavbu finálních prototypů…)
 • Ostatní provozní náklady (náklady na služby, které svým charakterem nejsou výzkumnou/vývojovou činností, ale přímo souvisejí s realizací projektu, např. provádění rutinních měření, kalibrace přístrojů, montáž, …)
 • Ostatní režie (max. 15 % z rozpočtové položky Osobní náklady)
 • Odpisy (alikvótní část odpisů z používaného majetku – mimo budovy, který nebyl pořízen z dotací)

Kdo může žádat

 • Malý a střední podnik (MSP), podle definice podnik do 250 zaměstnanců
 • Malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou MSP)
 • Společnost se střední tržní kapitalizací (subjekty, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců a nejsou malými a středními podniky ani malé společnosti se střední tržní kapitalizací)

Velký podnik (nad 3 000 zam.) pouze za podmínky realizace projektu ve spolupráci s podnikem do 250 zaměstnanců.

Žádosti lze předkládat individuálně nebo jako konsorcium z více partnerů (podniky, VŠ apod.).

Výše dotace

Komplikovanější výpočet z více kritérií, zjednodušeně dle velikosti podniku a podoby projektu se dotace bude pohybovat na úrovni 40-55%.

Projekty zpravidla nastavujeme na cca 3 roky, minimální výše dotace 2 mil. Kč a maximální výše 125 mil Kč.

Praktický komentář

 • S programem máme bohaté zkušenosti, provedeme vás přípravou i realizací během potřebných 3 let
 • Výstupem projektu musí být minimálně poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software
 • Program není vhodný pro zákaznické projekty, které musí být zpravidla dokončeny v řádech měsíců
 • Program je naopak vhodný například pro vývoj nové generace stroje, shromáždění poznatků ze zákaznických projektů a zásadní integraci do výrobků, nebo procesů, např. formou modulárního řešení, implementace prvků Průmyslu 4.0 apod.
 • Doporučujeme naše osobní konzultace – umíme najít téma, umíme ho rozpracovat, máme partnerství na VŠ, která umíme zapojit, úspěšně jsme realizovali celou řadu těchto projektů včetně závěrečných oponentních řízení
 • Ukážeme, že i ve vaší firmě se může dělat věda, výzkum a vývoj 

Dotace na investice do zahájení výroby inovovaných výrobků (stroje, budovy)

Termíny podávání žádostí 

1.9.2022-30.11.2022

Co je podporováno

Program je zaměřen na pořízení strojů a budov potřebných k zahájení výroby nových, inovovaných výrobků, nebo technologických postupů vyšších řádů inovace.

Projekt musí mít přímou vazbu na ukončené výsledky VV (výzkumu a vývoje). V projektech musí být využity a ověřeny výsledky buď vlastního VV, nebo vzniklého ve spolupráci s VŠ, nebo VV v podobě transferu technologie, který musí být smluvně doložen.

 • Stavby (max. 20% celkových způsobilých výdajů na technologie)
 • Technologie – stroje
 • Software a data (max. 50% z celkových způsobilých investičních)
 • Práva k užívání duševního vlastnictví (de minimis)
 • Certifikace produktů (např. certifikáty nutné pro uvedení produktu na různé teritoriální trhy)
 • Projektová dokumentace 

Kdo může žádat

 • Malý a střední podnik (MSP), podle definice podnik do 250 zaměstnanců
 • Malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou MSP)

Podporovány nejsou projekty s výstupy v nepodporovaných CZ-NACE (nutná konzultace).

Výše dotace

Dle velikosti a podniku a místa realizace 30%-50%, minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 40 mil Kč.

Praktický komentář

 • Ukončené výsledky výzkumu a vývoje, na kterých projekt bude stát, musí být ověřené v praxi. K tomu slouží tzv. TRL = „technology readiness level“ („úroveň technologické připravenosti“). Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme naši konzultaci 

 • Bude potřeba patentová rešerše (zajistíme)
 • Projekt musí prokázat vazby na nově vznikající technologie (KETs) definovaných pro domény specializace RIS3 (nastavíme)
 • Je vhodné prokázat existenci širší spolupráce více partnerů (VŠ, zákazníci, dodavatelé…), 
 • Bude potřeba dobrá analýza trhu, propracovaný vstup na trh, podloženo relevantními dokumenty, podíl na trhu… 
 • Díky naší dlouhodobé specializaci na programy výzkumu a vývoje máme zkušenosti a partnerství, která umožní předchozí výzkum a vývoj , o který opřeme projekt, zrekonstruovat a připravit tak, aby byl vhodný pro žádost v tomto programu
 • Program se zdá složitý, ale lze zvládnout, vyžaduje delší a náročnější širší přípravu, je proto vhodnější pro investičně náročnější projekty, kde se získaná dotace v poměru k vynaloženému úsilí vyplatí

Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, tel.: 577 210 729, e-mail: rpiczlin@jvmrpic.cz, www.jvmrpic.cz