fbpx

ZPRAVODAJ

Dotační aktualita 1/2023

…partner, který pomáhá (již od r.1992).

OBSAH

Stručný pohled na dotace 2021+, (jak přemýšlet) 

Aktuální dotační programy do 31.11.2022, (včetně praktických komentářů) 

Vážení podnikatelé,
o tom, že jsou vyhlášeny nové programy jste dostali určitě spoustu zpráv do svých e-mailových schránek. Dokonce tam možná byly i základní parametry programů.

Skutečnost je taková, že schopnost použít tyto programy na projekty firem je již horší, zejména potom ve srovnání s programy, na které jsme byli doposud zvyklí. Důvodů je několik, zejména však rostoucí zpřesnění programů, jejich zacílení a tím i technické definice, které programy doprovázejí.

Proto jsme pro vás připravili nejen přehled dostupných programů, ale i poznámky, komentující limity těchto programů. Věřím, že vám pomohou neztrácet čas a peníze zbytečným snažením.

                                                                                                                               Jiří Kučera

Stručný pohled na dotace 2021+, (jak přemýšlet)

V r. 2022 se objevilo po zdánlivé pauze a dobíhání starých dotačních programů několik zcela nových příležitostí pro podnikatele.

Nezasvěcení rozdíly příliš neregistrují, spíše se zajímají o to, na co je lze využít. Přesto je dobré rozlišovat a pokusit se trochu taktizovat při jejich využívání.

Fond obnovy

Prostředky z tzv. Fondu obnovy, mají jiný režim než známé strukturální fondy. Část pro podnikatele administruje MPO (ne agentura API), proto mají odlišný režim a pravidla od doposud známého OPPIK, nebo připravovaného OPTAK, které jsou financované ze strukturálních fondů.

Mezi důležité aspekty patří, že prostředky musí být rozděleny do  31.12.2023 a vyčerpány (projekty zrealizovány) do 30.6.2026. Naproti tomu OPTAK bude možné rozdělovat až do konce r. 2027. To samozřejmě ovlivňuje i současné priority MPO, kdy byly přednostně vyhlašovány programy právě z Fondu obnovy.

Co je podstatné u Fondu obnovy:

 • Výše dotace bez ohledu na velikost podniku je jednotná a vysoká (zpravidla 40%)
 • Většina dotačních programů je vhodná i pro velké podniky
 • Lze realizovat projekty i na území Prahy
 • Programy mají méně limitů a jsou „přátelštější“, než plánované programy OPTAK
 • Patří sem již vyhlášené programy Úspora vody, FVE, ICT, Cirkulární ekonomika
 • V některých případech může čerpání zkomplikovat úspěšnou žádost v OPTAK v budoucnu (např. vybudování FVE nyní z fondu obnovy podstatně zhorší budoucí projekt na úsporu energie v OPTAK)
 • Vzhledem k výši prostředků a termínům, nelze předpokládat v mnoha případech opakování výzev (proto např. velké podniky by neměly váhat s žádostmi, další šance nebude a v OPTAK ji nedostanou)
 • Více viz poznámky u jednotlivých programů níže v textu zpravodaje

Strukturální fondy (OPTAK)

Jedná se o prostředky ze strukturálních fondů, nástupce známého OPPIK. Pro MPO je administruje agentura API. Prostředky jsou alokovány na období do r. 2027 +2 roky. Na rozdělování (vyhlašování programů) a čerpání je tedy poměrně dost času a lze předpokládat, že výzvy se budou opakovat a zpřesňovat, podle získávaných zkušeností na straně MPO a aktuálních potřeb hospodářské situace.

Co je podstatné u OPTAK:

 • Výše dotace je různá, podle místa realizace projektu, u některých programů, pro některé regiony není dokonce čerpání možné vůbec
 • Programy mají významně omezený okruh možných příjemců – velké podniky zpravidla vyloučeny, na rozdíl od OPPIK však v některých programech mohou žádat i podniky od 250-499 zaměstnanců, případně i do 3 tis. zaměstnanců
 • Nelze realizovat projekty na území Prahy
 • Programy mají velká množství technických limitů, na rozdíl např. od OPPIK, vyžadují více odborných, případně kvalitativně jinak zpracovaných příloh, často vyžadující externí specialisty a je složitější prokazovat nárok na dotaci i splnění závazných ukazatelů
 • Patří sem již vyhlášené programy Inovace, Aplikace, Úspory energií
 • Příprava žádostí je časově náročnější, než tomu bylo u OPPIK a je nákladnější s ohledem na nutnost zapojit externí dodavatele (patentová rešerše, marketingové studie, dokladování úrovně technologické připravenosti apod.)
 • Programy bude výhodnější využívat spíše pro promyšlené, koncepční projekty většího finančního rozsahu

Modernizační fond

Jedná se o prostředky soustředěné z emisních povolenek, poskytuje podporu zejména pro projekty přispívající k výstavbě nových OZE, dekarbonizaci teplárenství, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu, dopravy a veřejného sektoru.

Prostředky bude možno čerpat minimálně v následujících 10-ti letech.

Co je podstatné u Modernizačního fondu:

 • Většina prostředků není určena pro běžný podnikatelský sektor, ale pro veřejný sektor a pro distributory a výrobce energie (často zapojených do EU ETS)
 • Pro podnikatele je nejzajímavější větev výstavby FVE, kde je však podmínkou, že FVE musí být postavena na zemi, nebo v kombinaci na zemi a střechách budov
 • Výhodou je (zejména u FVE do 1 MWp) snadnější žádost a její administrace

Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

Dotační programy v r. 2023 

Rok 2023 z pohledu dotací bude stejně rozkolísaný, jako všechno kolem nás za poslední dva roky.

Důvodem je především problematická a překotná administrace mimořádných prostředků Národního plánu obnovy rozdělovaného v r. 2022, tlak na priority „green dealu“ a komplikovanost podmínek nových programů OPTAK, které v tomto roce teprve naplno mají startovat.

Toto vše se promítne do harmonogramu vyhlašování dotačních výzev a do smysluplnosti podávat žádosti. Na scénu však také vstoupí očekávané oslabení ekonomiky, což může jednak změnit nastavení programů směrem ke zjednodušení a více motivovat firmy k využívání dotací.

Níže najdete přehled toho, jak situace vypadá nyní na začátku roku 2023. Věřím, že Vám tyto informace pomohou při plánování Vašich aktivit a investic.

Dotace na vývoj nových výrobků, strojů, materiálů, technologických postupů, SW

Co je podporováno

Vývoj nových výrobků, strojů, zařízení, materiálů, technologií, služeb a SW. Výsledky těchto činností by měly vést k tvorbě produktů konkurenceschopných na evropských a světových trzích.

Co je dotováno

 • Náklady na potřebné externí služby (např. na výpočty, konstrukci, návrhy, materiálové analýzy, testování, poradce, modelování, tvorbu SW …)
 • Osobní náklady (např. osobní náklady vývojových pracovníků, techniků, technologů, konstruktérů….)
 • Materiál (např. vytvoření vzorků, modelů a simulací, komponenty pro stavbu prototypů, prototypových linek, zkoušky, přípravky, formy…)
 • Ostatní provozní náklady (náklady na služby, které svým charakterem nejsou vývojovou činností, ale přímo souvisejí s realizací projektu, např. provádění rutinních měření, kalibrace přístrojů, montáž, …)
 • Ostatní režie (max. 15 % z rozpočtové položky Osobní náklady)
 • Odpisy (alikvótní část odpisů z používaného majetku – mimo budovy, který nebyl pořízen z dotací)

Termíny podávání žádostí 

1.9.2022-30.11.2022

Výše dotace

Komplikovanější výpočet z více kritérií, zjednodušeně dle velikosti podniku a podoby projektu se dotace bude pohybovat na úrovni 40-55%.

Žádosti lze předkládat individuálně nebo jako konsorcium z více partnerů (podniky, VŠ apod.). Projekty zpravidla nastavujeme na cca 3 roky, minimální výše dotace 2 mil. Kč.

Praktický komentář

 • S programem máme bohaté zkušenosti, provedeme vás přípravou i realizací během potřebných 3 let
 • Výstupem projektu musí být minimálně poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software
 • Program není vhodný pro zákaznické projekty, které musí být zpravidla dokončeny v řádech měsíců
 • Program je naopak vhodný například pro vývoj nové generace stroje, shromáždění poznatků ze zákaznických projektů a zásadní integraci do výrobků, nebo procesů, např. formou modulárního řešení, implementace prvků Průmyslu 4.0, vývoj SW, apod.
 • Doporučujeme naše osobní konzultace – umíme najít téma, umíme ho rozpracovat, máme partnerství na VŠ, která umíme zapojit, úspěšně jsme realizovali celou řadu těchto projektů včetně závěrečných oponentních řízení
 • Ukážeme, že i ve vaší firmě se může dělat věda, výzkum a vývoj 

Dotace na úspory energie (zateplení, okna, vrata, stroje, zdroje vytápění, FVE, osvětlení, ohřev vody...)

Termíny podávání žádostí 

1.9.2022-30.11.2023

Co je podporováno

 • Snížení energetické náročnosti budov (zateplení, otvorové výplně, stínění, chlazení, větrání včetně rekuperace, příprava teplé vody, osvětlení, řízení nakládání s energií v budovách, vegetační střechy a fasády…)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, FVE na budovách (akumulace jen jako součást), solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel…
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace všech forem energie
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti výrobních procesů  (stroje
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a sítě
 • Nástroje energetického managementu

Kdo může žádat

Malé i velké podniky, všechny obory mimo CZ-NACE 03 Rybolov a akvakultura.

Výše dotace

Malý podnik 65%, Střední 55%, Velký 45% – platí pro Severozápad (Karlovarský a Ústecký), Severovýchod, (Liberecký, Královehradecký a Pardubický), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský), Moravskoslezsko (Moravskoslezský).

Malý podnik 55%, Střední 45%, Velký 35% – platí pro Střední Čechy (Středočeský), Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský) a Jihovýchod (Jihomoravský, Vysočina).

Celková výše měrných investičních výdajů předloženého projektu nesmí nepřesáhnout 37 500 Kč/úsporu konečné spotřeby energie v GJ za rok (135 000 Kč/MWh). Zároveň maximální výše měrných způsobilých výdajů nesmí přesáhnout 25 000 Kč/úsporu konečné spotřeby energie v GJ za rok (90 000 Kč/MWh)

Praktický komentář

 • POZORsplnit podmínku minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 % v případě opatření renovace stávajících budov (tzn. bez výměny zdroje tepla výpočet na zateplení nevyjde, obdobně bude problém aby vyšel projekt jen pořízení tepelných čerpadel)
 • POZORsplnit podmínku minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi v případě opatření mimo renovace stávající budovy (tzn. bez FVE  nebo tepelného čerpadla výpočet na výměnu stroje pravděpodobně nevyjde)
 • Faktory primární energie – do výpočtu je zahrnuta pouze energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vlhkosti, větrání a osvětlení budovy
 • POZOR – projekty zahrnujících instalaci FVE, výše úspory energie z FVE nesmí překročit hranici 30 % celkové úspory energie (tzn. nelze udělat projekt jen na vybodávání FVE  bez dalších opatření, výpočet nevyjde)
 • V případě využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, jsou dány podporované druhy pevné biomasy a jejich maximální přepravní vzdálenosti, dodávky musí být smluvně zajištěny (komplikace pro kotle na odpad z výroby – stolárny apod.)
 • Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek (zajistíme předběžné posouzení smysluplnosti projektu i následný posudek)

Dotace na FVE (pouze na pozemku nebo kombinace pozemku a budově)

Termíny podávání žádostí 

10.8.2022-15.3.2023

Co je podporováno

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE)
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a  Systémy výroby vodíku elektrolýzou vod

Podporovanými aktivitami nejsou – instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS pouze na budovách, netýká se subjektů provozujících zařízení v EU ETS (emisní povolenky) na území České republiky.

Kdo může žádat

Malé i velké podniky.

Výše dotace

Max. 50 % z celkových výdajů projektu, způsob výpočtu vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu a případné kapacitě akumulace či výkonnosti elektrolyzéru – doporučujeme konzultaci pro přesný výpočet.

Praktický komentář

 • Nelze využívat instalace na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany III. až V., a to pouze za předpokladu povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy. (toto musí být zajištěno již v době podání žádost o podporu)
 • Lze realizovat i instalace na vodní ploše
 • Hodnocení projektů se liší podstatně u FVE do a nad 1MWp (proto doporučujeme obezřetnou a taktickou konzultaci pro FVE nad 1MWp)
 • Na další možnosti FVE bude nutno počkat do příštího roku (pokud chcete FVE jen na budově, nebo neuvažujete o komplexnějším projektu, kde je FVE jen součást celé investice)

Dotace na úsporu vody (retenční nádrže, technologie, dešťová voda...)

 Termíny podávání žádostí 

12.5.2022-30.9.2022

Co je podporováno

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody snížením spotřeby technologií při zachování produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Kdo může žádat

Podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, všechny obory mimo CZ-NACE A 01, A 02 a CZ-NACE 03 Rybolov a akvakultura.

Výše dotace

Jednotná ve výši 40%, minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil Kč.

Praktický komentář

 • Projekt musí prokázat vodním auditem (zajistíme) úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok
 • Program lze využít i na výměnu technologie (myčky, uzavřené technologické okruhy apod.)
 • Lze nastavit projekt i na vybudování retenční nádrže, čističky vody, úsporu z vlastních vrtů, vybudování vrtů apod.

Dotace na investice do zahájení výroby inovovaných výrobků (stroje, budovy)

Termíny podávání žádostí 

1.9.2022-30.11.2022

Co je podporováno

Program je zaměřen na pořízení strojů a budov potřebných k zahájení výroby nových, inovovaných výrobků, nebo technologických postupů vyšších řádů inovace.

Projekt musí mít přímou vazbu na ukončené výsledky VV (výzkumu a vývoje). V projektech musí být využity a ověřeny výsledky buď vlastního VV, nebo vzniklého ve spolupráci s VŠ, nebo VV v podobě transferu technologie, který musí být smluvně doložen.

 • Stavby (max. 20% celkových způsobilých výdajů na technologie)
 • Technologie – stroje
 • Software a data (max. 50% z celkových způsobilých investičních)
 • Práva k užívání duševního vlastnictví (de minimis)
 • Certifikace produktů (např. certifikáty nutné pro uvedení produktu na různé teritoriální trhy)
 • Projektová dokumentace 

Kdo může žádat

 • Malý a střední podnik (MSP), podle definice podnik do 250 zaměstnanců
 • Malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou MSP)

Podporovány nejsou projekty s výstupy v nepodporovaných CZ-NACE (nutná konzultace).

Výše dotace

Dle velikosti a podniku a místa realizace 30%-50%, minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 40 mil Kč.

Praktický komentář

 • Ukončené výsledky výzkumu a vývoje, na kterých projekt bude stát, musí být ověřené v praxi. K tomu slouží tzv. TRL = „technology readiness level“ („úroveň technologické připravenosti“). Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme naši konzultaci 

 • Bude potřeba patentová rešerše (zajistíme)
 • Projekt musí prokázat vazby na nově vznikající technologie (KETs) definovaných pro domény specializace RIS3 (nastavíme)
 • Je vhodné prokázat existenci širší spolupráce více partnerů (VŠ, zákazníci, dodavatelé…), 
 • Bude potřeba dobrá analýza trhu, propracovaný vstup na trh, podloženo relevantními dokumenty, podíl na trhu… 
 • Díky naší dlouhodobé specializaci na programy výzkumu a vývoje máme zkušenosti a partnerství, která umožní předchozí výzkum a vývoj , o který opřeme projekt, zrekonstruovat a připravit tak, aby byl vhodný pro žádost v tomto programu
 • Program se zdá složitý, ale lze zvládnout, vyžaduje delší a náročnější širší přípravu, je proto vhodnější pro investičně náročnější projekty, kde se získaná dotace v poměru k vynaloženému úsilí vyplatí

Náš TIP (skvělé možnosti) Dotace na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin ve výrobě

Termíny podávání žádostí 

27.7.2022-30.9.2022

Co je podporováno

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu
 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu 
 • Zavádění technologií pro výrobu z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku 
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti. Náhrada stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných kritických vstupních surovin – náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu
 • Snížení množství vstupů při výrobě – náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin

Kdo může žádat

Podnikatelské subjekty bez omezení včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Výše dotace

Jednotná ve výši 40%, minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 20 mil Kč.

Praktický komentář

 • Program lze s výhodou využít na nákup strojů
 • Je potřeba promyslet možnosti v konstrukci výrobků, zda nelze snížit materiálovou náročnost, provést záměnu materiálu, nebo použít část druhotné suroviny
 • Program je zajímavý i pro přepracování vlastního odpadu a jeho vrácení do výroby, nebo jeho prodej jako surovinu (neodpad), typicky drtička, extruder
 • V případě stavebního odpadu, lze provést drcení, třídění, pokud bude následovat přepracování do polotovaru (např. směs vhodná pro další zpracování) nebo výrobku z takového odpadu

 

Téma podpory Charakteristika Termíny výzev
Vývoj nových výrobků, strojů, materiálů, technologických postupů, SW… Možnost financovat potřebné mzdy, materiál, služby, přípravky, prototypy, zkoušky, formy,… až po dobu 3 let, s dotací cca 45-55% dle velikosti a typu projektu.

Program TREND 03/2023

Program Aplikace 4Q/2023

Program TREND – nováčci 10/2023

 Energetické úspory

Opatření na budovách. Obnovitelné zdroje – FVE, tepelná čerpadla. Akumulace. Využití odpadní energie. Výměna starých strojů za úsporné.

Dotace cca 35- 65% dle typu projektu.

 

 

Výzva RES+ č.1- FVE do 1 MWp na zemi  do 15.3.2023

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Výzvy avizované – dle zbývajících finančních prostředků
Název výzvy Příjem žádostí Ukončení příjmu Podporované aktivity
Výzva Marketing 2020 2020

Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Způsobilé výdaje – např. pronájem, zřízení a provoz stánku, doprava a montáž exponátů, propagační materiály.

Pouze malé, střední podniky.

Výzva Školicí střediska 2020 2020

Program je zaměřen rekonstrukci a výstavbu školících středisek – budování infrastruktury pro vzdělávání v podnikatelském sektoru, která může zahrnovat stavební úpravy objektů a pořízení potřebného vybavení a školících pomůcek včetně strojů.

Pouze malé, střední podniky.

Výzva Nemovitosti 2020 Bude upřesněno

Program je zaměřen na rekonstrukci a modernizaci starých, nevyužívaných objektů, nebo objektů nevhodných k užívání – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu, nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt, k provádění podnikatelské činnosti.

Pouze malé, střední podniky.

Výzva Úspory energie

 

2020 2020

Program je zaměřen na investice vedoucí ke snížení energetické náročnosti podniků.

Způsobilé výdaje – zateplení, vzduchotechnika, rozvody elektřiny, plynu a tepla, rekonstrukce stávajícího zařízení na výrobu energie, využití odpadní energie, výměna strojů, LED osvětlení, instalace OZE (biomasa, FV, tepelná čerpadla), akumulace, kogenerační jednotka.

Malé, střední i velké podniky.

 

Sem napište titulek

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, tel.: 577 210 729, e-mail: rpiczlin@jvmrpic.cz, www.jvmrpic.cz

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu