+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Palec Dolu

Časté chyby ve studii proveditelnosti

Vzhledem ke skutečnosti, že studie proveditelnosti je klíčovým dokumentem při hodnocení žádostí o dotaci, přinášíme vám seznam Časté chyby ve studii proveditelnosti“, kterých je vhodné se vyvarovat:

 1. Nedostatečná specifikace oboru podnikání žadatele

  Některé dotační programy jsou omezeny oborem podnikání žadatele či oborem zaměření projektu (např.: dotace pouze výrobním firmám a zpracovatelskému průmyslu, dotace pouze pro firmy exportující do zahraničí apod.). Pokud tato skutečnost není dostatečně popsána a doložena, hrozí vyřazení z důvodu nesplnění požadavků na žadatele.

 2. Absence základní strategie firmy

  Z každé studie proveditelnosti by mělo být zřejmé, že předložený projekt má vazbu na dlouhodobý cíl (strategii) žadatele.

 3. Nesoulad projektu s plánem rozvoje podniku

  Pokud projekt nesouvisí se stávající podnikatelskou činností žadatele a plánem dalšího rozvoje, může být hodnocen jako vysoce rizikový (malé zkušenosti s oborem, slabé uplatnění nových výrobků na trhu atd.). Každá žádost o dotaci by měla hodnotiteli poskytnout dostatek podkladů o skutečnosti, že firma směřuje k vytýčenému cíli a projekt je zaměřen na slabá místa, která se na cestě k cíli vyskytla.

 4. Absence SWOT analýzy  a malá propojenost SWOT analýzy s projektem

  Analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb by měla vždy co nejpodrobněji zohledňovat předložený projekt.

 5. Obsáhlá, ale obecná analýza nepodpořená fakty

  Informace v analýze je potřebné vždy konkretizovat (např. místo tvrzení „nedostatečné technologické vybavení“ je vhodnější uvést „úzké místo ve výrobě ozubených kol z hlediska přesnosti finálního výrobku. V současné době firma pracuje s přesností 1/100 mm, realizovaným projektem bude pořízena technologie schopna pracovat s přesností 1/1000 mm, viz přiložená orientační cenová nabídka.“).

 6. Nespecifikovaná vlastnická struktura žadatele

  Ve studii proveditelnosti je vhodné vždy popsat vlastnickou strukturu a statutární orgány žadatele, případně také přiložit stručné profesní životopisy.

 7. Neuvedené a nepřiložené certifikáty, patenty, značky

  Pokud společnost žadatele vlastní certifikáty, patenty či obchodní značky, je dobré je připojit jako přílohy a odkázat se na ně v příslušných kapitolách studie proveditelnosti.

 8. Malý důraz na již získané zkušenosti z již zrealizovaných projektů

  Doporučujeme popsat již zrealizované projekty (pokud možno zejména projekty podobného charakteru jako je předložená žádost o dotaci).

 9. Nepřiloženy údaje o řešitelském týmu, nepopsaná organizační struktura

  Ve studii proveditelnosti je nezbytné uvést klíčové osoby, které se budou na realizaci projektu podílet.

 10. Odhady nastaveny nerealisticky, nepodloženy

  Veškeré odhady budoucího stavu (obratu, exportu apod.) je nutné stanovovat reálně a uvedené odhady doložit.

Výše uvedené chyby představují nejzávažnější pochybení při tvorbě studie proveditelnosti. Vzhledem k objektivnosti údajů doporučujeme, aby ji sestavoval externista, odborník na danou problematiku (trh či výrobek) nebo, aby byl sestaven projektový tým, kde budou jednotlivé části zodpovězeny kompetentními pracovníky.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz