fbpx

ZPRAVODAJ

Dotační aktualita 1/2022

…partner, který pomáhá (již od r.1992).

OBSAH

Dotace na fotovoltaiku pro vlastní potřebu – čas na přípravu se krátí 

Podporu na realizaci FVE nabízíme – komplexní

Výzvy z Fondu obnovy – spuštění 02/2022

Výzvy z OPTAK –  spuštění 05/2022 

Vážení podnikatelé,
vyvíjí se nejen „covid“, ale také dotační programy.  Dnešním číslem našeho zpravodaje navazujeme na informace o nových dotačních fondech, o kterých jsme vás informovali v minulých zpravodajích.

I když má vyhlášení výzev mírné zpoždění, je dost informací jak na plánování investic v čase, tak na přípravu projektů vzhledem k jejich specifikům (ne všechno se dá stihnout za týden). 

Přečtěte si které výzvy budou vyhlášeny mezi prvními, případně detailní podmínky již známých výzev. Rádi vám poskytneme i doplňující informace, nebo pomůžeme ve spolupráci se strategickými partnery, v rámci našich komplexních služeb s návrhem projektu a zajištěním vhodných podkladů.  

Jiří Kučera

Dotace na fotovoltaiku pro vlastní potřebu – čas na přípravu se krátí 

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Součástí investice může být i bateriový systém.

Zahájení příjmů žádostí:                            cca 02/2022

Ukončení příjmů žádostí:                          cca 05/2022

Nejzazší termín realizace:                          cca 12/2023

Kdo může žádat

Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Musí mít oprávnění k podnikání v podporované ekonomické činnosti (všechny CZ NACE vyjma 03 Rybolov a akvakultura).

Splňují následující podmínky:

  • má zapsány skutečné majitele dle § zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
  • má zveřejněnou účetní závěrku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o rejstřících právnických a fyzických osob,
  • nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu společníka vydán kmenový list,
  • není v likvidaci, nemá nedoplatky (stát, zaměstnanci…), nesídlí v daňovém ráji z více jak 25%,
  • má dvouletou historii (minimálně dvě zavřená účetní období) – lze prokázat jiným subjektem

Co je podporováno

Investiční náklady na instalaci FVE a na bateriové systémy (fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, vedlejší rozpočtové náklady).

Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny).

Inženýrská činnost ve výstavbě.

  Forma a výše podpory

  Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:

   • 35 % pro fotovoltaické systémy
   • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
   • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

   Způsobilé výdaje jsou stanoveny jako maximálně přípustné jednotkové náklady v Kč/ 1kWp (kWh v případě bateriového úložiště) instalovaného výkonu krát instalovaný výkon v kWp (kWh). Jednotkové náklady jsou dány lineární matematickou rovnicí, která se liší pro FVE s výkonem od 1 kWp do 100 kWp, od 100 kWp do 1000 kWp a pro bateriové úložiště.

   Výše dotace se určí jako násobek míry podpory a součtu všech způsobilých výdajů.

   Příklad:

   Celkové způsobilé výdaje pro FVE o výkonu 10kWp: 28,455 tis. Kč/kWp * 10 kWp = 284,550 tis. Kč.

   Celkové způsobilé výdaje pro FVE o výkonu 400kWp: 22,342 tis. Kč/kWp * 400 kWp = 8 805,200 tis. Kč.

   Celkové způsobilé výdaje pro bateriové úložiště s kapacitou 10 kWh: 24,973 tis. Kč/kWh * 10 kWh = 249,73 tis. Kč.

   Ostatní podmínky

   Příjemce je povinen zachovat investice po dobu nejméně pěti (5) let od ukončení realizace projektu.

   Podpořit lze výhradně FVE, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány (akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013).

   V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE.

   Příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z FVE cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé.

   V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

   Výběrová řízení – je nutné realizovat pouze pokud je k tomu dle zákona žadatel/příjemce povinen (většiny podniků se výběrové řízení nebude týkat), potom je nutno postupovat v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

    

   Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

   Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

   Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

   Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

   Podporu na realizaci FVE nabízíme – komplexní

   Podporu na realizaci FVE nabízíme – komplexní

   Spolupracujeme se strategickými partnery,  máme kolem sebe síť spolupracujících odborníků – auditorů, projektantů a realizačních firem. Podle potřeby dané fáze projektu Vám je doporučíme.

   V každém kroku se můžete přizpůsobit situaci dle svých potřeb – tuto službu potřebuji, tuto nepotřebuji, tuto si umím zajistit levněji…

   (nejsme dodavatelskou firmou =  zůstáváte svobodní)

   Naše komplexní služby = svoboda v rozhodování

   V souvislosti s dotačními programy na FVE se objevila celá řada realizačních firem (a často „firem“, jak to bývá, když nastane boom něčeho), které nabízejí „komplexní“ služby od návrhu projektu, vyřízení dotace až po realizaci.

   Všechny lehké cesty však mají vždy svá úskalí. Vzpomeňme například na dotační programy na vzdělávání zaměstnanců ve firmách:

   Firmy nabízející školení nabídly i vyřízení potřebné dotace. Výsledkem byly v mnoha případech nešťastné firmy, které se dostaly do slepé uličky – musely dokončit dotovaný projekt, témata školení odpovídala spíše tomu, co umí školit dodavatelská firma, než tomu, co podnik skutečně potřebuje a cena často převyšovala náklady na komerčním trhu „když je to z dotace“.

   Obdobná situace nyní hrozí i v případě FVE. Nechat si vyřídit dotace od dodavatelské firmy uzavírá budoucí manévrovací prostor (od podání žádosti do realizace někdy uplynou i dva roky a hodně věcí se změní). Podnik se stává rukojmím dodavatelské firmy – je odkázán na její technické řešení (které vůbec nemusí být nejlepší na trhu), nemůže si svobodně vybrat dodavatele a to ani po stránce technického řešení ani po stránce cenové.

   V procesu chybí třetí objektivní strana, která bude v případě dotací a realizace dotačního projektu hájit zájmy podnikatele.

   Po zkušenostech s programy na vzdělávání a nabídkami, které se nyní objevují v případě FVE je proto na místě v tomto směru nejvyšší opatrnost – k úsporám vede svoboda rozhodování a „váš“ člověk v celém procesu.

   Výzvy z Fondu obnovy – spuštění 02/2022

   Na dotační programy, které nahradí známý OPPIK bude nutno počkat až do poloviny příštího roku. Pro podnikatele půjde o program OPTAK. To znamená, že pro následující období je potřeba soustředit pozornost především na tzv. Fond obnovy.

   Důvodem je především skutečnost, že prostředky z Fondu obnovy musí být rozděleny nejpozději do 31.12.2023 a vyčerpány (projekty zrealizovány) do 30.6.2026. Naproti tomu OPTAK bude možné rozdělovat až do konce r. 2027. To samozřejmě ovlivňuje i současné priority MPO.

   Co zmíněný Fond obnovy nabízí, čemu věnovat do  konce roku pozornost v rámci příprav projektů:

    

   Digitální transformace podniků (ICT v podnicích)
   Předmět podpory Pořízení SW a související výdaje (HW, cloud, licence…).
   Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
   Co lze pořídit

   Nákup nevýrobních technologií (nejsou tedy podporované stroje a výrobní systémy), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Součástí jsou chytré senzory, systémy s umělou inteligencí (AI), s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci apod.

   Logistické a skladové technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek apod.

   Vnitropodniková konektivita uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).

   Kybernetická bezpečnost – systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Součástí prvků posilujících kybernetickou bezpečnosti může být i využití distribuované decentralizované databáze typu blockchain.

   Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

   Termín vyhlášení výzvy 02 / 2022
   Příjem žádostí od 03 / 2022

    

    

   Cirkulární řešení v podnicích (využití odpadů)
   Předmět podpory Pořízení technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (pouze vlastní odpad).
   Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
   Co lze pořídit

   Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.

   Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další).

   Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.

   Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými.

   Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.

   Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace uplatňujících remanufacturing.

   Termín vyhlášení výzvy IQ/2022
   Příjem žádostí v IQ/2022

    

   Úspora vody v průmyslu
   Předmět podpory Optimalizace spotřeby vody, recyklace vody, snížení ztrát vody, využívání dešťové a odpadní vody apod.
   Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
   Co lze pořídit

   Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody.

   Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika,průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.

   Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.

   Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.

   Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.

   Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku).

   Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením).

   Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.

   Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji.

   Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.

   Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

   Termín vyhlášení výzvy IQ / 2022
   Příjem žádostí v IQ / 2022

    

    

   Podpora výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů a technologických postupů
   Předmět podpory Výzkum a vývoj nových výrobků, strojů, zařízení, materiálů, technologických postupů, SW, apod. 
   Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
   Co lze pořídit Dotovány jsou mzdy, nakupované služby – měření, testování, výpočty…, materiál včetně sestavení prototypu nebo zkušební linky, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod. Program je neinvestiční.
   Termín vyhlášení výzvy IQ/2022
   Příjem žádostí v IQ / 2022

    

    

   Podpora výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů a technologických postupů
   Předmět podpory Výzkum a vývoj nových výrobků, strojů, zařízení, materiálů, technologických postupů, SW, apod. 
   Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti
   Co lze pořídit Dotovány jsou mzdy, nakupované služby – měření, testování, výpočty…, materiál včetně sestavení prototypu nebo zkušební linky, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod. Program je neinvestiční.
   Termín vyhlášení výzvy IQ/2022
   Příjem žádostí v IQ / 2022

    

   Výzvy z OPTAK –  spuštění 05/2022 

   Jedná se o dotační programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů a jde o nástupce známého OPPIK, ze kterého podnikatelé čerpali nejvíce prostředků.

   Program předpokládá, že nejdříve budou zveřejněna tzv. avíza výzev (v podstatě předpokládané znění výzev) a následně budou vyhlašovány vlastní výzvy s cca 3 měsíčním zpožděním. 

   Níže najdete podstatné novinky, které nový program přináší a harmonogram výzev s přehledem hlavních programů, které můžeme v r. 2022 očekávat.

   Jaké novinky OPTAK přinese oproti OPPIK:

   • Budou zavedeny kategorie podniků „smallmid-caps“ do 500 zaměstnanců  a „mid-caps“do 3 000 zaměstnanců (v praxi tak dotace budou přístupnější širší škále podniků než při tradičním členění na MSP do 50 a 250 zaměstnanců a velké podniky nad 250 zaměstnanců,
   • Využití možnosti kombinace finančního nástroje s dotací v rámci jedné operace (například při podpoře nákupu elektromobilů, forma půjčky s odpuštěním splátek),
   • Novelizace podmínek veřejné podpory GBER a nová regionální mapa podpory (dopad na výši dotace v různých krajích).

    

   Podpora výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů a technologických postupů
   Aplikace (vývoj výrobků, materiálů, postupů) 2.Q 2022 3.Q 2022
   Inovace (investice do technologií a staveb) 2.Q 2022 3.Q 2022
   Potenciál (vybudování vývojového pracoviště)   IX. 2022
   Služby infrastruktury   IX. 2022
   Datová a výpočetní centra 1.Q 2022 3.Q 2022
   Vývoj SW  3.Q 2022 4.Q 2022
   Digitální podnik (nákup SW, HW, logistika) 3.Q 2022 2023
   Technologie 4.0  (nákup strojů, SW, HW, robotizace) 3.Q 2023 2023
   Spolupráce škol a firem 1.Q 2022 2.Q 2022
   Poradenství 1.Q 2022 3.Q 2022
   Marketing (podpora účasti na veletrzích, i on-line) 1.Q 2022 3.Q 2022
   Nemovitosti (brownfield) 3.Q 2022

   4.Q 2022

    

   Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

   Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

   Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

   Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

   JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, tel.: 577 210 729, e-mail: rpiczlin@jvmrpic.cz, www.jvmrpic.cz

   Obchodní manažer / manažerka
   pracovní pozice vhodná i pro absolventy
   Rosteme a potřebujeme posilu